Тайм-менеджмент в управлінні проєктами корпорацій

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розглянуто процес управління часом при управлінні проєктами корпорацій. Визначено, що управління часом – це процес навмисного структурування графіка роботи працівника й підприємства в цілому, щоб найкраще відповідати цілям, які перед ними ставляться. Запропоновано застосування корпоративного тайм-менеджменту для підвищення ефективності їх діяльності. Розглянуто основні принципи таймменеджменту: цілеспрямованість, планування роботи, розстановка пріоритетів, орієнтація на можливості, самодисципліна, мотивація, ефективність і якість відпочинку, документування цілей, розподіл завдань, нова діяльність та нові знання, ієрархічне планування, ефективність розподілу робочого часу, конвертування творчості, інформація та комунікація. Проаналізовано 20 найпоширеніших методів тайм-менеджменту, що використовуються у корпораціях: getting things done, personal efficiency program, діаграма Ганта для планування завдань й часу, зробіть це завтра (метод Марка Форстера), інтелект-карти Т. Бʼюзена (mind map), матриця пріоритетів Д. Ейзенхауера, метод ALPEN, метод виключення, метод «зʼїсти жабу» (FrogBusiness), метод «помідора», метод «слона» або метод «салямі», методи фіксованого часу (хронометраж), метод «швейцарського сиру» Джеймса Різона, правило «6П», принцип 50/5, принцип Вільфредо Парето (20/80), система АБВ-аналізу, система управління часом Б. Франкліна (піраміда), сортування справ (метод М. Кларіна), 100 блоків. Відокремлено переваги й недоліки кожного методу. Пропонується управління часом в управлінні проєктами розуміти, як встановлення головної мети, за нею розробка основних етапів виконання, аналіз наявності ресурсів, проведення розстановки пріоритетів, розробка відповідного графіку виконання робіт та контролю кожного етапу виконання. Визначено, що управління проєктами – це процес планування, організації, виконання та контролю над проєктом з метою досягнення поставленої цілі. Ефективне управління проєктами є надзвичайно важливим для досягнення успіху у будь-якій сфері діяльності. Встановлено, що будь-яка команда проєкту може покращити управління часом за допомогою вибору інструментів. Вибір правильного забезпечення, набору інструментів і методів управління часом для команди проєкту має важливе значення для того, щоб усі виконували графік та дотримувались дедлайнів.

Опис

Ключові слова

самоменеджмент, тайм-менеджмент, управління часом, управління проєктами, корпорація, матриця Ейзенхауера, графік Ганта, хронофаги, self-management, time management, project management, corporation, Eisenhower matrix, Gantt chart, chronophages

Бібліографічний опис

Бочарова, Н. А. Тайм-менеджмент в управлінні проєктами корпорацій / Н. А. Бочарова, І. В. Федотова // Економiка трансп. комплексу : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: О. М. Криворучко (голов. ред.) та iн. ‒ Харкiв, 2023. ‒ Вип. 41. – С. 41–63.

Зібрання