Механізм як складова системи управління стійким економічним розвитком транспортного підприємства

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Метою даної статті є розробка механізму як складової системи управління стійким економічним розвитком транспортного підприємства. Для досягнення поставленої мети використано ряд сучасних загальнонаукових методів та прийомів дослідження, а саме: абстрактно-логічний, включаючи аналіз і синтез, індукцію та дедукцію; уточнення сутності основних понять і категорій, узагальнення – для здійснення огляду інформаційних джерел, вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду; системного аналізу – з метою цілісного сприйняття обʼєкта дослідження і комплексного аналізу звʼязків елементів у межах визначеної проблеми в цілому; проблемно-орієнтованого – для наукового обґрунтування механізму управління стійким економічним розвитком транспортного підприємства. Забезпечення стійкого та динамічного розвитку підприємств упродовж останньої чверті століття стає важливим і значущим пріоритетом управління транспортними підприємствами, у тому числі для зміцнення міжнародного авторитету країни, підвищення конкурентоспроможності продукції та вступу України до ЄС. Для забезпечення послідовності процедур регулювання економічної нестійкості було представлено систему управління стійким розвитком транспортного підприємства. Також у статті було сформовано модель управління стійким економічним розвитком транспортних підприємств, що включає: визначення необхідності в санації; узгодження цілей, обʼєктів і предмета управління; побудову набору методів та інструментів управління з урахуванням відповідності цілям і факторам; визначення потреби в ресурсах; забезпечення організаційної відповідності механізму управління; оцінювання результатів і коригування механізму управління. Застосування цієї методики підсилює систему управління фірмою шляхом забезпечення бачення цінностей і мотивів, настанов і загроз; визначення умов, які можуть бути мотивом або барʼєром для роботи. Запропоновані в статті теоретичні висновки, підходи і рекомендації можуть бути використані для розроблення системно-методичного забезпечення вибору інструментів і технологій регулювання економічної стійкості транспортних підприємств.

Опис

Ключові слова

стійкий розвиток, система, механізм, управління, транспортне підприємство, stable development, system, mechanism, management, transport enterprise

Бібліографічний опис

Кудрявцев, В. М. Механізм як складова системи управління стійким економічним розвитком транспортного підприємства / В. М. Кудрявцев // Економiка трансп. комплексу : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: О. М. Криворучко (голов. ред.) та iн. ‒ Харкiв, 2023. ‒ Вип. 41. – С. 165–179.

Зібрання