Фінансові інструменти в системі забезпечення конкурентоспроможності регіональних промислових комплексів

Анотація

Мета. Метою дослідження є вдосконалення системи застосування фінансових інструментів у процесах підвищення рівня конкурентоспроможності промисловості, регулювання та стабілізації регіонального промислового та економічного розвитку. Методика дослідження. Для досягнення зазначеної мети у роботі використано методи аналізу та синтезу, які було застосовано при аналізі сучасного стану використання фінансових важелів стимулювання промисловості регіонів. Результати. У роботі досліджено систему фінансового інструментарію забезпечення конкурентоспроможності промисловості та активізації розвитку регіональних промислових комплексів. Досліджено механізми підвищення конкурентоспроможності промисловості регіону у взаємозв’язку із фінансовою стабілізацією регіональної економіки. Визначено, що фінансова стабільність промислових підприємств є рівноважним станом, перебуваючи у якому промисловий комплекс спроможний формувати фінансові ресурси у достатньому обсязі та забезпечувати соціально-економічний розвиток, оперативно реагувати на зміни ринкової кон’юнктури. Запропоновано інструментарій та механізм підвищення конкурентоспроможності промисловості регіонів. Узагальнено основні проблеми регіонального розвитку регіонів України (нерівномірний економіко-соціальний розвиток областей, розбалансованість у техногенному навантаженні на окремі території, значні обсяги первинного ресурсоспоживання, орієнтованість окремих територій на сировинну та переробну галузь, затратний тип виробництва). Виявлено існування прямої залежності між рівнями конкурентоспроможності промисловості та фінансової стабілізації регіону. Запропоновано комплексне використання фінансового інструментарію активізації діяльності промислових підприємств, системність застосування якого матиме вплив на регулювання та стабілізацію регіонального промислового розвитку. Наукова новизна. У ході наукового дослідження було вдосконалено теоретико-методологічні основи фінансового інструментарію активізації регіональних промислових комплексів, зокрема, запропоновано авторське бачення системи стабілізаційних ефектів використання фінансових інструментів регіонального розвитку. Практична значущість. Сферою застосування результатів дослідження є система управління промисловістю на рівні держави та регіонів, що сприятиме економічному розвитку і функціонуванню держави на належному рівні. Результати можуть бути використані органами державної та місцевої влади при розробці програм стимулювання та розвитку промислових комплексів та програм регіонального економічного розвитку.

Опис

Ключові слова

промисловість, фінансове регулювання, регіональний розвиток, промислова політика, фінансовий потенціал, промисловий розвиток, промышленность, финансовое регулирование, региональное развитие, промышленная политика, финансовый потенциал, промышленное развитие, industry, financial regulation, regional development, industrial policy, financial potential, industrial development

Бібліографічний опис

Носирєв, О. О. Фінансові інструменти в системі забезпечення конкурентоспроможності регіональних промислових комплексів / О. О. Носирєв, Т. В. Деділова, С. К. Осипова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2020. – № 2 (25). – С. 93–107.

Зібрання