ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ПІДПРИЄМСТВА

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті розглянуто способи та методи визначення проблем трудового колективу підприємства, що застосовуються в сучасній літературі. Основна мета статті – запропонувати найбільш дієвий метод та відповідні методичні положення визначення проблем трудового колективу підприємства, в тому числі корінної проблеми. Визначено, що на сьогодні існує достатня кількість напрацювань науковців з пи-тань визначення проблем трудового колективу підприємства, однак відсутній єдиний універсальний метод здійснення цього процесу. У статті запропоновані методичні положення визначення проблем трудового ко-лективу підприємства із застосуванням сукупності дієвих методів – методу парних порі-внянь та матричного методу, останній із яких передбачає побудову матриці значущих проблем трудового колективу. Такий підхід, на відміну від наявних, дозволяє встановити корінну (основну) проблему трудового колективу, яка є підґрунтям для виникнення інших проблем, та реалізувати заходи щодо її усунення. Запропоновані методичні положення визначення проблем трудового колективу під-приємства можуть бути впроваджені на підприємствах та в організаціях усіх галузей, що дозволить забезпечити ефективну роботу персоналу і підприємства в цілому.

Опис

Ключові слова

трудовий колектив, корінні проблеми, матриця значущих проблем, трудовой коллектив, корневые проблемы, матрица значимых проблем, work collective, the root problems, the matrix of significant problems

Бібліографічний опис

Водолажська, Т. О. Визначення проблем трудового колективу підприємства / Т. О. Водолажська// Економіка транспортного комплексу [Текст] : зб. наук. пр. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Криворучко О. М. голов. ред. та ін.]. – Харків : ХНАДУ, 2017. – Вип. 29. – С. 41–52.

Зібрання