Теоретичні аспекти розвитку логістичної діяльності транспортних підприємств

Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Визначено необхідність вдосконалення та розвитку логістичної діяльності на транспортних підприємствах. Розкрито зміст поняття «логістична діяльність» та теоретичні аспекти її розвитку на транспортних підприємствах. Проаналізовано комплексні логістичні функції та елементарні логістичні операції. Обґрунтовано роль і місце логістичної діяльності та її вплив на функціонування транспортних підприємств. Проаналізовано ефективність логістичної діяльності на транспортних підприємствах та напрями її удосконалення. Серед напрямів визначено три основні: використання великих даних (Big Data), хмарна логістика та логістичні платформи ланцюгів постачань, інтернет речей. Отже, в удосконаленні логістичної діяльності транспортних підприємств вкрай важливим є наявність та використання інформаційних платформ та технологій. З їх появою стає можливим розроблення різних математичних методик спрощення логістичних завдань та їх практична реалізація. Доведено, що використання логістики сприяє досягненню транспортних підприємством певних конкурентних переваг. Розглянуто думки різних авторів щодо визначення поняття «логістична діяльність» та запропоновано комплексне визначення поняття. Наведено систему управління логістичною діяльністю підприємства, місце та роль елементів логістичної діяльності та доведено, що виконання завдань логістичної діяльності на кожному етапі управління матеріальним потоком підвищує конкурентоспроможність підприємства на ринку транспортних послуг.

Опис

Ключові слова

логістика, логістична функція, логістична операція, транспортне підприємство, розвиток, управління, ефективність логістичної діяльності, система логістичного управління, logistics, logistic function, logistic operation, transport enterprise, development, management, the efficiency of logistic activity, the system of logistic management

Бібліографічний опис

Волинець, Л. М. Теоретичні аспекти розвитку логістичної діяльності транспортних підприємств / Волинець Л. М. // Економiка трансп. комплексу : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: В. Г. Шинкаренко (вiдп. ред.) та iн. – Харкiв, 2021. – Вип. 38. – С. 110–122.

Зібрання