2022

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Деталі машин : конспект лекцій
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Коряк, О. О.; Поваляєв, С. І.; Шарапата, А. С.
  У конспекті лекцій розглянуто призначення, класифікацію та основи раціона льного розрахунку і конструювання деталей і вузлів загального призначення з вра хуванням їх режимів роботи і строку служби. Викладено загальні вимоги, які пред’являються до деталей і вузлів; критерії їх роботоздатності; принципи побудови розрахунків на міцність та жорсткість. Представлений теоретичний матеріал базу ється на діючих стандартних методиках розрахунків деталей машин. Призначений для студентів технічних спеціальностей.
 • Документ
  Гідравліка, гідрологія, гідрометрія : конспект лекцій
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Біловол, Олександр Васильович; Авершин, Андрій Генадійович; Bеlovol, Oleksandr; Avershyn, Andriy
  В конспекті лекцій викладено основи загальної гідравліки, гідравліки відкритих русел, гідравліки фільтраційних потоків, гідрології і гідрометрії річок, гідрології підземних вод. Розглянуті метод розрахунку систем дорожнього водовідведення, які включають спрягаючі, водобійні, водоперепускні споруди та ін. Призначений для студентів дорожньо-будівельних спеціальностей.
 • Документ
  Стратегія підприємства : конспект лекцій : для здобувачів спеціальностей 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» усіх форм навчання
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Деділова, Т. В.; Токар, І. І.
  Навчально-методичне видання присвячене розгляду основних тем в межах дисципліни «Стратегія підприємства», яка відноситься до переліку вибіркових дисциплін професійно-орієнтованого спрямування освітньо-професійних програм «Економіка» і «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня. Згідно зі встановленою структурою, конспект лекцій містить основні тези і питання до самоконтролю за теоретичним блоком вивчення дисципліни. Видання становить практичний інтерес для здобувачів і викладачів закладів вищої освіти, що працюють в галузях знань 05 «Економіка», 07 «Управління та адміністрування».
 • Документ
  Технічна механіка : конспект лекцій
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Воропай, О. В.; Шарапата, А. С.
  У конспекті лекцій розглянуті теоретичні основи теоретичної механіки, теорії механізмів і машин, матеріалознавства, опору матеріалів та деталей машин. При викладенні навчального матеріалу автори намагалися розкрити фізичний сенс законів, теорем і формул, що розглядалися, і наведені кольорові рисунки. Викладений матеріал дозволяє засвоїти теоретичні основи механіки для можливості подальшого вивчення наступних спеціальних дисциплін. Призначений для студентів технічних ВНЗ не машинобудівних спеціальностей.
 • Документ
  Конспект лекцій «Соціальна відповідальність» : для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Бабайлов, В. К.; Шершенюк, О. М.
  Це видання містить основні теми з дисципліни «Соціальна відповідальність» у відповідності до програми для економічних спеціальностей закладів вищої освіти. Теоретичний матеріал засновано на аналізу та узагальненні літературних джерел вітчизняних та зарубіжних авторів. Призначається для студентів економічних факультетів закладів вищої освіти.
 • Документ
  Методологія наукових досліджень : конспект лекцій для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 073 «Менеджмент»
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Бабайлов, В. К.; Пахомова, Л. М.
  Це видання містить основні теми з дисципліни «Методологія наукових досліджень» у відповідності до програми для економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Теоретичний матеріал засновано на аналізу та узагальненні літературнихджерел вітчизняних та зарубіжних авторів. Об’єкт (межі) дисципліни «Методологія наукових досліджень» – методологія досліджень; предмет (проблемна частина об’єкту) – важливі аспекти методології досліджень. Місце дисципліни – у всіх навчальних дисциплінах як засіб їх пізнання. Роль – важлива, так як підвищує ефективність освоєння всіх навчальних дисциплін. Ціль дисципліни: лекцій – придбання знань з організації методології досліджень; практичних занять – засвоєння, поглиблення цих знань та придбання вмінь і навичок використання їх в практиці майбутньої професійної діяльності. Методологія засвоєння дисципліни використовує в основному три важливіші методики: «2С70», «ВЄО», Огляд літературних джерел. Конспект призначається для студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів і, перш за все, для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік іоподаткування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 073 «Менеджмент».
 • Документ
  Опорний конспект лекцій з дисципліни «Стандартизація та сертифікація програмного забезпечення» : для студентів галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальностей 122 «Комп'ютерні науки», 121 «Інженерія програмного забезпечення» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Букрєєва, О. С.
  Цей конспект лекцій призначений для студентів третього курсу галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальностей 122 «Комп'ютерні науки» та 121 «Інженерія програмного забезпечення» з метою надання допомоги вивченні дисципліни «Стандартизація та сертифікація програмного забезпечення». Ії метою є надання студентам системи теоретичних і практичних знань у галузі стандартизації та сертифікації програмного забезпечення, що дозволить використовувати їх у професійній діяльності. Після завершення її вивчення студенти будуть: знати: основні поняття стандартизації, види нормативних документів, поняття сертифікації та підтвердження відповідності, принципи, методи, правила, схеми сертифікації продукції, процесів та послуг в системі сертифікації, основні поняття теорії надійності програмних засобів, вимоги до якості систем і програмних засобів та її оцінювання, модель оцінювання процесу для тестування програмного забезпечення; вміти: визначити вимоги до конкретного програмного продукту за нормативними документами, визначити відповідність продукції за знаком відповідності, підготувати комплект документів, необхідний для сертифікації програмного забезпечення та процесів його виробництва, визначити якість програмного продукту за метриками, організувати сертифікаційні тестування програмних продуктів, самостійно розроблювати різні види документів для сертифікації програмного забезпечення. Конспект лекцій складено згідно з програмою дисципліни, стандартами вищої освіти з підготовки бакалаврів вказаних спеціальностей, освітньою програмою та навчальним планом.
 • Документ
  Конспект лекцій з вибіркової дисципліни «Нормоконтроль та академічна доброчесність» : для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» усіх спеціальностей
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Букрєєва, О. С.
  Цей конспект лекцій призначений для студентів першого курсу магістратури усіх галузей знань та спеціальностей з метою надання допомоги вивченні дисципліни «Нормоконтроль та академічна доброчесність». Ії метою є ознайомлення студентів з основними принципами дотримання норм академічної доброчесності, процедурами написання та оформлення дипломної роботи, що дозволить використовувати їх у навчальній та науковій діяльності. Після завершення її вивчення студенти будуть: знати: процедури організації дипломного проектування, подання роботи на захист, правила оформлення та викладення дипломної роботи, основні поняття академічної доброчесності, положення університетської системи забезпечення академіної доброчесності, положення морально-етичного кодуксу ХНАДУ, порядок звернення до морально-етичної комісії ХНАДУ, правила академічної доброчесності учасників освітнього процесу ХНАДУ, особливості академічного письма; вміти: складати рецензію на дипломну роботу, оформлювати текст дипломної роботи та бібліографічні посилання, перевіряти текст на наявність плагіату, розрізняти поняття «академічного плагіату» та «порушення авторського права», виявляти причини неетичної поведінки учасників освітнього процесу, розробляти систему відповідальності за порушення правил академічної доброчесності, писати академічні тексти.
 • Документ
  Деталі машин : конспект лекцій
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Бобошко, О. А.; Єгоров, П. А.
  У конспекті лекцій розглянуті основи раціонального розрахунку і конструю вання, а також дана оцінка надійності деталей машин. Представлені основні моделі, властивості, особливості, переваги й недоліки використання різних деталей, передач, з'єднань і іншого. Викладений матеріал дозволяє засвоїти методи розрахунків і конструювання деталей машин на прикладі конкретних механічних систем. Призначений для студентів технічних спеціальностей.