Магістерські роботи

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 73
 • Документ
  Професійний підбір та подальше управління персоналом
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Гудков, Олександр Олександрович
  Об’єктом дослідження є вивчення процесів професійного підбору та управління персоналом та вплив цих процесів на ефективність та конкурентоспроможність організацій. Метою дослідження є аналіз підходів до підбору та управління персоналом, виявлення тенденцій розвитку та розробка рекомендацій для підвищення ефективності цих процесів. Предметом дослідження є вивчення процесів професійного підбору та управління персоналом та визначення впливу цих процесів на ефективність та конкурентоспроможність організацій. У процесі дослідження були використані методи: аналіз літературних джерел – був проведений глибокий аналіз наукової та науково-популярної літератури, пов'язаної із темою дослідження, що дозволило визначити ключові концепції, теорії та практичні аспекти професійного підбору та управління персоналом; емпіричні методи – здійснювалася аналітична обробка та порівняльний аналіз результатів емпіричних досліджень, які включали в себе дані професійних асоціацій, компаній, та організацій, залучених до дослідження; синтез та узагальнення – застосовувався для об'єднання різноманітних даних із літературного огляду та емпіричних досліджень, а також для формулювання висновків та рекомендацій; експертні оцінки – використовувались для отримання точки зору від експертів у сфері професійного підбору та управління персоналом, щоб забезпечити компетентність та обґрунтованість досліджених аспектів. Розроблені в ході роботи теоретичні та практичні рекомендації, які будуть ефективними для підприємств й можуть бути практично застосовані в їх діяльності.
 • Документ
  Бізнес планування на підприємстві
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Фоменко, Микита Віталійович
  Метою роботи є на основі узагальнення теоретичних положень, пов’язаних з обґрунтуванням бізнес-планування розвитку форм господарювання, дослідити процес розвитку підприємства та визначити напрямки ефективного функціонування, а також розробити наукові та прикладні рекомендації щодо їх виконання. Об’єктом дослідження є бізнес планування на ПВКФ «ФЕТІДА». Предметом дослідження є відносини, що виникають на ПВКФ «ФЕТІДА» в процесі здійснення бізнес планування. Методи дослідження. Методологічною основою даного дослідження є діалектичний метод, який дозволяє розглядати явища і процеси в динаміці. Теоретичною основою є сучасні концепції економічного розвитку, наукові праці провідних вітчизняних і зарубіжних учених з проблем розвитку виробничих процесів на підприємствах. Для вивчення існуючих підходів були використані такі методи дослідження: системний підхід – виявлення комплексів теоретичних, концептуальних і методологічних питань, які потребують, відповідно до мети роботи, дослідження та вирішення; економіко-статистичний, порівняльний та структурний аналіз – для визначення місця забезпечення в удосконаленні організаційно-економічного розвитку підприємства; проблемно-цільовий та економіко-математичний метод- розробити концепцію організації на виробничому підприємстві системи бізнес-планування. Інформаційною базою дослідження є законодавчі та інші нормативні документи методичного характеру, статистичні дані Держкомстату України, нормативні документи різних рівнів управління, публікації в наукових та періодичних виданнях з досліджуваної проблеми.
 • Документ
  Удосконалення системи ціноутворення на підприємстві
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Манченко, Владислав Олександрович
  Мета роботи - аналіз системи ціноутворення на ПАТ "ДАЗ". Об'єкт дослідження - Публічне акціонерне товариство "ДАЗ". Предмет дослідження - аналіз ціноутворюючих чинників у формуванні ціни на продукцію машинобудівного підприємства. Методи дослідження - включають у себе статистичні та економетричні підходи до аналізу, обробку абсолютних, середніх і відносних величин, використання індексів, трендових та регресійних факторних моделей, а також методи варіаційного, дисперсійного і кореляційного аналізу. У першому розділі розглянуті теоретичні аспекти цінової політики на підприємстві, освітлені чинники, що впливають на політику ціноутворення підприємства, цінові стратегії. У другому розділі представлені методи ціноутворення на продукцію промислового підприємства, проведено порівняльний аналіз цих методів; аналіз матеріальних чинників і їх роль у формуванні ціни. У третьому розділі запропоновані основні напрями вдосконалення цінової політики ПАТ ДАЗ по групі устаткування «редуктори», використання ринкових методів ціноутворення, зокрема, методу відчутної цінності продукції.
 • Документ
  Розробка та обґрунтування бізнес-плану розвитку підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Пшеняник, Валерій Віталійович
  Мета роботи - обґрунтування доцільності ефективного використання власних коштів для розширення виробництва кондитерських виробів та введення в експлуатацію нової виробничої лінії з виготовлення шоколадних цукерок. В умовах ринкової системи господарювання жодне підприємство не може працювати прибутково без ретельно підготовленого плану. Досвід організації підприємництва свідчить, що планування діяльності організації набуває все більшого значення в умовах швидких змін у середовищі функціонування підприємcтва. У бізнес-плані формулюються перспективи та поточні цілі реалізації ідеї, оцінюються сильні і слабкі сторони бізнесу, наводяться результати аналізу ринку та його особливостей, викладаються подробиці функціонування підприємства за цих умов, визначаються обсяги фінансових і матеріальних ресурсів для реалізації проекту.
 • Документ
  Управління зовнішньоекономічною діяльністю банківських установ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Бобошко, Анастасія Сергіївна
  Об’єктом дослідження є процес управління зовнішньоекономічною діяльністю банківських установ. Метою нашого дослідження є формування ефективного механізму управління зовнішньоекономічної діяльністю банківських установ та розробка заходів щодо оптимізації управління зовнішньоекономічної діяльності ПАТ «БАНК ВОСТОК». Предметом дослідження є теоретико-методичні підходи та практичні за- сади процесу управління зовнішньоекономічною діяльністю банківських установ як основи для формування ефективного механізму його здійснення та практич- на його реалізація на прикладі ПАТ «БАНК ВОСТОК». У процесі дослідження були використані методи: порівняльний економічний аналіз, методи статистичної обробки даних; фундаментальний аналіз фінансового середовища бізнесу; експертного спостереження; порівняння та групування; статистичні методи; методи та моделі прогнозування; маркетинговий метод. У роботі було визначено економічну сутність зовнішньоекономічної діяльності банківських установ; узагальнені підходи до класифікації банківської діяльності; уточнені нормативно-правове забезпечення управління ЗЕД банків; розроблено механізм управління зовнішньоекономічної діяльністю банківських установ. Обґрунтовані в кваліфікаційної роботі пропозиції щодо вдосконалення процесу управління зовнішньоекономічної діяльністю ПАТ «БАНК ВОСТОК» є ефективними для фінансових установ України й можуть бути практично застосовані в їх діяльності.
 • Документ
  Стратегічне управління діяльністю підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Москалюк, Валерій Миколайович
  Об’єктом кваліфікаційної роботи виступає стратегічна діяльність підприємства. Основною метою даної кваліфікаційної роботи є створення набору теоретичних та методичних вказівок, а також організаційних та практичних порад, спрямованих на поліпшення стратегічного керування компанією. Предметом кваліфікаційної роботи є вивчення та аналіз теоретичних, методичних, і практичних аспектів, які стосуються ефективного управління підприємством на стратегічному рівні. У процесі дослідження були використані методи: системного аналізу – для виявлення суті стратегічного управління підприємством; аналізу та синтезу – для аналізу результатів господарської діяльності; узагальнення та групування – для виявлення заходів щодо ефективного стратегічного управління та вдосконалення діяльності підприємства. Результатами дослідження є узагальнення теоретико-методичних основ щодо стратегічного управління підприємством, системи ефективного стратегічного управління, розробка організаційно-економічного механізму забезпечення ефективної діяльності підприємства, а також система рекомендацій прикладного характеру щодо підвищення ефективності діяльності підприємства. Розроблені в ході роботи теоретичні та практичні рекомендації є ефективними для підприємств й можуть бути практично застосовані в їх діяльності.
 • Документ
  Шляхи впровадження інформаційних технологій в управління підприємством
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Кулик, Олег Вікторович
  Об’єктом дослідження є процеси господарської діяльності підприємства. Метою роботи є дослідження теоретико-методичних основ, побудова практичних рекомендацій із підвищення ефективності застосування інформаційних технологій в управлінні, а також розробка інформаційної стратегії підприємства. Предметом дослідження є теоретико-методичні засади розробки інформаційної стратегії підприємства за умов ефективного використання інформаційних технології. У процесі дослідження були використані методи: системного аналізу – для виявлення суті інформаційних технологій в управлінні підприємством; аналізу та синтезу – при оцінюванні ефективності та прогнозування інформаційних процесів підприємства; узагальнення та групування – для планування та організації інформаційної діяльності підприємства. Наукова новизна одержаних результатів полягає в систематизації теоретичних та методичних положень управління інформаційними процесами діяльності підприємства в контексті розробки окремих складових інформаційної стратегії підприємства. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що основні положення дипломної роботи спрямовані на вирішення актуальних проблем у діяльності підприємства шляхом розробки конкретних пропозиції підвищення ефективності інформаційної діяльності та управління нею. .
 • Документ
  Удосконалення організаційної структури підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Тихонюк, Дарина Андріївна
  Об’єктом дослідження є процес формування та принципи побудови організаційної структури підприємства. Метою нашого дослідження є проведення аналізу та розробка практичних пропозицій щодо удосконалення організаційної структури підприємства. Предметом дослідження є управлінські відносини, пов'язані із формуванням організаційної структури. У процесі дослідження були використані методи: узагальнення, аналізу і синтезу, морфологічної декомпозиції; системного і комплексного підходу; експертного аналізу, аналізу ієрархій, графічний метод, математично-економічні методи. У рамках кваліфікаційної роботи магістра було проведено комплексне дослідження, спрямоване на вивчення та аналіз організаційних структур управління. Основні аспекти роботи включають: вивчення теоретичних основ, що стосуються побудови та розвитку організаційних структур управління; виявлення та аналіз сучасних тенденцій у розвитку організаційних структур, особливо в контексті швидко змінюваного зовнішнього середовища; аналіз різних методів і підходів до оцінювання ефективності організаційних структур управління; розробка конкретних рекомендацій та стратегій для оптимізації та вдосконалення організаційної структури конкретної установи. Заходи, спрямовані на вдосконалення організаційної структури, можуть привести до значних переваг для підприємства, які виходять за рамки простої оптимізації управлінських процесів. Ці заходи не лише підвищують загальну ефективність роботи підприємства, але й створюють умови для його стабільного фінансового розвитку і росту економічної вигоди в довгостроковій перспективі.
 • Документ
  Протидія тіньовій фінансово-економічній діяльності підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Ілло, Дмитро Станіславович
  Об’єктом дослідження є тіньова виробнича діяльність підприємств. Метою нашого дослідження є дослідження динаміки тіньових фінансово-економічних процесів у суспільному виробництві України, удосконалення методичних положень до фінансово-аналітичної оцінки тіньової господарської діяльності підприємств для ефективної протидії тіньовим процесам в економіці України. Предметом дослідження є методи виявлення та оцінки тіньової економічної діяльності підприємств. У процесі дослідження були використані методи: системного аналізу – для виявлення суті та проявів тіньової діяльності підприємств; аналізу та синтезу – при визначенні причин, умов та закономірностей розвитку тіньової економіки України; узагальнення та групування – для виявлення типових моделей тіньової економічної діяльності підприємств. Розглянуті у роботі типові моделі тіньової економічної діяльності фірм, визначено напрями протидії тіньовій фінансово-економічний діяльності підприємства можуть успішно використовуватись в економічному аналізі для виявлення тіньових господарських процесів і запобіганні злочинам у сфері економіки. Розроблені в ході роботи теоретичні та практичні рекомендації є ефективними для підприємств й можуть бути практично застосовані в їх діяльності.
 • Документ
  Обґрунтування стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Фоменко Данило Юрійович
  Об’єкт дослідження – процеси стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства. Предмет дослідження – моделі, методи і механізми забезпечення конкурентоспроможності виробничого підприємства. Мета роботи – розвиток науково-теоретичних основ, а також розробка практичних рекомендацій щодо формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Метод дослідження – теоретичне узагальнення, методи аналізу і синтезу, комплексний та системний підхід, графічний метод конкурентного профілю, метод конкурентного аналізу, методи фінансового аналізу, метод інтегральної оцінки конкурентоспроможності. Наукова новизна роботи полягає в удосконаленні науково-теоретичних основ стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства шляхом розробки відповідної концепції її забезпечення, яка спирається на організаційно-економічну модель та є підґрунтям для формування комплексу стратегічних заходів. Результати роботи апробовано на Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту підприємств України», ХНАДУ, листопад 2023 р.
 • Документ
  Стратегічне планування діяльності торговельного підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Осадчий, Микола Олександрович
  Об’єкт дослідження – процеси стратегічного управління підприємством. Предмет дослідження – моделі, методи і механізми планування діяльності торговельного підприємства. Мета роботи – розвиток науково-теоретичних основ, а також розробка практичних рекомендацій щодо формування напрямів стратегічного розвитку торговельного підприємства на засадах стратегічного планування. Метод дослідження – теоретичне узагальнення, методи аналізу і синтезу, комплексний підхід, графічний метод конкурентного профілю, метод конкурентного аналізу, метод інтегральної оцінки стратегічного потенціалу, PEST-аналіз, SWOT-аналіз. Наукова новизна роботи: запропоновано авторське бачення комплексного підходу до реалізації основних управлінських функції стратегічного планування діяльності торговельного підприємства шляхом об’єднання традиційних та специфічних функцій, реалізація яких дозволяє останньому забезпечувати активну взаємодію елементів стратегічного планування між собою, створюючи цілісний план в межах існуючої власної ефективної стратегії, а також досягати успіху в динамічному бізнес-середовищі. Результати роботи апробовано на Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту підприємств України», ХНАДУ, листопад 2023 р.
 • Документ
  Управління конкурентоспроможністю інтернет-магазину на ринку e-commerce
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Миронов, Сергій Анатолійович
  Об’єкт дослідження – процеси управління конкурентоспроможність інтернет-магазину як торговельного підприємства на ринку електронної комерції (e-commerce). Предмет дослідження – методи та механізми забезпечення, оцінки та управління конкурентоспроможністю інтернет-магазину. Мета роботи – розвиток науково-теоретичних основ, а також розробка практичних рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності інтернет-магазину на ринку електронної комерції в Україні. Метод дослідження – теоретичне узагальнення, методи аналізу і синтезу, комплексний та системний підхід, метод екстраполяції, графічний метод, метод опитування, метод конкурентного аналізу. Наукова новизна роботи полягає у розвитку науково-теоретичних основ управління конкурентоспроможності інтернет-магазину як торговельного підприємства на ринку електронної комерції шляхом розробки схеми механізму забезпечення його конкурентоспроможності, що містить чотири підсистеми (кадрову, майнову, товарну та організаційну), враховує умови організації технологічних процесів в інтернет-середовищі. Результати роботи апробовано на Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту підприємств України», ХНАДУ, листопад 2023 р.
 • Документ
  Актуалізація бізнес-планування на засадах сталого розвитку
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Костенко, Неля Сергіївна
  Об’єкт дослідження – процеси бізнес-планування діяльності підприємства. Предмет дослідження – методи та механізми бізнес-планування в контексті сталого розвитку. Мета роботи – розвиток науково-теоретичних основ бізнес-планування в контексті сталого розвитку підприємства, а також розробка практичних рекомендацій щодо його актуальних напрямів застосування. Метод дослідження – теоретичне узагальнення, методи аналізу і синтезу, комплексний та системний підхід, метод екстраполяції, графічний метод, SWOT-аналіз, методи інвестиційного аналізу, SMART-підхід. Наукова новизна роботи полягає у розвитку науково-теоретичних основ бізнес-планування з урахуванням аспектів сталого розвитку за допомогою деталізації етапів процесу бізнес-планування у вигляді відповідної графічної схеми, яка поєднує у собі концепцію моделі сталого розвитку майбутнього, а також ґрунтується на теоретичному базисі бізнес-планування підприємницької діяльності. Результати роботи апробовано на Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту підприємств України», ХНАДУ, листопад 2023 р.
 • Документ
  Підприємство та соціальна відповідальність: інтеграція сталості в стратегію
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Гранкіна, Лілія Едуардівна
  Об’єкт дослідження – процеси стратегічного управління діяльністю підприємства в контексті сталого розвитку. Предмет дослідження – моделі, методи та механізми реалізації соціальної відповідальності в стратегії підприємства. Мета роботи – розкриття концептуального змісту та обґрунтування необхідності впровадження соціальної відповідальності в стратегію діяльності підприємством як актуального підґрунтя забезпечення його сталого розвитку. Метод дослідження – теоретичне узагальнення, метод аналізу і синтезу, комплексний та системний підхід, графічний метод, SWOT-аналіз, SPACE-аналіз, методи інвестиційного та фінансового аналізу. Наукова новизна роботи полягає у розвитку науково-теоретичних основ стратегічного управління діяльністю підприємства за допомогою актуалізації напрямки реалізації проєктів соціальної відповідальності українських підприємств в умовах війни. Практична значущість роботи полягає у можливості застосування її результатів при формуванні стратегій діяльності підприємства, які б містили елементи соціальної відповідальності та сприяли досягненню сталого розвитку і забезпеченню довгострокового благополуччя суспільства. Результати роботи апробовано на Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту підприємств України», ХНАДУ, листопад 2023 р.
 • Документ
  Переосмислення маркетингової стратегії підприємства на основі інвестицій
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Джафарова, Карина Сергіївна
  Об’єкт дослідження – процеси стратегічного управління маркетинговою діяльністю. Предмет дослідження – моделі, методи та механізми інвестиційного забезпечення реалізації маркетингової стратегії. Мета роботи – розвиток науково-теоретичних основ та розробка практичних рекомендацій щодо управління маркетинговою стратегією молокопереробного підприємства на засадах залучення інвестицій. Метод дослідження – теоретичне узагальнення, метод аналізу і синтезу, комплексний та системний підхід, графічний метод, SWOT-аналіз, стратегічний портфельний аналіз, методи інвестиційного та фінансового аналізу. Наукова новизна роботи полягає у розвитку науково-теоретичних основ стратегічного управління маркетинговою діяльністю підприємства шляхом побудови схеми механізму інтеграційної взаємодії планування маркетингової та інвестиційної стратегії. Результати роботи апробовано на Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту підприємств України», ХНАДУ, листопад 2023 р., а також опубліковано у Збірнику студентських наукових праць «Економічні перспективи», м. Харків, ХНАДУ, 2023 р.
 • Документ
  Вплив віддаленої роботи на розвиток комунікаційної структури підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Ветчинкін, Олексій Сергійович
  Об’єкт дослідження – комунікаційні та трудові процеси між співробітниками підприємств, які працюють на віддаленому режимі роботи. Предмет дослідження – віддалений режим роботи як нова форма зайнятості на українському ринку праці. Мета роботи – виявити особливості та характерні риси організації віддаленого режиму роботи та оцінити їх вплив на комунікаційну структуру підприємства. Метод дослідження – вторинний аналіз та інтерпретація даних; статистичний та структурно-функціональний аналіз; метод порівняльного аналізу та узагальнень; логічно-діалектичний метод; графічний метод. Наукова новизна роботи полягає у розвитку науково-теоретичних основ управління системою комунікації на засадах впровадження інструментів цифровізації в комунікаційну політику організації. Результати роботи апробовано на Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту підприємств України», ХНАДУ, листопад 2023 р.
 • Документ
  Управління розвитком підприємства на засадах бізнес-планування
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Арутюнян, Еміль Артурович
  Об’єкт дослідження – процеси управління розвитком торговельних підприємств на ринку e-commerce. Предмет дослідження – методи і механізми забезпечення, оцінки та управління розвитком торговельного підприємства на засадах бізнес-планування. Мета роботи – розвиток науково-теоретичних основ, а також розробка практичних рекомендацій щодо впровадження елементів бізнес-планування в систему стратегічних намірів щодо розвитку торговельного підприємства. Метод дослідження – теоретичне узагальнення, методи аналізу і синтезу, комплексний та системний підхід, метод екстраполяції, графічний метод, технологія PERT-проєктування, метод конкурентного аналізу, методи стратегічного аналізу (SWOT, SPACE). Наукова новизна роботи полягає в удосконаленні науково-теоретичних основ управління розвитком шляхом деталізації відповідного алгоритму розробки бізнес-плану у процесі реалізації стратегії торговельного підприємства на ринку e-commerce. До головних переваг такого процесу можна віднести більш глибоке опрацювання і деталізацію етапів бізнес-планування за стандартною методикою та їх інтеграцію до процесу управління розвитком торговельного підприємства шляхом встановлення відповідності кроків запропонованої PERT-схеми до алгоритму UNIDO. Результати роботи апробовано на Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту підприємств України», ХНАДУ, листопад 2023 р.
 • Документ
  Антикризове управління на підприємстві
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Подільчик, Сергій Михайлович
  Об’єктом дослідження є процес антикризового управління на підприємстві «Фрезеніус Медикал Кер Україна». Предметом дослідження є теоретично-методологічна основа і практична характеристика системи антикризовогоу управління. Метою кваліфікаційної роботи є поглиблення теоретичних засад антикризового управління підприємством «Фрезеніус Медикал Кер Україна» та розробка практичних рекомендацій щодо зменшення впливу кризових явищ. Методи дослідження – ретроспективний аналіз, методи економічного, фінансового, факторного та графічного аналізу, ковзаючої середньої та ін. Методологічну основу дослідження склали наукові праці та публікації вітчизняних і зарубіжних вчених щодо управління економічним потенціалом підприємства в умовах змінного зовнішнього середовища. Інформаційну основу кваліфікаційної роботи становлять нормативно-правові акти України, статистичні дані Міністерства охорони здоров’я України. Отримані наукові результати полягають у розробці інструментарію антикризового управління. Значущість виконаної роботи та висновки дослідження полягають у тому, що отримані автором результати мають сприяти підвищенню ефективності антикризового управління та усунення загрози банкрутства підприємства. Мaтepіaли кваліфікаційної poбoти peкoмeндуєтьcя викopиcтoвувaти під чac пpoвeдeння нaукoвих дocліджeнь, в нaвчaльнoму пpoцecі і в пpaктичній діяльнocті компанії «Фрезеніус Медикал Кер Україна».
 • Документ
  Управління інвестиційним проєктуванням на підприємстві
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Іваницький, Ігор Миколайович
  Об’єктом дослідження є процес управління інвестиційного проєктування на підприємстві. Метою роботи є розробка методичних підходів щодо управління інвестиційним проєктуванням на прикладі крупному машинобудівного підприємства ПрАТ«АвтоКрАЗ» Предметом дослідження є теоретико-методичні підходи та практичні засади процесу управління інвестиційним проєктуванням на підприємстві як основи для розробки інвестиційного проєкту на підприємстві ПрАТ«АвтоКрАЗ». У процесі дослідження були використані методи: порівняльний економічний аналіз, методи статистичної обробки даних; фундаментальний аналіз фінансового середовища бізнесу; експертного спостереження; порівняння та групування; статистичні методи; методи та моделі інвестиційного прогнозування. У роботі визначено економічну сутність та систематизовані класифікацію інвестиційних проєктів. Узагальнені підходи щодо організації управління інвестиційними проєктами в сучасних умовах та уточнені методи оцінки їх ефективності. Проведено аналіз фінансового стану та показників фінансового результату ПрАТ«АвтоКрАЗ» Запропоновано можливий варіант інноваційної продукції та розроблено для неї методику прогнозування чистих грошових потоків за життєвий цикл здійснення проєкту. Обґрунтовані в кваліфікаційної роботі пропозиції щодо вдосконалення процесу управління інвестиційним проєктуванням ПрАТ«АвтоКрАЗ» є ефективними для машинобудівних підприємств України й можуть бути практично застосовані в їх діяльності.
 • Документ
  Управління кредитним портфелем комерційного банку
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Василенко, Єгор Володимирович
  Об'єктом дослідження є процес управління кредитним портфелем комерційного банку. Метою дипломної роботи є розробка шляхів удосконалення науково-методичних засад кредитної діяльності комерційних банків на фінансовому ринку за допомогою впровадження інформаційної системи кредитного скорингу на прикладі АТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО. Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні засади процесу управління кредитним портфелем комерційного банку на основі формування механізму та розробки інформаційної системи кредитного скорингу на прикладі АТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО. У процесі дослідження були використані методи: порівняльний економічний аналіз, методи статистичної обробки даних; фундаментальний аналіз фінансового середовища бізнесу; експертного спостереження; порівняння та групування; статистичні методи; методи та моделі прогнозування; методи розрахунку кредитних операцій. У досліджені розкрито роль системи управління кредитним портфелем комерційного банку. Описано інформаційно-нормативно-правове забезпечення кредитних операцій банків України. Удосконалені механізм управління кредитним портфелем комерційного банку та шляхи управління кредитним портфелем АТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО з використанням інформаційної системи кредитного скорингу. Обґрунтовані в кваліфікаційної роботі пропозиції щодо вдосконалення процесу управління кредитним портфелем АТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО є ефективними для фінансових установ України й можуть бути практично застосовані в їх діяльності.