2017, № 2 (17)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 19 з 19
 • Документ
  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЖУРНАЛ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2017)
 • Документ
  Oценка и выбор членов команды проекта
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2017) Скачков, А. Н.; Скачкова, И. А.; Skachkov, Oleksandr; Skachkova, Irina
  Формирование команды проекта является достаточно значимой функцией управления персоналом проекта, поскольку как бы хорошо ни была спроектирована структура команды проекта, в отсутствие подходящих людей она не способна обеспечить эффективную деятельность по реализации намеченных целей проекта. 102 Целью представленной статьи является разработка модели оценки и выбора членов команды проекта с помощью комплексной методики. Представлено описание процесса создания модели оценки и выбора членов команды проекта. Задача решена с помощью комплексной оценки персонала. Рассчитывается комплексный показатель, который получен путем двух частных оценок. Первая оценка определяет показатели, характеризующие работника, т.е. степень развития профессиональных и личных качеств работника и уровень квалификации, а также их количественные измерители. Вторая оценка определяет показатели, характеризующие выполняемую работу, т.е. позволяет сопоставить результаты труда работников с учетом уровня сложности выполняемых ими функций. Предлагаемая модель позволит выявить общий уровень профессиональной и управленческой компетентности, потенциальные возможности членов команды проекта; сформировать базу данных по персоналу для принятия управленческих решений; сформировать резерв персонала; разработать мероприятия по развитию персонала, что в свою очередь даст возможность сформировать наиболее эффективную команду проекта, которая сможет привести проект к успешному завершению. В дальнейшем перспективным направлением развития предложенной модели является ее усовершенствование, а также выбор инструментальных средств и реализация предложенной модели в качестве программного продукта.
 • Документ
  Основні напрями та особливості функціонування підприємств паливноенергетичного комплексу
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2017) Величко, В. А.; Velichko, Volodymyr
  Предметом представленого дослідження є сукупність теоретичних та практичних інструментів забезпечення розвитку підприємств паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) шляхом визначення “рейдерської привабливості” й прийняття управлінських рішень протидії рейдерським атакам. Метою статі є визначення та аналіз основних напрямів і особливостей функціонування підприємств ПЕК у контексті розвитку рейдерських ситуацій. У результаті дослідження застосовуються методи економічного й порівняльного аналізу, що дозволило визначити показники, які характеризують “рейдерську привабливість” підприємств паливноенергетичного комплексу. На досліджених підприємствах спостерігається зниження фінансового положення та погіршення господарського стану, накопичення негативних явищ, що сприяє зростанню ймовірності здійснення рейдерських дій На основі проведеного дослідження охарактеризовано рівень якості корпоративного управління підприємств ПЕК, який характеризується низьким рівнем. Визначено, що рівень ефективності функціонування корпоративного секретаря і наявність корпоративного кодексу дорівнює одиниці, що свідчить або про їх відсутність на досліджених підприємствах, або про відсутність відповідної інформації про функціонування і застосування у системі корпоративних відносин. Встановлено високу “рейдерську привабливість” представлених суб’єктів господарювання. У результаті дослідження запропоновані заходи щодо зростання ефективності функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу, враховуючи шляхи виникнення рейдерських атак: зміцнення виробничо-господарського потенціалу на основі зростання активів підприємств, застосування сучасних технологій та ін.; зростання ефективності використання інтелектуального капіталу; оптимізація структури джерел фінансування діяльності підприємств паливно-енергетичного комплексу; розробка механізмів протидії рейдерству на представлених підприємствах; удосконалення інформаційноаналітичного забезпечення протидії рейдерству; зростання рівня якості корпоративного управління підприємств паливно-енергетичного комплексу.
 • Документ
  Mетодичні підходи до визначення інтегрального показника оцінки фінансового стану підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2017) Косарєва, І. П.; Лопушанський, Д. М.; Kosareva, Iryna; Lopushanskyi, Dmytro
  Предметом статті виступає сукупність теоретичних аспектів визначення інтегрального показника оцінки фінансового стану підприємства в сучасних умовах і виявлення проблем застосування фінансових показників на підприємствах. Метою є визначення сутності і необхідності інтегральних показників оцінки фінансових станів підприємств, а також визначення підходу до формування інтегрального показника оцінки фінансового стану підприємства. При дослідженні даної теми були застосовані теоретичні методи наукового дослідження, такі як, синтез, систематизація, зіставлення, та інші, що дозволило узагальнити та систематизувати погляди вітчизняних та зарубіжних вчених на проблему дослідження. В статті розглянуті можливості та обґрунтована доцільність застосування інтегральних показників для оцінки фінансового стану підприємства. З цією метою виведений відповідний інтегральний показник. Впровадження та використання інтегрального показника на підприємствах України надає більше можливостей систематично (з періодичністю в один місяць) оцінювати узагальнений фінансовий стан підприємств. Це призведе до того, за допомогою інтегрального показника можна забезпечити підприємства оцінку напрямку розвитку фінансового стану підприємства швидко та досить якісно. Впровадження інтегральних показників надасть поштовх у розвиток підприємств. Підприємства можуть втілювати результати дослідження для підвищення рівня рентабельності, фінансової стійкості та ліквідності.
 • Документ
  Oбґрунтування методики формування стратегії управління змінами на підприємстві
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2017) Курилова, Н. М.; Kurilova, Natalya
  Дана стаття присвячена вивченню питань, які стосуються підходів algorithm of strategy of changes формування та реалізації стратегії управління змінами на підприємстві. Предметом дослідження виступають теоретичні та методичні аспекти формування, вибору та реалізації стратегії управління змінами на підприємстві. Метою даної статті є обґрунтування методичного підходу щодо формування стратегії управління змінами на підприємстві. Проведене дослідження теоретичних аспектів формування стратегії змін на підприємстві показало, що мало уваги приділяється саме систематизованому процесу управління змінами. Більше акцентуються питання, які розкривають підходи щодо управління стратегічними змінами. При цьому існує велика різниця між стратегічними змінами, і стратегією управління змінами. Перші торкаються підходів по вирішенню глобальних проблем, з якими стикнулося підприємство, і обмежуються загальними підходами по усуненню даних проблем. Поняття стратегії управління змінами носить більш методичний характер, і акцентується на розробці методичних підходів або процесів по вирішенню проблеми, що виникла, з наданням конкретних поетапних варіантів або шляхів виходу зі складної ситуації. Тому в статті запропоновано методичний підхід формування та реалізації стратегії управління змінами. Даний підхід представлено у вигляді алгоритму і розбито на етапи. Ще один момент на який варто звернути увагу, це те, що алгоритм формування стратегії змін побудовано з урахуванням позиції трьох типів змін – незапланованих, запланованих і сценарних. Незаплановані змінами - непередбачувані дії, в більшій мірі ініційовані з боку зовнішнього середовища. Заплановані зміни - певні перетворення, що відбуваються здебільшого всередині підприємства. Сценарні зміни - ретельно спланований сценарій поведінки підприємства на перспективу. В якості етапів формування стратегії змін виділено етап діагностики та підготовки до проведення змін, етап планування стратегії змін, етап реалізації та етап оцінки ефективності змін.
 • Документ
  Oрганізаційна складова процесу бюджетування на підприємстві
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2017) Дзюба, О. М.; Dziuba, Oksana
  Актуальність дослідження визначається тим, що одним з основних процесів, що дозволяє отримати необхідну інформацію про діяльність підприємства є бюджетування, однак процесу його організації та формування основного бюджету підприємства притаманні певні труднощі та особливості, що впливають на кінцевий результат. Стаття присвячена питанням дослідження основних особливостей організаційної складової процесу бюджетування на виробничих підприємствах з урахуванням видів бюджетів, етапів їх формування та контролю за виконанням бюджетних показників. На основі систематизації дослідженого матеріалу систематизовано підходи щодо сутності процесу бюджетування. Значна увага приділена основним видам бюджетів підприємства, що узагальнюються в зведений бюджет підприємства та особливостям їх поетапного складання. Мета дослідження полягає у визначенні основних особливостей організації процесу бюджетування на виробничих підприємствах починаючи від планування бюджетного процесу до формування загального бюджету підприємства. Завданням дослідження є проведення аналізу організації бюджетного процесу на виробничих підприємствах та наведення пропозиції щодо ефективного його впровадження. Визначальними у вирішенні завдань дослідження виступали такі загальнонаукові методи як: метод аналізу і синтезу, метод теоретичного узагальнення, метод порівняльного аналізу, метод причинно-наслідкового зв’язку тощо. У статті проаналізовано oснoвні підхoди дo трaктувaння пoняття «бюджетувaння», наведено види бюджетів за кваліфікаційними ознаками, методи їх складання, основні складові основного зведеного бюджету підприємства, джерела інформації. З врахуванням наведеного матеріалу, узагальнено, що процес бюджетування передбачає шість основних етапів, правильна організація яких дозволить збільшити ефективність бюджетного процесу. Крім того, доведено, що бюджетувaнню як елементу упрaвління притаманні певні особливості, що стосуються контролю за виконанням бюджетних показників та відповідальності працівників, що беруть участь у бюджетному процесі. Загалом в статті узагальнено підходи до організації процесу бюджетування на виробничих підприємствах, виділено етапи бюджетного процесу та основні складові зведеного бюджету. Розглянуто особливості та проблеми, які виникають при їх формуванні.
 • Документ
  Перспективи впровадження освітнього кредитування в Україні
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2017) Горова, К. О.; Горовий, Д. А.; Марченко, І. Ю.; Романченко, К. Г.; Gorova, Kseniia; Gorovyi, Dmytro; Marchenko, Iryna; Romanchenko, Kristina
  Зважаючи на кризові явища в економіці України та значне зниження платоспроможності населення вища освіта стає недоступною для багатьох випускників шкіл. Оскільки кількість місць навчання, що надаються за кошти державного бюджету, обмежена, а контрактна форма навчання є досить коштовною, вступ до ВНЗ для молоді стає дуже складним. В цій ситуації на поміч абітурієнтам має прийти освітнє кредитування, що вже стало популярним способом фінансування навчання в університетах в розвинутих країнах світу, проте, майже не використовується в Україні. Метою статті є вивчення ринку кредитування освітніх послуг в Україні та розробка рекомендацій щодо його пожвавлення. В статті досліджено переваги та недоліки освітнього кредитування, проаналізовано умови надання кредитів на здобуття освіти молоддю банками України, проведено опитування щодо готовності населення брати кредити на оплату освітніх послуг. Також авторами розроблено рекомендації щодо державної підтримки освітнього кредитування в Україні.
 • Документ
  Аналіз структури фінансових ресурсів промислових підприємств України та Харківської області
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2017) Макуха, С. М.; Іванова, Ю. Ю.; Makukha, Svitlana; Ivanova, Yuliya
  У статті розглянуто теоретичні аспекти формування фінансових ресурсів, проведено трендовий та структурний аналіз статистичних даних діяльності промислових підприємств України та Харківської області. Предметом дослідження виступають фінансові ресурси підприємств. Метою дослідження є аналіз фінансових ресурсів промислових підприємств України та Харківської області, а також розробка заходів щодо підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств з метою забезпечення їх високоефективного розвитку та сприяння конкурентоспроможності національної економіки. При розгляді цієї теми використовувались такі методи наукового дослідження: аналізу і синтезу, збору та узагальнення інформації, конкретизації, порівняння, таблично-графічні методи, аналізу абсолютних і відносних показників та інші. У процесі дослідження було виявлено, що на сьогодні стан фінансових ресурсів України та Харківської області визначається як незадовільний, адже спостерігається нестача фінансових ресурсів та низький рівень їх використання. Зростання валюти балансу на підприємствах забезпечувалось, головним чином, поточними зобов’язаннями, у тенденції спостерігається зростання показника, це є свідченням про нездатність підприємств своєчасно і в повному обсязі погашати свої зобов’язання. Причиною такої ситуації може бути зростання вартості простроченої дебіторської заборгованості, «затарювання» складів готової продукції через падіння попиту на неї та нездатність конкурувати з закордонними виробниками, тим паче зважаючи на кризові соціально-економічні процеси в Україні та їх наслідки. За результатами дослідження запропоновано заходи щодо підвищення ефективності формування фінансових ресурсів підприємств промислової галузі.
 • Документ
  Девіація у фінансовій сфері українського підприємництва за часів кризи початку XX ст.
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2017) Лантух, І. В.; Lantukh, Igor
  У статті розглядається ціла низка зловживань у вітчизняній фінансовій сфері, котра гостро проявилася у кризові часи початку ХХ ст. На прикладі біржі, її реформування аналізується механізм банкрутства такого відомого українського підприємця і банкіра як О.К. Алчевського. Зловживання були виявлені у Харківському торгівельному банку. Його крах призвів до руйнування банків, що були пов’язані із підприємствами О. Алчевського. За банками зловживання викрили і у промислових Товариствах в галузі їх кредитування. Це була девіація, що здійснювалася у різних формах: спекуляції, фальшуванні, підміні документів, невиконанні статей статутів, ігнорування законів економіки тощо. Досліджуються причини «харківського синдрому» з боку Міністерства фінансів Росії, з’їзду гірничопромисловців Півдня Росії, які болюче вдарили по акціонерним промисловим Товариствам, комерційним та земельним банкам, які мали наслідки не тільки в Україні, вийшовши далеко за межі своєї території, сколихнувши біржі і фінансові установи майже усієї Російської імперії. Це має стати наочним прикладом для сучасного українського підприємництва, яке йдучи за своїми попередниками, повинно не допускати прояв деструктивної девіантної поведінки у таких масштабах і у таких формах, що було характерними для кризового періоду початку ХХ ст.
 • Документ
  Система управління ризиками в банківських установах (на прикладі ПАТ КБ «ПриватБанк»)
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2017) Гапонюк, О. І.; Gaponiuk, Olga
  В статті визначено теоретичні та практичні аспекти сутності банківського ризику. Виявлено, що при дослідженні сутності банківського ризику здебільшого науковці роблять схожі висновки, а відмінності полягають переважно в обраному підході до розуміння сутності самого терміну «ризик» в цілому. В роботі було запропоновано розглядати банківський ризик як ситуативну характеристику прояву ризику як такого за умови небезпеки втрат, що походить від специфіки банківських операцій. Зазначено, що різноманіття визначень категорії «банківський ризик» обумовило наявність значної кількості класифікаційних ознак видів ризику, які формують цілісну систему, або ускладнюють її. В свою чергу, для мінімізації ускладнень пов’язаних з ієрархією банківських ризиків, фахівцями Національного банку України було запропоновано підхід до групування ризиків, в основу якого покладено тільки одну ознаку – можливість кількісного визначення величини ризику. Відповідно до неї банківські ризики поділяються на дві групи: фінансові ризики; функціональні ризики. Представлено основні умови та особливості формування системи «ризик-менеджмент» в ПАТ КБ «ПриватБанк». Так, визначено, що основною метою функціонування системи управління банківськими ризиками є підтримання прийнятого ПАТ КБ «ПриватБанк» сукупного ризику на оптимальному рівні, що відповідає поставленим перед ним основним цілям і завданням, а в кінцевому підсумку забезпечення максимального збереження активів і капіталу «ПриватБанку». Наведено, що в рамках реалізації напрямку «Ризик-менеджмент» у системі ПАТ КБ «ПриватБанк», визначається стратегія та основні методичні засади системи управління ризиками банку і контролюється дотримання нормативних вимог НБУ та внутрішніх положень банку.
 • Документ
  Основні аспекти здійснення державного регулювання у сфері публічних закупівель в Україні
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2017) Буряк, Я. В.; Buryak, Yana
  У статті розкрито основні проблемні питання, які виникають під час здійснення публічних закупівель державними підприємствами, органами влади, іншими уповноваженими суб’єктами з використанням системи електронних державних закупівель під назвою «ProZorro». Проаналізовано окремі статті Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII», що регулює проведення публічних закупівель в Україні. Автором визначено суть системи електронних державних закупівель «ProZorro» у вузькому значенні. Розглянуто автоматизований процес відбору електронної системи державних закупівель та зазначено про окремі аспекти, що потребують практичного удосконалення. Наголошено на необхідності введення європейської практики в українське законодавство та його адаптації до вимог країн ЄС на прикладі публічних закупівель. Наведено найпоширенішу схему виведення державних коштів, внаслідок участі підприємств у публічних закупівлях за попередньою змовою окремих учасників. Запропоновано шляхи удосконалення моніторингу закупівель, що повинен здійснюватися уповноваженим органом державної влади в Україні. Наведено пропозиції щодо здійснення державного регулювання у сфері публічних закупівель з метою ефективного використання державних коштів, виділених на виконання державних цільових програм в Україні.
 • Документ
  Статистичне обґрунтування необхідності запровадження ризик-орієнтованого підходу у сфері фінансового моніторингу в Україні
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2017) Андрійченко, Ж. О.; Літвінова, С. О.; Andriichenko, Zhanna; Litvinova, Svitlana
  Згідно з Директивою ЄС 2015/849 від 20 травня 2015 р. із протидії відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення ризик-орієнтований підхід в ЄС набуває обов’язкового характеру. Для FATF ризик-орієнтований підхід є одним із ключових принципів. За меморандумом із МВФ Міністерством фінансів України спільно із Державною службою фінансового моніторингу України підготовлено законопроект «Про внесення зміни до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», де передбачено забезпечення переходу до застосування ризик-орієнтованого підходу під час виявлення та подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу інформації Держфінмоніторингу. Отже аналіз поточного стану функціонування системи фінансового моніторингу України, визначення реальних передумов для запровадження ризик-орієнтованого підходу в Україні та обґрунтування необхідності зміни підходів у функціонуванні системи фінансового моніторингу є актуальними напрямами дослідження. З метою статистичного обґрунтування необхідності запровадження ризикорієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу України було проведено аналіз результатів Національної оцінки ризиків у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Було розглянуто етапи оцінки ризику відмивання коштів та фінансування тероризму (згідно з методологією FATF), розроблено систему критеріїв ризику легалізації злочинних доходів, фінансуванню тероризму та виявлено об’єктивні факти, що підтверджують необхідність переходу до ризик-орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу України.
 • Документ
  Бюджетування грошових потоків як метод фінансової логістики
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2017) Абрамова, І. М.; Пєнська, І. О.; Abramova, Irina; Pienska, Iryna
  Стаття присвячена особливостям застосування одного з сучасних методів фінансової логістики – бюджетуванню. Бюджетування є сучасним видом фінансового планування, починаючи від стратегічного, строком на один фінансовий рік, який враховує альтернативні варіанти управління грошовими потоками, так і поточного з поквартальною, помісячною та однодобовою деталізацією. В статті запропоновано методику сполучення стратегічного річного та квартального поточного бюджетів грошових потоків у вигляді подвійного бюджету, який складається з двох частин. Короткостроковий бюджет строком на один квартал містить альтернативні варіанти, взяті зі стратегічного річного бюджету-прогнозу формування і використання грошових потоків, який є орієнтиром для виконання поточного бюджету грошових коштів підприємства. Другою частиною є індикативний стратегічний бюджет строком на один рік, який містить альтернативні варіанти використання грошових потоків. Фінансова логістика є технологією управління, планування і контролінгу грошових потоків на основі інформації про рух цих потоків. Фінансова логістика в управлінні грошовими потоками забезпечує ефективне регулювання та їхню збалансованість. Фінансова логістика підприємства, яка за основну мету ставить повне і своєчасне забезпечення його операційної та інвестиційної діяльності фінансовими потоками у визначених обсягах, термінах і джерелах фінансування за мінімальною вартістю ресурсу. Найкращим методом досягнення цієї мети є метод бюджетування.
 • Документ
  Financial analysis of pre and post - merger of HDFC Bank with CBoP
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2017) Sanjay, Kumar Bahl; Ramandeep, Гаутам; Санджай, Кумар Бал; Рамандип, Гаутам
  In today’s competitive world Mergers and Acquisition is one of the important corporate level strategies. There are various reasons like creating synergy, achieve economies of scale, expand operations and cut costs etc. due to which the entities adopt this strategy. The purpose of our research paper is to go behind the scene highlighting those forces which are playing active role in the mergers and acquisition of Centurion Bank of Punjab and Housing Development Finance Corporation Bank in year 2008. This paper discusses two time slots, one pre and second post-merger period. In these time slots five years before and after merger has been studied by doing financial analysis of the two banks on the basis of following Ratios like, debt equity ratio, financial coverage ratio, net profit margin ratio, return on net worth ratio, credit to deposit ratio etc. The data pre and post-merger was collected and its impact on financial position of HDFC Bank was studied by applying Time Dummy model through SPSS software to test the statistical significance which helps to know that Merger had a positive effect on financial health of the Bank. The results found suggest that the bank has gained efficiency and is able to pass benefits to all stakeholders in the society. Thus it can be said that the banks benefitted from this venture.
 • Документ
  Визначення перспектив електромобілів на ринку України
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2017) Горова, К. О.; Горовий, Д. А.; Свіязов, М. В.; Шевердіна, А. В.; Gorova, Kseniia; Gorovyi, Dmytro; Sviiazov, Maksim; Sheverdina, Alla
  Останнім часом все більшої популярності серед автомобілістів в світі набувають електромобілі. Це пояснюється їх економічністю, екологічністю, зручністю водіння порівняно з іншими типами автомобілів. Проте, їх масове застосування пов’язане з певними труднощами експлуатації викликаними тим, що для України такий транспорт є ще досить новим. Тому виникає необхідність визначення готовності українського ринку до масового сприйняття електромобілів. Метою статті є аналіз українського ринку на предмет рівня його підготовленості і наявності достатнього попиту для масового впровадження електромобілів. Основними критеріями готовності мають стати: наявність розвиненої інфраструктури обслуговування, наявність попиту на особистий легковий автотранспорт, рівень доходів населення, розвиненість науково-технічних і дистриб’юторських центів. В статті досліджено попит на електромобілі і визначено їх найпопулярніші моделі, виділено найпривабливіші регіони для масового впровадження електромобілів, розглянуто перспективи вітчизняного виробництва електромобілів.
 • Документ
  Перспективи створення кіберспортивного клубу в Україні
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2017) Горова, К. О.; Горовий, Д. А.; Кіпоренко, О. В.; Gorova, Kseniia; Gorovyi, Dmytro; Kiporenko, Oleg
  Кіберспорт завоював прихильність молоді майже в усьому світі і Україна не повинна лишатися осторонь новітніх тенденцій. Організація підприємств кіберспорту може стати досить прибутковим бізнесом в Україні, оскільки на даний момент на вітчизняному ринку майже відсутня конкуренція, а бар’єри для входу на нього досі низькі. Також важливим є те, що українська молодь вже досягла значних успіхів у ігрових дисциплінах і може сформувати добру основу професійних гравців. Але такий вид бізнесу для нашої країни є досить новим, тому науково-практичних рекомендацій з його організації майже не існує. Постає завдання розробки науково-методичних основ функціонування кіберспортивного клубу в Україні. Метою статті є розробка рекомендацій щодо організації діяльності кіберспортивного клубу в Україні. В статті здійснено порівняння підприємств кіберспорту з традиційними підприємствами, виділено основні з них - кіберспортивні клуби та кіберспортивні організації, а також окреслено взаємовідносини цих організацій з менеджерами, гравцями та спонсорами. Авторами виділені найвідоміші кіберспор- 27 тивні клуби світу та найпопулярніші ігрові дисципліни. В роботі запропонована організаційна структура кіберспортивного клубу із визначенням ролей кожного із його учасників у формуванні доходів клубу.
 • Документ
  Динаміка конкуренції: економіко-психологічний концепт реклами
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2017) Сидоренко, Ю. В.; Sidorenko, Yulia
  Предметом дослідження статті є теоретичні та прикладні аспекти психології реклами як рушійного драйверу економічної конкуренції. Сучасна наукова парадигма декларує актуальність міждисциплінарних досліджень для ефективного та інноваційного розвитку соціально-економічних систем. В умовах перевиробнитва першочерговим завданням розвитку господарюючих суб’єктів є курс на перемогу у конкурентній боротьбі за споживача, головною рушійною силою якої є реклама. Реклама, з одного боку, є достатньо вивченою сферою збуту, з іншого боку – має величезні і недостатньо досліджені психологічно-мотиваційні резерви свого розвитку. Ряд існуючих психологічних конце- 23 птів, які можуть бути застосовані в рекламно-збутовій діяльності, не знаходять практичного впровадження з різних причин – необізнаність про них, морально-етичні перешкоди і таке інше. В статті поставлено мету визначити сутність та основні теоретичні підґрунтя психології реклами як кросдисциплінарного феномену на стику економіки та психології, для чого застосовано наукові методи дослідження аналізу та синтезу, аналогії, абстрагування, спостереження. Для досягнення означеної мети було розглянуто історичні підходи до психології реклами, що склалися в рамках німецької та американської шкіл. З позицій американського підходу запропоновано уточнене визначення психології реклами. Показано різниці між емоційним та раціональним контекстом рекламних повідомлень. Визначено базис етичного підґрунтя застосування психотехнологій у рекламній діяльності. Розкрито зміст основних механізмів впливу на свідомість споживачів для досягнення сентенцій конкурентних переваг. Результатами дослідження, відображеного в статті, стали запропоноване визначення дефініції психології реклами та ряд конкретних механізмів, які зможуть бути корисними суб’єктам господарювання для просування на ринках власних товарів та послуг та посилення конкурентних позицій, а також для науковців, які розробляють теоретичне підґрунтя психології реклами.
 • Документ
  Дослідження поведінки споживачів на ринку туристських послуг
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2017) Нохріна, Л. А.; Андренко, І. Б.; Краснокутська, Ю. В.; Nokhrina, Larysa; Andrenro, Irina; Krasnokutska, Iuliia
  В статті викладено результати дослідження особливостей поведінки споживачів на регіональному ринку туристських послуг за наявної соціально-економічної ситуації. Для цього було проведено опитування представників економічно активного населення міста Харків та Харківської області, результати якого було оброблено в програмі Statistica 7.0. В результаті було виявлено причини скорочення частоти та тривалості подорожей та напрямки скорочення витрат на подорожування. Також було проаналізовано специфічні особливості ринку туристських послуг. Зроблено висновок щодо обізнаності та зацікавленості споживачів про організацію туристських подорожей, а також злободенних питань, пов’язаних зі здійсненням подорожувань. Розглянуто пріоритетні для подорожування країни, а також привабливі для подорожування країни для потенційних споживачів туристських послуг. Виявлено особливості туристських послуг та попиту на подорожі. Розглянуто зміни в поведінці споживачів на ринку туристських послуг з огляду наявної соціально-економічної ситуації. Було зроблено висновок щодо тенденцій розвитку ринку та перспектив розвитку внутрішнього туризму. Наявна соціально-економічна ситуація зумовлює негативні тенденції. Частина споживачів суттєво заощаджує на подорожах, інші – взагалі скорочують інтенсивність та частоту поїздок або повністю відмовляються від подорожей. Крім того, зростають страхи щодо ймовірностей виникнення форсмажорних обставин під час подорожі. Ці фактори сприяють розвитку внутрішнього туризму завдяки його відносній економічності, низьким ризикам та можливості подорожування на нетривалий термін. При цьому у пересічного споживача немає чіткого уявлення про туристський продукт та його реалізаторів, що ілюструє низький рівень поінформованості та обізнаності споживачів.
 • Документ
  Розвиток крюїнгових компаній за допомогою використання кластерної концепції
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2017) Гребенник, Н. Г.; Данченко, О. О.; Grebennyk, Natalia; Danchenko, Oleksiy
  Кількість моряків, які працюють на суднах світового флоту, постійно збільшується. Експерти відмічають нестачу офіцерського складу для роботи на морських суднах, у той час як спостерігається надлишок рядових. На це треба звернути увагу країнам–постачальникам на ринку праці моряків. Україна має значний досвід та великий потенціал в підготовці кадрів для світового флоту: є освітні установи різних ступенів акредитації, сучасні тренінгові центри, розвинена система сертифікації та значна кількість крюїнгових компанії, які спеціалізуються в питанні посередництва при працевлаштуванні моряків. Сьогодні спостерігається певний дисбаланс між вимогами світового ринку праці моряків та системою підготовки моряків в Україні. Зростає потреба в висококваліфікованих моряках, які спроможні виконувати складні завдання та працювати з сучасним високотехнологічним устаткуванням, яким обладнання нові морські судна. До шляхів вирішення проблеми подолання розриву між рівнем підготовки випускників навчальних закладів і запитами судноплавного бізнесу слід віднести активізацію взаємодії між бізнес–структурами галузі і морськими навчальними закладами шляхом використання кластерної концепції. Залучення до співпраці освітніх установ, виробників професійних тренажерів для навчання моряків, розробників сучасного професійного програмного забезпечення та крюїнгових компаній в межах одного кластеру дозволить кожному з учасників сконцентрувати фінансові, матеріальні, трудові та інтелектуальні ресурси на профільному виді діяльності, отримуючи від інших учасників кластеру якісний продукт та послуги, необхідні для забезпечення свого основного виду діяльності. Вже є значний науковий доробок в цьому питнні і дослідження показало, що наступним кроком на шляху використання кластерної концепції в України повинна бути практична реалізація, що дозволить активізувати взаємовигідне співробітництво в сфері підготовки моряків та буде сприяти розвитку крюїнгових компаній.