Сучасні матеріали та технології їх обробки

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 33
 • Документ
  Загальні відомості про збірку
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023)
 • Документ
  Встановлення залежності твердості індентування та модуля пружності від мікроструктури при дослідженні зразків з вуглецевої інструментальної сталі У12А
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Мощенок, А. В.
  Показано, як дисперсність мікроструктури зразків з вуглецевої сталі У12А впливає на значення механічних властивостей по ISO 14577 при індентуванні пірамідою Берковича. Встановлено, що зменшення розміру зерна перліто- цементитної мікроструктури сталі У12А значно підвищує такі параметри механічних властивостей, як твердість індентування у 1,5- 2,5 рази, а модуля пружності на 3-70%.
 • Документ
  Durability of materials under repeated dynamic loading
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Murzakhmetova, U. A.; Seitkazenov, K. K.; Alshynova, A. M.
  The regularities of micro-shock fatigue destruction of annealed metal materials under severe loading conditions are revealed. Based on the law of summation of damages and taking into account the features of crack formation in dynamically deformed volumes of wear materials, a model is obtained for erosion. The generalization of the obtained private model at the micro - macroscale level of wear made it possible to obtain a universal power dependence suitable for assessing the durability of materials. The law of summation of damages for stepped loading is presented .
 • Документ
  Improving the quality of welded joints of cast iron during cold welding
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Shpenovych, V. V.
  The issue of using manual arc cold welding of cast iron with electrodes on Sv-08A wire with an oxidizing coating containing oxidizers, slag-forming and stabilizing elements: marble, hematite, quartz sand, chromium oxide, aluminum powder, mica and soda is considered.
 • Документ
  Встановлення залежності твердості за мартенсом від мікроструктури при індентуванні зразків з вуглецевої інструментальної сталі У12А
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Єгоров, Н. О.
  Показано, як дисперсність мікроструктури зразків з вуглецевої сталі У12А впливає на значення твердості за Мартенсом при індентуванні пірамідою Берковича. Встановлено значний розмірний ефект, тобто значення твердості кожного зразку зі збільшенням навантаження зменшуються майже у 1,7-2,2 рази.
 • Документ
  Development of ZnSxSe1-x nanocrystals with improved physical and optical properties obtained by the combustion synthesis method
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Plakhtii, Ye. G.; Hlushkova, D. B.; Volchuk, V. M.
  All compounds of ZnSxSe1-x nanocrystals were created by combustion synthesis method. The obtained samples were discovered to have diameters of 55 ± 5 nm and to have a heterogeneous crystalline structure. The fraction of the cubic phase grew in the appropriate ratios as the x value increased, but the fraction of the hexagonal phase in nanocrystals declined from 65 ± 5% to 30 ± 5%. According to XRD data, Mn2+ impurity ions are not mixed in the immediate environment despite the creation of ZnSxSe1-x solid solutions. The Mn2+ ions were surrounded by sulfur ions at a value of 0.2 < х ≤ 1 and selenium ions were at a value of x ≤ 0.2.
 • Документ
  Дифузійне зварювання у вакуумі різнорідних матеріалів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Мамчур, І. О.
  Обрано технологію з’єднання різнорідних матеріалів титан-платина за допомогою дифузійного зварювання у вакуумі. Проаналізовано діаграму стану Ti-Pt та визначено основні типи взаємодії компонентів. Встановлено, що утворення зварного з’єднання за рахунок росту дифузійної зони в платині і титані шляхом послідовного зростання інтерметалідних шарів Тi3Pt, TiPt, TiPt3, а також зон твердих розчинів. На виготовлених зразках вивчено мікроструктуру з’єднання платина-титан та проведені вимірювання мікротвердості. Це дозволило приблизно визначити загальну ширину перехідного слою. На основі проведених досліджень встановили імовірний фазовий склад дифузійної зони. Для уточнення проводилась ідентифікація фаз на дифрактометрі ДРОН 1.5. Вивчення інтенсивності максимумів рентгенограми та розрахунок ідентифікації ліній дозволив встановити наявність інтерметалідів та їх суміші з твердими розчинами.
 • Документ
  Контроль якості термічної обробки за коерцитивною силою
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Вознюк, О. І.
  Розглянуто зв'язок між коерцитивною силою і твердістю середньовуглецевої сталі після різних видів термічної обробки, на основі якого магнітний аналізатор можно налаштувати на автоматичний переклад значень Нс в значення твердості.
 • Документ
  Дослідження механічних властивостей й тріщиностійкості зварних з'єднань сталі 09Г2С
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Алефіров, О.
  Проведено дослідження структурно-механічної неоднорідності стикових зварних з'єднань сталі 09Г2С, виконаних двостороннім автоматичним зварюванням плавленням. На основі проведених досліджень визначено середні значення й коефіцієнти варіацій границі текучості, тимчасового опору й тріщиностійкості Jc металу з'єднань. Показано, що статистичні варіації границі текучості, тимчасового опору й тріщиностійкості Jc металу різних зон з'єднань не мають чітких кореляцій між собою.
 • Документ
  Аналіз конструктивних особливостей однопоршневого розчинонасоса з комбінованим компенсатором збільшеного об’єму, що впливають на його надійність
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Шаповал, М. В.; Вірченко, В. В.; Криворот, А. І.; Скорик, М. О.
  Проведено аналіз існуючих конструкцій розчинонасосів, вказані основні недоліки і переваги їх експлуатаційних показників. Визначено основні напрямки розвитку нових конструкцій розчинонасосів. Запропоновано нову конструкцію однопоршневого розчинонасоса з комбінованим компенсатором збільшеного об’єму та з гідравлічним приводом. Наведено конструктивні особливості розчинонасоса та принцип його роботи. Розкриті конструктивні особливості компенсатора збільшеного об’єму, усмоктувальної камери, клапанних вузлів та камери охолодження циліндро-поршневої групи. Проведено експериментальні дослідження робочих процесів однопоршневого розчинонасоса з різними комбінованими компенсаторами, використанням поршнів з різними видами гуми, циліндрів з різних конструкційних сталей. Встановлено які матеріли тертя циліндро-поршневої групи вважаються найбільш зносостійкими. Вказано перспективи вдосконалення конструкції однопоршневого розчинонасоса з комбінованими компенсаторами збільшеного об’єму та використання раціональних кінематичних схем привода, циліндро-поршневої групи та способи ресурсозбереження даного типу розчинонасосів.
 • Документ
  Модифікування вториною сировиною
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Яременко, О. Ю.
  В представленій статті розглядається новий спосіб одержання детонаційної шихти для модифікування з алмазною фракцією. Для її отримання було підібрано спеціальний комплект боєприпасів та розроблено певний метод їх утилізації, який забезпечує певні формування дисперсних алмазних включень, які покриті кисневими плівками металів FeO, Fe2O3, Fe3O4, Al2O3, CuO. Метою досліджень було отримання детонаційної шихти певного складу та виділення її магнітної складової. Для реалізації поставленої мети було необхідно одержану при утилізації шихту поділити на фракції за розміром, а потім за складом, використовуючи магнітну обробку. Комплексними дослідженнями встановили, що магнітна фракція зерен конгломерату включає і частку не магнітної з наноалмазами та плівковими покриттями різних сполук компонентів. Тому для ефективного використання такої шихти було необхідно детально визначити вміст такої вторинної сировини для розробки новітніх технологій нанесення покриттів.
 • Документ
  Дресирування листової сталі для холодної штамповки
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Ісмаїлов, Р. С.; Котова, Т. В.
  Досліджено вплив дресирування на властивості гарячекатаних сталей 08кп, 08ЮА. Визначено, що з метою підвищення пластичності та отримання рівня властивостей металу згідно з ДСТУ 7808:2015 доцільно встановити раціональні режими дресирування листової сталі.
 • Документ
  Дослідження впливу параметрів підтримок основного тіла, виготовленого за технологією селективного лазерного плавлення
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Аджамський, С. В.; Кононенко, Г. А.; Подольський, Р. В.
  Процес виготовлення за технологією селективного лазерного плавлення починається з нанесення шару металевого порошку, необхідного для друку одного шару, на металеву підкладку. Для забезпечення точності побудови елементів виробів з певними геометричними особливостями, необхідним є застосування підтримок. Мета роботи: дослідження впливу режимів друку підтримок різних типів (сітка, конус, деревоподібні) при товщині шару 50 мкм при різній потужності та швидкості пересування лазера на їх якість. Виходячи з отриманих результатів, рекомендується використовувати комплекс підтримок конуси та сітки.
 • Документ
  Дослідження якості деталей з високоміцного чавуну
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Мачан, І. С.; Трунов, І. Р.
  В роботі досліджували вплив мікроструктури і твердості високоміцного чавуну на висотний (Ra), кроковий (Sm) та структурний параметр (tp) шорсткості при обробці надтвердим інструментальним матеріалом. Найкращу здатність до приробки (згідно структурного параметра tр) мають чавуни після гартування і низького відпуску та подвійної нормалізації.
 • Документ
  Influence of physico-chemical processing in solid and liquid states on hypereutectic ALSI18(B-SN) alloy structure and properties
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Aiupov, O.; Nosko, O.; Aiupova, T.; Kupchinska, A.
  The peculiarities of AK18 alloy (B-Sn) structure formation, mechanical properties, friction and wear parameters formation depending on the regimes of physical and chemical melt processing and thermocycling in the solid state have been established. Observed structural changes (the -Si and eutectics ratio, the primary and eutectic -Si crystals shape and size, eutectics differentiation increasing, the pseudoprimary aluminum solid solution (-A1) dendrites appearance provide an improvement in the complex of mechanical properties and a reduction in wear friction parameters. The obtained experimental data allow to recommend a complex treatment "hydrogen treatment for 40 min + thermal cycling in the solid state at 475-485°C for 5 cycles" to improve the complex of mechanical properties and reduce the wear friction parameters.
 • Документ
  Вплив модифікування поверхні на поведінку під навантаженням та властивості виробу
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Онікієнко, В. І.
  Вивчено вплив бомбардування поверхні низькоенергетичними іонами на структуру та властивості виробу під впливом статичного та циклічного навантаження. Встановлено підвищення міцності при незмінно високих показниках пластичності. Показано, що іонне бомбардування тонкого поверхневого шару збільшує довговічність виробів у 1,5 рази.
 • Документ
  Imperatives of development of environmentally clean technology in mechanical engineering
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Orlova, Е.
  The work is devoted to the actual problem: Increasing the durability of piston rings using a modern method of surface treatment. Solving this problem with the help of traditional methods of chemical and thermal treatment does not give stable industrial results, therefore, the development of the technology of using modern methods and the methodology of their testing is an important urgent task. For the first time in production conditions, a device was created that allows determining the influence of surface treatment methods on wear resistance, crack resistance and structural changes of bearing liners. To perform the work, methods of metallographic X-ray structural, electron microscopic analysis, and modern methods of hardness determination were used. The work describes the development and analysis of the applied coating by the method of two-wire metallization with a steel-molybdenum coating. The coating components - molybdenum and stainless steel (as well as the original materials themselves) have high corrosion resistance, which is not inferior to the corrosion resistance of chrome and cast iron, from which the rings are made.
 • Документ
  Вивчення особливих властивостей нанодисперсних матеріалів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Дідик, Д. Ю.; Носова, Т. Н.
  Метою дослідження є вивчення фізико-хімічних властивостей нанопорошків карбідного класу SiC та TiC розміром часток 20-50 нм плазмохімічного синтезу. Встановлено наявність кристалічної решітки. Встановлено залежність питомої поверхні від розміру зерна.
 • Документ
  Швидкісний відпал холоднокатаних полос із алюмінієвих сплавів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Даниленко, О. С.
  Установлены оптимальные параметры скоростного режима непрерывного рекристаллизационного отжига тонколистового холоднокатаного проката из деформируемых алюминиевых сплавов ( АД1, АМц, АМг3) для получения мягкого состояния со свойствами, соответствующими полученным после традиционного разупрочняющего отжига в садочных печах. Определен интервал (от 10 до 15 %) степени механического наклепа отожженного сплава АД1 с целью получения оптимальных показателей повышенной прочности в сочетании с достаточной пластичностью для возможности изготовления изделий методами холодного деформирования с глубокой, а иногда и сложной, вытяжкой листа и гладкой качественной поверхностью
 • Документ
  Використання аустенітних сталей для відновлення деталей автомобілів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Мельниченко, О. А.; Ткач, Р. Р.
  Стаття присвячена проблемі розширення використання аустенітних сталей для виготовлення та відновлення деталей автомобілів. Визначено причини поліпшення оброблюваності, що полягають у попередньому виконанні частини роботи різання пластичним безстружковим деформуванням.