Бакалаврські роботи

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 63
 • Документ
  Управління розвитком малого бізнесу
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Постольний, Іван Володимирович
  Об'єктом дослідження розвитку малого бізнесу є сам малий бізнес як сектор економіки. Метою дослідження є аналіз та виявлення шляхів підтримки та розвитку малого бізнесу. Предметом дослідження є теоретичні засади підтримки та розвитку малого бізнесу. У досліджені розкрито роль малого бізнесу в розвитку економіки. Проаналізовано доцільність та специфіку розвитку малого бізнесу в Україні. Аналіз стану та проблем розвитку малого бізнесу в Україні свідчить про те, що подальший розвиток ситуації без активного та позитивного втручання держави може привести до згортання (в основному – через подальшу тінізацію) даного сектора економіки з відповідним загостренням економічних проблем та посиленням соціальної напруги. Тому виникає необхідність дієвої державної політики підтримки малого бізнесу. Інформаційною основою є законодавчі та нормативні акти з досліджуваної теми, звітно-статистичні дані ТОВ «СМАРТ-ПАК». До основних шляхів розвитку малого бізнесу належить розробка стратегії управління розвитком малого бізнесу, що вимагає комплексного підходу та розробки різних стратегій. На основі аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища можна визначити потенціал та конкурентні переваги вашого бізнесу. Визначення цілей допоможе визначити напрямки розвитку та планування дій.
 • Документ
  Впровадження маркетингових заходів щодо збільшення обсягів продажів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Богданова, Аріна Вячеславівна
  Об’єктом дослідження є маркетингові стратегії та техніки, які використовуються сучасними компаніями для збільшення обсягів продажів. Метою нашого дослідження є вивчення та аналіз сучасних тенденцій в маркетингових заходах, які сприяють збільшенню обсягів продажів, визначення, які стратегії та техніки є найбільш ефективними в різних галузях та ринкових умовах, а також які інноваційні підходи можуть бути використані в майбутньому. Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні засади застосування маркетингових стратегій і технік для збільшення обсягів продажів. У досліджені розкрито роль маркетингової діяльності підприємства. Описано важливість маркетингових заходів у збільшенні обсягів продажів. Інформаційною основою є законодавчі та нормативні акти з досліджуваної теми, звітно-статистичні дані ТОВ «ГРАНД РІЧ» тощо. Використання сучасних методичних підходів використання маркетингових заходів сприяє збільшенню обсягів продажів, підвищенню конкурентоспроможності підприємства та досягненню успіху на ринку. Запропоновано загальну блок-схему побудови web-сайту. Розроблені в ході роботи теоретичні та практичні рекомендації є ефективними для підприємств й можуть бути практично застосовані в їх діяльності.
 • Документ
  Аналіз та шляхи зниження витрат на виробництво та реалізацію продукції
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Піддубна, Вероніка Сергіївна
  Об’єктом дослідження є резерви зниження витрат на виробництво та реалізацію продукції. Метою дослідження є аналіз та виявлення шляхів зниження витрат на виробництво та реалізацію продукції. Предметом дослідження є теоретичні засади формування та обліку собівартості. У досліджені розкрито сутність собівартості, яка полягає у визначенні вартості виробництва, яка включає як прямі, так і непрямі витрати. Проаналізовано групування витрат за економічними елементами, що є важливим інструментом управління собівартістю та аналізу фінансових результатів підприємства. Цей підхід дозволяє структурувати витрати відповідно до їхнього економічного характеру та здійснювати аналіз ефективності розподілу ресурсів. Інформаційною основою є законодавчі та нормативні акти з досліджуваної теми, звітно-статистичні дані ПАТ «ЕВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА». До основних шляхів зменшення витрат на виробництво належать оптимізація процесів, зменшення витрат на сировину, підвищення енергоефективності та вдосконалення управління запасами. Удосконалення управління запасами може забезпечити оптимальний рівень запасів і уникнення надмірного накопичення запасів. Енергоефективність сприяє зниженню витрат на енергію та покращенню екологічної стійкості підприємства. Крім того, підвищення продуктивності праці допомагає збільшити результативність та ефективність виробництва.
 • Документ
  Аналіз використання фонду заробітної плати на підприємстві
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Івченко, Микита Костянтинович
  Об'єкт дослідження - формування та використання заробітної плати на підприємстві. Мета роботи - аналіз використання фонду заробітної плати на підприємстві та обгрунтування методичних та практичних рекомендацій щодо вдосконалення систем оплати праці на ТОВ «Вектор-XXI». Метод дослідження - індексний аналіз, метод коефіцієнтів, метод ланцюгових підстановок, метод абсолютних різниць, статистичний метод. Перевитрати фонду заробітної плати призводять до зростання собівартості продукції. Встановлено, головною причиною абсолютний перевитрат підприємства стало зростання середньорічної заробітної плати. Подальший аналіз зміни заробітної плати робітників за окремими категоріями професій дав змогу встановити основні причини перевитрат фонду заробітної плати. Зроблений аналіз структури фонду заробітної плати. Визначено обсяг і частку годинної, денної та місячної заробітної плати в загальному фонді заробітної плати працівників, частку простоїв цілоденних та внутрішньозмінних) а також інші втрати робочого часу. Охарактеризовано порядок обчислення заробітної плати працівників цеху. Визначено вплив співвідношення між темпами зростання заробітної плати і темпами зростання продуктивності праці на динаміку та частку витрат на оплату праці. Зроблені прогнозні розрахунки щодо резервів економії фонду заробітної плати на підприємстві.
 • Документ
  Формування фінансового потенціалу підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Бондар, Ярослав Романович
  Об’єктом дослідження є процес формування фінансового потенціалу підприємства. Метою дослідження є розробка методики інтегральної оцінки фінансового потенціалу промислових підприємств та вдосконалення його механізму управління на досліджуваному підприємстві ПАТ «Завод Фрунзе». Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні засади процесу формування фінансового потенціалу на основі розробки інтегральної оцінки та шляхів удосконалення його механізму на прикладі ПАТ «Завод Фрунзе». У досліджені розкрито роль механізму управління фінансовим потенціалом промислових підприємств. Описано методику проведення інтегральної оцінки фінансового потенціалу промислових підприємств. Інформаційною основою є законодавчі та нормативні акти з досліджуваної теми, звітно-статистичні дані ПАТ «Завод Фрунзе» тощо. За допомогою використання сучасних методичних підходів щодо формування фінансового потенціалу підприємства запропоновані шляхи удосконалення механізму управління фінансовим потенціалом промислових підприємств, зокрема, на досліджуваному підприємстві ПАТ «Завод Фрунзе. Розроблені в ході роботи теоретичні та практичні рекомендації є ефективними для промислових підприємств, наприклад ПАТ «Завод Фрунзе», й можуть бути практично застосовані в їх діяльності.
 • Документ
  Управління собівартістю продукції промислового підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Бродовський, Микита Олегович
  Об’єктом дослідження є процес управління собівартістю продукції промислових підприємств. Метою дослідження є розробка системи управління собівартістю продукції промислових підприємств та впровадження практичних рекомендацій щодо зниження собівартості цементу досліджуваного підприємства ПАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА». Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні засади процесу управління собівартістю продукції промислових підприємств на основі розробки універсальної системи та практичне втілення результатів зниження собівартості продукції ПАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА». У досліджені розкрито роль системи управління собівартістю продукції промислових підприємств. Описано методику проведення заходів щодо зниження собівартості продукції промислових підприємств. Інформаційною основою є законодавчі та нормативні акти з досліджуваної теми, звітно-статистичні дані ПАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» тощо. За допомогою використання сучасних методичних підходів щодо управління собівартістю продукції промислових підприємств запропонована методика зниження собівартості продукції на досліджуваному підприємстві ПАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА». Розроблені в ході роботи теоретичні та практичні рекомендації є ефективними для промислових підприємств, наприклад ПАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА», й можуть бути практично застосовані в їх діяльності.
 • Документ
  Аналіз фінансового стану підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Золотарьова, Аліна Михайлівна
  Об’єктом дослідження є процес фінансового аналізу підприємства. Метою дослідження є дослідження фінансового стану підприємства ПАТ «Завод Фрунзе», виявити основні проблеми фінансової діяльності та дати рекомендації з управління фінансами. Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні засади процесу фінансового аналізу та шляхів поліпшення фінансово-господарської діяльності на прикладі ПАТ «Завод Фрунзе». У досліджені розкрито роль фінансового аналізу підприємств. Описано шляхи удосконалення фінансової діяльності підприємства. Інформаційною основою є законодавчі та нормативні акти з досліджуваної теми, звітно-статистичні дані ПАТ «Завод Фрунзе» тощо. За допомогою використання сучасних методичних підходів щодо аналізу фінансового стану підприємства запропоновані шляхи удосконалення фінансової діяльності підприємства, зокрема, на досліджуваному підприємстві ПАТ «Завод Фрунзе. Розроблені в ході роботи теоретичні та практичні рекомендації є ефективними для промислових підприємств, наприклад ПАТ «Завод Фрунзе», й можуть бути практично застосовані в їх діяльності.
 • Документ
  Оцінка рівня сталого розвитку підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Хоруженко, Олексій Сергійович
  Об'єкт дослідження - публічне акціонерне товариство «Турбоатом». Мета роботи - розробка практичних рекомендацій щодо оцінювання рівня сталого розвитку підприємства на основі аналізу факторів. Метод дослідження - методи аналізу та синтезу, групування і узагальнення, порівняльний аналіз, графічний метод, методи статистичного та економічного аналізу, експертні оцінки. Ключовою умовою сталого розвитку підприємства як на етапі спаду, так і на етапі зростання є підтримка та участь в інноваційних розробках, що забезпечують стабільне конкурентоспроможне становище на міжнародному ринку, а за умов глобалізації зумовлює розв'язання цільових завдань - підтримання та підвищення рівня добробуту акціонерів і працівників підприємства. Запропоновані в роботі рекомендації щодо сталого розвитку підприємств мають дорадчий характер і можуть використовуватися підприємствами для формування комплексу заходів, результуючою дієто яких є перехід до сталого розвитку.
 • Документ
  Управління проєктами в компанії з урахуванням принципів сталого розвитку
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Ярова, Катерина Денисівна
  Об'єкт дослідження - товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ- ПАК». Мета роботи - розробка рекомендацій щодо оцінки ефективності портфеля інвестиційних проектів підприємства з урахуванням принципів сталого розвитку. Метод дослідження - методи аналізу та синтезу, групування і узагальнення, порівняльний аналіз, графічний метод, методи статистичного та економічного аналізу, експертні оцінки. Впровадження концепції сталого розвитку на рівні компанії передбачає суттєву модифікацію процесів управління проектами (ініціації, планування, моніторингу' та контролю) шляхом створення корпоративного центру сталого розвитку компанії. Розроблений організаційно-економічний механізм управління проектами з урахуванням принципів сталого розвитку дасть можливість: отримати цілісне уявлення про вплив, що чиниться проектом на соціальну, екологічну та економічну сфери: провести кількісну оцінку впливу проекту: зрозуміти результати та наслідки діяльності компанії; приймати більш обгрунтовані рішення завдяки оцінці альтернативних варіантів портфелів проектів: координувати роботу' в галузі управління сталими проектами в компанії.
 • Документ
  Розвиток маркетингового потенціалу торговельного підприємства в процесі стратегічного управління
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Приходько, Жанна Сергіївна
  Об'єкт дослідження - процеси управління маркетинговим потенціалом торговельних підприємств. Метою роботи є удосконалення теоретнко-методичних засад розвитку маркетингового потенціалу' торговельного підприємства в процесі стратегічного управління. У роботі було використано: метод теоретичного узагальнення, системний підхід. Ь^'ОТ-аналіз. інструменти фінансового аналізу, метод аналізу рядів динаміки, графічний метод, кореляцшно-регресійний аналіз. У кваліфікаційній роботі розглянуто теоретичні основи управління маркетинговим потенціалом торговельного підприємства. зокрема, досліджено структуру маркетингового потенціал}' та фактори впливу на нього, проаналізовано теоретичні аспекти оцінки маркетингового потенціал}' підприємства. Сформовано аналітичне забезпечення оцінки та управління маркетинговим потенціалом підприємства для ТОВ «ПІК «Омега-Автопоставка». Для досліджуваного підприємства обгрунтовано шляхи підвищення рівня маркетингового потенціал}' в системі стратегічного менеджменту підприємства. Теоретичне та практичне значення результатів дослідження полягає у розвитку теоретико-методичннх засад управління маркетинговим потенціалом торпвельного підприємства на засадах стратегічного управління. За результатами дослідження опубліковано 1 тези наукової доповіді учасника VII Міжвузівської студентської наукової конференції «Тенденції та перспективи розвитку економіки і права XXI століття очима молоді» (м. Харків. 2023).
 • Документ
  Формування стратегії бізнесу підприємства у сучасних умовах підприємництва
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Перепеленко, Олексій Павлович
  Об'єкт дослідження - процеси стратегічного управління підприємством. Метою роботи є розробка пропозицій щодо формування стратегії бізнесу підприємства за умов сучасного підприємництва. У роботі було використано: метод теоретичного узагальнення, системний підхід, методи економічних досліджень, методи стратегічного портфельного аналізу, методи маркетингового планування. У кваліфікаційній роботі розглянуто теоретико-методичні основи формування стратегії бізнесу в контексті стратегічного менеджменту, проведено діагностику внутрішнього і зовнішнього середовища діяльності ФОП Хижниченко О.М. а також оцінено його конкурентний стан на ринку. Окремо запропоновано напрями вирішення прикладних питань розробки стратегії бізнесу для ФОП Хижниченко О.М. у сучасних умовах підприємництва, обгрунтовано їх доцільність з точки зору «стратегічного набору». Теоретичне та практичне значення результатів дослідження полягає в розробці та впровадженні елементів стратегії бізнесу ФОП. спрямованих на розширення клієнтської взаємодії у сфері В2В. Кваліфікаційну роботу виконано на замовлення ФОП Хижниченко О.М., результати дослідження впроваджено в господарській діяльності підприємства. За результатами дослідження опубліковано 1 тези наукової доповіді учасника VII Міжвузівської студентської наукової конференції «Тенденції та перспективи розвитку економіки і права XXI століття очима молоді» (м. Харків. 2023).
 • Документ
  Підвищення ефективності управління маркетинговою діяльністю торговельного підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Пономаренко, Артем Сергійович
  Об'єкт дослідження - процеси управління маркетинговою діяльністю торговельних підприємств. Метою роботи є розвиток теоретико-методичних засад управління маркетинговою діяльністю на торгівельних підприємствах з урахуванням їх галузевих особливостей. У роботі було використано: метод теоретичного узагальнення, системний підхід, методи економічних досліджень, інструменти аналізу динаміки та планування товарного асортименту', графічний метод. У кваліфікаційній роботі розглянуто теоретичні основи управління маркетинговою діяльністю торговельного підприємства, запропоновано аналітичне забезпечення управління маркетинговою діяльністю дія ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка». розроблено практичні рекомендації щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності означеного торговельного підприємства. Теоретичне та практичне значення результатів дослідження полягає у розвитку теоретико-методичних засад управління маркетинговою діяльністю на торгівельннх підприємствах на засадах управління товарною стратегією. За ре зультатами дослідження опубліковано 1 наукову статтю у збірнику студентських наукових праці «Економічні перспективи» (ХНАДУ. 2023) та 1 тези наукової доповіді учасника XVI Міжнародній науковій конференції здобувачів вищої освіти «Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді» (м. Харків. 2023).
 • Документ
  Підвищення ефективності комерційної діяльності автотранспортного підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Пісклова, Дар'я Андріївна
  Об'єкт дослідження - процеси управління комерційною ДІЯЛЬНІСТЮ автотранспортного підприємства. Метою роботи є розробка напрямів підвищення ефективності комерційної діяльності автотранспортного підприємства в контексті управління показниками результативності вантажних перевезень. У роботі було використано: метод теоретичного узагальнення, системний підхід, методи економічних досліджень, методи інвестиційного аналізу, методи техніко-економічного планування. У кваліфікаційній роботі розглянуто загальні питання управління комерційною діяльністю автотранспортного підприємства, розроблено аналітичне забезпечення підвищення ефективності комерційної діяльності для ФОП Хижниченко О.М., запропоновано механізм управління комерційною діяльністю даного підприємства, а також обгрунтовано напрями підвищення ефективності його комерційної ДІЯЛЬНОСТІ. Теоретичне та практичне значення результатів дослідження полягає в розробці та впровадженні практичних рекомендацій щодо оновлення основних фондів підприємства в контексті управління показниками результативності вантажних перевезень. Роботу виконано на замовлення ФОП Хижниченко О.М.. а її результати впроваджено у його господарську діяльність. За результатами дослідження опубліковано 1 тези наукової доповіді учасника VII Міжвузівської студентської наукової конференції «Тенденції та перспективи розвитку економіки і права XXI століття очима молоді» (м. Харків. 2023).
 • Документ
  Розробка заходів щодо поліпшення фінансового стану підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Науменко, Максим Віталійович
  Мета роботи - розробка заходів вдосконалення управління фінансовим станом підприємства на основі узагальнення теоретичних та оцінки практичних аспектів досліджуваної проблематики Предмет дослідження - теоретико-методичні та практичні засади управління фінансовим станом підприємства. Об'єкт дослідження - фінансовий стан ПрАТ «ІПРБУ № 82». В кваліфікаційній роботі розглянуті теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства, визначені основні методи проведення аналізу, розкриті джерела інформаційного забезпечення фінансового аналізу, також визначена певна система показників які доцільно розрахувати підчас проведення фінансового аналізу підприємства. Також було проведено фінансовий аналіз ПрАТ «ІПРБУ № 82». За результатами фінансового аналізу були розроблені і проаналізовані шляхів покращення фінансового стану ПрАТ «ІПРБУ № 82». Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що запропоновані висновки та рекомендації щодо вдосконалення механізму управління фінансовим станом підприємства можуть бути використані у практичній діяльності суб'єктів господарювання.
 • Документ
  Міжнародні вантажні перевезення як засіб диверсифікації підприємницької діяльності
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Шкуратов, Олександр Олександрович
  Об'єкт дослідження - діяльність ФОП Погорілий О.М. Мета роботи - визначення слабких сторін підприємницької діяльності та розробка рекомендацій щодо її покращення шляхом впровадження вантажних перевезень в міжнародному сполученні. Метод дослідження - статистичний аналіз, абстрактно-логічний аналіз, синтез, узагальнення. Для досягнення окресленої мети поставлено наступні задачі: розгляд теоретичних основ диверсифікації діяльності підприємства: визначення місця оцінки фінансової діяльності при диверсифікації; аналіз діяльності ФОП Погорілий О.М. та оцінка впровадження вантажних міжнародних перевезень. Предмет роботи - звітність об'єкту за 2018-2021 роки. У кваліфікаційній роботі було досліджено теоретичні аспекти розширення діяльності підприємства, визначена потреба в оцінці фінансової діяльності при її впровадженні. Наданий опис методів оцінки фінансової діяльності. Для аналізу фінансового стану було використано традиційні методи через обмежену кількість доступних даних. Для виявлення слабких сторін була застосована система показників, які графічно демонструють фінансовий стан. Результати аналізу показати недостатню фінансову стійкість підприємства. Проблема розвитку підприємництва завжди була важливою і актуальною, особливо в контексті пандемії Сovid-19. Пандемія вразила всі сфери бізнесу, включаючи підприємців, які займаються вантажним автомобільним транспортом та перевезенням. Вони також зазнали серйозних труднощів. Хоча ситуація в цій галузі не є настільки критичною, як у багатьох інших, оскільки підприємці, що займаються міжнародними перевезеннями, виявитися одними з небагатьох, хто зміг вижити під час пандемії Сovid-19. Тому було запропоновано ФОП Погорілому О.М. розширити свою діяльність шляхом впровадження міжнародних перевезень і зміни системи оподаткування. Для цього був розроблений бізнес-план, враховуючи всі можливі додаткові витрати. Були розраховані показники економічної ефективності для рекомендованого розширення діяльності.
 • Документ
  Управління проєктами в компанії з урахуванням принципів сталого розвитку
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Ярова, Катерина Денисівна
  Об'єкт дослідження - товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ- ПАК». Мета роботи - розробка рекомендацій щодо оцінки ефективності портфеля інвестиційних проектів підприємства з урахуванням принципів сталого розвитку. Метод дослідження - методи аналізу та синтезу, групування і узагальнення, порівняльний аналіз, графічний метод, методи статистичного та економічного аналізу, експертні оцінки. Впровадження концепції сталого розвитку на рівні компанії передбачає суттєву модифікацію процесів управління проектами (ініціації, планування, моніторингу' та контролю) шляхом створення корпоративного центру сталого розвитку компанії. Розроблений організаційно-економічний механізм управління проектами з урахуванням принципів сталого розвитку дасть можливість: отримати цілісне уявлення про вплив, що чиниться проектом на соціальну, екологічну та економічну сфери: провести кількісну оцінку впливу проекту: зрозуміти результати та наслідки діяльності компанії; приймати більш обгрунтовані рішення завдяки оцінці альтернативних варіантів портфелів проектів: координувати роботу' в галузі управління сталими проектами в компанії.
 • Документ
  Стратегічне управління розвитком трудового потенціалу на засадах інтегрально-матричного підходу
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Петрик, Анастасія Віталіївна
  Сьогодні трудовий потенціал України демонструє ознаки кризи з огляду на проблеми як демографічного, так і соціально-економічного характеру. Ще більш ускладнюють ситуацію, яка склалася, виклики воєнного часу. У таких умовах актуалізується необхідність стратегічного управління розвитком трудового потенціалу на засадах новітніх підходів, серед яких доцільно виділити інтегрально-матричний підхід. Метою кваліфікаційної роботи бакалавра є дослідження теоретичних, методичних і прикладних аспектів стратегічного управління розвитком трудового потенціалу на засадах інтегрально-матричного підходу. Об'єктом кваліфікаційної роботи бакалавра є стратегічне управління розвитком трудового потенціалу; предметом - стратегічне управління розвитком трудового потенціалу на засадах інтегратьно-матричного підходу. Методологічну базу дослідження складають метод аналізу та синтезу, метод індукції та дедукції, системний підхід, порівняльний аналіз, монографічний метод, традиційні прийоми економічного аналізу, графічний метод. Інформаційною базою дослідження виступають наукові праці учених- економістів, нормативно-правові акти, статистичні дані Державної служби статистики України. Апробація результатів кваліфікаційної роботи бакалавра. Положення, викладені у кваліфікаційній роботі бакалавра, знайшли відображення у 5- и публікаціях, серед яких 1 наукова стаття у фаховому науково -метричному (Index Copernicus, Google Scholar) виданні категорії «Б» (Україна), 4 тези доповідей на міжнародних наукових конференціях (в т.ч. закордоном - у м. Лондон (Великобританія)).
 • Документ
  Управління конкурентоспроможністю закладів вищої освіти на засадах гармонізаційного підходу
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Цема, Валерія Євгеніївна
  Метою кваліфікаційної роботи бакалавра є розроблення теоретично- методичних і прикладних аспектів управління конкурентоспроможністю закладів вищої освіти на засадах гармонізаційного підходу. Об'єктом кваліфікаційної роботи бакалавра є управління конкурентоспроможністю закладів вищої освіти: предметом - теоретично- методичні та прикладні аспекти управління конкурентоспроможністю закладів вищої освіти на засадах гармонізаційного підходу (за напрямами цільової практико-орієнтованої підготовки й інтернаціоналізації). Методологічну базу дослідження складають метод аналізу та синтезу, метод індукції та дедукції, системний підхід, порівняльний аналіз, критичний аналіз, статистичні методи, коефіцієнтний метод, картографічний метод, традиційні прийоми економічного аналізу. Інформаційною базою дослідження виступають наукові праці вчених, нормативно-правові акти України. Інтернет-ресурси (зокрема. Державної служби статистики України), пошукові онлайн-сервіси. Апробація результатів кваліфікаційної роботи бакалавра. Основні положення, викладені у кваліфікаційній роботі бакалавра, знайшли відображення в 9-й публікаціях, серед яких 3 наукові статті у фахових науково-метричних (Index Copernicus, Google Scholar) виданнях категорії «Б» (Україна). 2 статті в інших наукових виданнях (у т.ч. 1 - англійською мовою), 4 тези доповідей на наукових конференціях, що проводилися в Японії. Німеччині, Україні й Азербайджані. Сканкопії публікацій, дипломів і сертифікатів наведені у супровідних документах.
 • Документ
  Оцінка рівня сталого розвитку підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Хоруженко, Олексій Сергійович
  Об'єкт дослідження - публічне акціонерне товариство «Турбоатом». Мета роботи - розробка практичних рекомендацій щодо оцінювання рівня сталого розвитку підприємства на основі аналізу факторів. Метод дослідження - методи аналізу та синтезу, групування і узагальнення, порівняльний аналіз, графічний метод, методи статистичного та економічного аналізу, експертні оцінки. Ключовою умовою сталого розвитку підприємства як на етапі спаду, так і на етапі зростання є підтримка та участь в інноваційних розробках, що забезпечують стабільне конкурентоспроможне становище на міжнародному ринку, а за умов глобалізації зумовлює розв'язання цільових завдань - підтримання та підвищення рівня добробуту акціонерів і працівників підприємства. Запропоновані в роботі рекомендації щодо сталого розвитку підприємств мають дорадчий характер і можуть використовуватися підприємствами для формування комплексу заходів, результуючою дієто яких є перехід до сталого розвитку.
 • Документ
  Оцінка ефективності портфеля інвестиційних проектів підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Бєлєвцов, Іван Васильович
  Об'єкт дослідження - компанії мережевого продуктового ритейлу Volwest Group. Мета роботи - розроблення практичних рекомендацій оцінювання та аналізу інтегральної ефективності портфеля інвестиційних проектів у компанії мережевого продуктового ритейлу. Метод дослідження - методи аналізу та синтезу, групування і узагальнення, порівняльний аналіз, графічний метод, методи статистичного та економічного аналізу, експертні оцінки. Метод оцінки впливу на вартість, що враховує синергію за діючими об'єктами торговельної мережі, дає змогу точніше оцінювати вплив портфеля проектів на вартість бізнесу або його підрозділу, відповідає методології управління вартістю компанії, може бути використано ж метод відбору портфеля проектів, що максимізує вартість компанії. Методи оцінки, аналізу та оптимізації інвестиційного процесу, представлені в роботі, можуть бути успішно тиражовані на інших компаніях мережевого ритейлу. оскільки є універсальними, не залежними від виду торговельної діяльності та розміру компанії. Представлені методи є гнучкими і можуть бути легко адаптовані під вимоги бізнесу.