Оцінювання результативності управління людськими ресурсами організації

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Сучасний менеджмент є системою принципів та методів управління організаціями для забезпечення високої результативності й ефективності їхньої роботи. Оцінка ефективності управління організацією нерозривно пов’язана з результативністю працівника. В організації як соціально-економічній системі основним елементом є людина. Саме її діяльність, заснована на знаннях, інтересах, цінностях і мотивах, визначає особливості функціонування, розвитку й досягнення стратегічної мети організації. За останні десятиліття теорія й практика управління людськими ресурсами зазнали радикальних змін. З переходом до нової системи господарювання змінилася структура суспільних цінностей, основні положення теорії управління людськими ресурсами стали суперечити умовам, що склалися, це викликало нові проблеми вибору критеріїв і показників управління людськими ресурсами на підприємстві, а отже, з’явилась необхідність у відповідних коригуваннях. Саме тому розроблення системи збалансованих показників результативності управління людськими ресурсами організацій з її новими цінностями і настановами стає ефективним механізмом управління працею. Отже, метою нашої роботи є розроблення системи збалансованих показників результативності управління людськими ресурсами організації з урахуванням мети управління. Для отримання висновків, заснованих на достовірній інформації, було використано абстрактно-логічний метод, метод порівнянь та метод системно-структурного аналізу. У роботі зазначено, що під час комплексного оцінювання результативності праці необхідно використовувати об’єктивні показники, які розраховують на основі даних обліку праці та суб’єктивні, що оцінюються керівниками або експертами на основі їхнього досвіду. Запропоновано комплекс показників для оцінювання результативності праці. Встановлено ряд мікро- і макрофакторів що впливають на результативність управління людськими ресурсами. Згруповано цілі системи збалансованих показників, необхідних для оцінювання результативності управління людськими ресурсами. Відповідно до стратегічної мети управління людськими ресурсами організації подано структуру системи збалансованих показників для оцінювання результативності управління людськими ресурсами.

Опис

Ключові слова

Система збалансованих показників, людський ресурс, управління, результативність, balanced scorecard, human resource, management, performance, система сбалансированных показателей, человеческий ресурс, управление, результативность

Бібліографічний опис

Кудрявцева, О. В. Оцінювання результативності управління людськими ресурсами організації / Кудрявцева О. В. // Економiка трансп. комплексу : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: В. Г. Шинкаренко (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2020. – Вип. 35. – С. 48–61.

Зібрання