Аналіз загроз економічній безпеці підприємствам транспортної галузі

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Метою статті є дослідження внутрішніх та зовнішніх факторів стосовно негативної дії на діяльність підприємств транспортної галузі, що формують потенційні загрози його економічній безпеці. Методичною основою в даній статті є наукові праці видатних науковців та матеріали періодичних видань. Під час дослідження у роботі використано метод логічного аналізу для обґрунтування загроз економічній безпеці транспортного підприємства за характером реалізації негативного впливу. З метою одностайного прийняття об’єкта дослідження і комплексній оцінці зв’язків елементів у межах визначеної проблеми – було використано метод системного аналізу. Проведені дослідження свідчить про значну роль автомобільного транспорту в системі транспортної галузі та економіки України в цілому. Треба зазначити, що стан підприємств автотранспорту є нестабільним та знаходиться під впливом значної кількості зовнішніх та внутрішніх факторів. Така ситуація спричиняє коливання та впливає на рівень економічної безпеки підприємств транспортної галузі, а тому їм необхідна система моніторингу та підтримання економічної безпеки на задовільному рівні. Дослідження економічної безпеки підприємства з об’єктивної точки зору унеможливлює аналіз стану та головних тенденцій розвитку галузі економіки, до якої воно належить. А тому для формулювання об’єктивного та ґрунтовного висновку щодо стану економічної безпеки підприємств транспорту є необхідним вивчення сучасного стану розвитку даної галузі. Загрози економічній безпеці автотранспортного підприємства виникають не тільки завдяки їхній фінансово-господарської діяльності, а і від факторів, що можуть призвести до збитків або банкрутства. А саме тому факторами внутрішнього та зовнішнього середовища не треба зволікати, а максимально в коротші строки реагувати та убезпечувати підприємство від небажаних наслідків у майбутньому. Враховуючи весь спектр зовнішніх та внутрішніх загроз в подальшому дозволить сформувати об’єктивну модель визначення рівня економічної безпеки підприємства автотранспортної галузі України.

Опис

Ключові слова

загрози, галузь, автомобільний транспорт, економічна безпека, фактори впливу, threats, industry, road transport, economic security, influencing factors

Бібліографічний опис

Близнюк, А. О. Аналіз загроз економічній безпеці підприємствам транспортної галузі / Близнюк А. О. // Економiка трансп. комплексу : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: В. Г. Шинкаренко (вiдп. ред.) та iн. ‒ Харкiв, 2022. ‒ Вип. 40. ‒ С. 35‒43.

Зібрання