Сутнісно-змістовна характеристика поняття «трудовий потенціал підприємства»

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті досліджено перелік новітніх наукових джерел, присвячених безпосередньо дефініції економічної категорії «трудовий потенціал підприємства». Їх аналіз дозволив зауважити, що вчені та науковці в своїх працях аргументують необхідність уточнення сутності поняття «трудовий потенціал підприємства», особливо з урахуванням трансформацій та нових вимог у сучасному ринковому середовищі функціонування підприємств, що постійно виникають. Водночас спостерігається відсутність єдності їх поглядів щодо встановлення змісту цього терміна, а їх множина відрізняється різноманітністю. Наявні розробки вчених щодо встановлення сутності економічної категорії «трудовий потенціал підприємства» дійсно потребують подальшого розгляду та доопрацювання. Основна мета статті – надати сутнісно-змістовну характеристику та сформулювати дефініцію «трудовий потенціал підприємства» на підставі виокремлення та систематизації ключових (суттєвих) її ознак. У результаті вичерпного аналізу досліджених існуючих тлумачень сутності трудового потенціалу підприємства систематизовано їх перелік у чотири основні підходи до конкретизації змістовної основи цього терміна. На підставі застосування основних логічних прийомів генерування понять (аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування, узагальнення) виокремлено суттєві ознаки цього терміна за змістом дій та сутнісною визначеністю: сукупність наявних та потенційних можливостей і здібностей працівників; самореалізація, ефективне використання, нарощення та розвиток можливостей працівників у трудовій діяльності; сприяння досягненню стратегічних цілей розвитку підприємства. Для формулювання дефініції «трудовий потенціал підприємства» передбачено: по-перше, поєднання зазначених вище трьох суттєвих ознак трудового потенціалу підприємства; по-друге, включення ознаки щодо можливості прояву за новітніх мінливих умов соціально-економічного середовища функціонування підприємств; по-третє, ґрунтування разом з тим на трактуванні опорного поняття «потенціал»; по-четверте, врахування особливостей чотирьох основних підходів до конкретизації змістовної основи терміна. На підставі зазначених вище положень сформульовано сутність трудового потенціалу підприємства, відмінністю якого від існуючих є комплексне врахування суттєвих його ознак за сутнісною визначеністю та змістом дій, а також врахування ознаки щодо можливості прояву за новітніх мінливих умов соціально-економічного середовища функціонування підприємств.

Опис

Ключові слова

потенціал, потенціал підприємства, трудовий потенціал підприємства, суттєві характеристики трудового потенціалу підприємства, ознаки трудового потенціалу підприємства, potential, potential of the enterprise, labor potential of the enterprise, essential characteristics of labor potential of the enterprise, signs of labor potential of the enterprise

Бібліографічний опис

Водолажська, Т. О. Сутнiсно-змiстовна характеристика поняття "трудовий потенцiал пiдприємства" / Водолажська Т. О. // Економiка трансп. комплексу : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: В. Г. Шинкаренко (вiдп. ред.) та iн. – Харкiв, 2021. – Вип. 38. – С. 32–44.

Зібрання