Формування системи аналітичних показників для потреб управління операційною діяльністю

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Питання аналітичного забезпечення управління операційною діяльністю є надзвичайно актуальними та важливими з позицій підвищення ефективності управління нею. Однак на сьогодні недостатньо дослідженими залишаються питання формування комплексної методики аналізу операційної діяльності шляхом систематизації та узгодження існуючих оціночних показників у розрізі відповідних підсистем управління. Предметом статті є теоретико-методичні аспекти щодо аналізу операційної діяльності в системі управління підприємством. Метою статті є дослідження теоретичних положень і методичних підходів щодо удосконалення методики аналізу операційної діяльності в системі управління підприємством. Для досягнення поставленої мети даної статті було використано наступні як загальнонаукові методи дослідження – аналіз, синтез, індукція, дедукція, так і спеціальні – порівняння, групування, аналіз коефіцієнтів та інші. На основі дослідження існуючих підходів розроблено авторське визначення основних завдань інформаційно-аналітичного забезпечення у процесі управління операційною діяльністю суб’єктів господарювання. Для прийняття і підтримки управлінських рішень важливим є використання аналітичної інформації щодо витрат операційної діяльності, доходів і фінансових результатів операційної діяльності, грошових потоків операційної діяльності, оборотних активів, запасів, дебіторської заборгованості. В статті розроблені та згруповані показники щодо аналітичного забезпечення операційної діяльності за даними напрямками управління, що дозволить вивести його на якісно новий рівень. Таким чином, використання розроблених автором теоретико-методичних підходів стане важливим інструментом управління підприємством, потужним інформаційним ресурсом строго координованої організації операційної діяльності відповідно до критеріїв операційного менеджменту.

Опис

Ключові слова

операційна діяльність, економічний аналіз, управління, аналітичне забезпечення, аналітична інформація, оperation al activities, economic analysis, management, analytical support, analytical information

Бібліографічний опис

Мосійчук, М. М. Формування системи аналітичних показників для потреб управління операційною діяльністю / М. М. Мосійчук // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2015. – № 1 (8), т. 2. – С. 73–76.

Зібрання