Безпека життєдiяльностi та охорона працi

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Безпека життєдiяльностi та охорона працi : пiдручник [Електронний ресурс] / за заг. ред. д-ра юр. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. В. Сокуренка ; [кол. авт.: В. В. Сокуренко, О. М. Бандурка, Н. В. Внукова та iн.] ; М-во освiти та науки України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харкiв, 2021. - 308 с.

Зібрання