Побудова моделей поведiнки студентiв на основi матриць нечiтких вiдносин з урахуванням їх мотивацiй до пiдвищення успiшностi

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Актуальна проблема покращення успішності студентів вирішується різними методами та прийомами, зокрема й математичним моделюванням. Авторами статті були застосовані різні методи: кластерного аналізу, нечітких множин, продукційного моделювання. За результатами проведених експериментів були визначені п’ять моделей поведінки студентів під час складання заліків або іспитів. Отримані результати можуть бути використані для автоматизації формування індивідуальних методик навчання.

Опис

Ключові слова

успішність, кластерний аналіз, нечіткі множини, типологічні групи, продукційні моделі, невизначеність, формалізація, перерозподіл, успеваемость, кластерный анализ, нечеткие множества, типологические группы, продукционные модели, неопределенность, формализация, перераспределение, academic performance, cluster analysis method, fuzzy sets, topological groups, production models, uncertainty, academic performance, redistribution, formalization

Бібліографічний опис

Шевченко, В. О. Побудова моделей поведiнки студентiв на основi матриць нечiтких вiдносин з урахуванням їх мотивацiй до пiдвищення успiшностi / Шевченко В. О., Кудiн А. I. // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гл. ред.) и др. – Харьков, 2019. – Вып. 85. – С. 7–13.