ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В статті пропонується удосконалена методика оцінки ефективності діяльності підприємства за допомогою оцінки ефективності використання окремих видів ресурсів. Методика передбачає побудову матриць, що характеризують загальну ефективність діяльності підприємства та ефективність використання основних фондів, оборотних коштів, фінансових, інформаційних і трудових ресурсів. В статті також обґрунтований підхід до визначення інтегральної оцінки ефективності діяльності АТП на підставі результатів розрахунку матриць.

Опис

Ключові слова

матричне моделювання, ефективність діяльності, основні фонди, оборотні кошти, фінансові ресурси, інформаційні ресурси, трудові ресурси, матричное моделирование, эффективность деятельности, основные фонды, оборотные средства, финансовые ресурсы, информационные ресурсы, трудовые ресурсы, matrix modeling, efficiency, fixed assets, current assets, financial resources, information resources, human resources

Бібліографічний опис

Ачкасова, Л. М. Оцінка ефективності діяльності підприємства / Л. М. Ачкасова // Економіка транспортного комплексу [Текст] : зб. наук. пр. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Шинкаренко В. Г. [голов. ред.] та ін.]. ‒ Харків : ХНАДУ, 2013. ‒ Вип. 22. ‒ С. 133‒141.

Зібрання