Динаміка конкуренції: економіко-психологічний концепт реклами

Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Предметом дослідження статті є теоретичні та прикладні аспекти психології реклами як рушійного драйверу економічної конкуренції. Сучасна наукова парадигма декларує актуальність міждисциплінарних досліджень для ефективного та інноваційного розвитку соціально-економічних систем. В умовах перевиробнитва першочерговим завданням розвитку господарюючих суб’єктів є курс на перемогу у конкурентній боротьбі за споживача, головною рушійною силою якої є реклама. Реклама, з одного боку, є достатньо вивченою сферою збуту, з іншого боку – має величезні і недостатньо досліджені психологічно-мотиваційні резерви свого розвитку. Ряд існуючих психологічних конце- 23 птів, які можуть бути застосовані в рекламно-збутовій діяльності, не знаходять практичного впровадження з різних причин – необізнаність про них, морально-етичні перешкоди і таке інше. В статті поставлено мету визначити сутність та основні теоретичні підґрунтя психології реклами як кросдисциплінарного феномену на стику економіки та психології, для чого застосовано наукові методи дослідження аналізу та синтезу, аналогії, абстрагування, спостереження. Для досягнення означеної мети було розглянуто історичні підходи до психології реклами, що склалися в рамках німецької та американської шкіл. З позицій американського підходу запропоновано уточнене визначення психології реклами. Показано різниці між емоційним та раціональним контекстом рекламних повідомлень. Визначено базис етичного підґрунтя застосування психотехнологій у рекламній діяльності. Розкрито зміст основних механізмів впливу на свідомість споживачів для досягнення сентенцій конкурентних переваг. Результатами дослідження, відображеного в статті, стали запропоноване визначення дефініції психології реклами та ряд конкретних механізмів, які зможуть бути корисними суб’єктам господарювання для просування на ринках власних товарів та послуг та посилення конкурентних позицій, а також для науковців, які розробляють теоретичне підґрунтя психології реклами.

Опис

Ключові слова

економіка, психологія, економічна психологія, поведінка споживача, реклама, господарюючі суб’єкти, фактори споживчої поведінки, economics, psychology, economic psychology, consumer behavior, advertising, business entities, factors of consumer behavior

Бібліографічний опис

Сидоренко, Ю. В. Динаміка конкуренції: економіко-психологічний концепт реклами / Ю. В. Сидоренко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2017. – № 2 (17). – С. 22–26.

Зібрання