Методичнi вказiвки до практичних занять з дисциплiни "Технологiчнi вимiрювання та прилади"

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Методичнi вказiвки до практичних занять з дисциплiни "Технологiчнi вимiрювання та прилади" : для студентiв галузi знань 15 "Автоматизацiя та приладобудування" спец. 151 "Автоматизацiя та комп'ютерно-iнтегрованi технологiї" освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня "магiстр" [Електронний ресурс] / уклад.: Пащенко Р. Е., Букрєєва О. С. ; М-во освiти i науки України, Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харкiв, 2019. - 29 с.

Зібрання