Екологічний аспект корпоративної соціальної відповідальності підприємств

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті досліджуються глобальні тренди розвитку корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) з особливим акцентом на її екологічному аспекті. Проаналізовано основні етапи (оцінка власного екологічного втручання підприємства, мінімізація (компенсація) власного екологічного втручання підприємства, освітньо-популяризаційні заходи для клієнтів (споживачів), діяльність зі збереження зовнішнього середовища, впровадження ідей екологічних аспектів КСВ для колег та партнерів) та запропоновано алгоритм внесення екологічної складової до програми впровадження КСВ на підприємстві. Розроблено заходи, засновані на принципах «Зеленого офісу», для покращення екологічної політики підприємства та зниження впливу його діяльності на навколишнє середовище. Використання заходів із застосування нефінансової звітності та заходів «Ідеальний офіс – другий дім» на підприємстві сприятиме прозорості та повноті розкриття інформації про екологічну діяльність підприємства, прискоренню подання звітів до державних органів, покращенню умов діяльності співробітників, підвищенню ефективності праці робітників та зменшенню помилок під час розрахування фінансових показників, а отже, й зменшенню штрафів, доповненню економічних, соціальних та екологічних показників нефінансової звітності, а також розумінню показників екологічної звітності акціонерами, підприємствами-контрагентами, потенційними інвесторами та іншими стейкхолдерами. Результатом дослідження є вдосконалення програми впровадження корпоративної соціальної відповідальності в діяльність підприємства. Запропоновані пілотні проекти для підприємства за напрямами відповідальності та групами зацікавлених сторін, інтереси яких було задоволено. Вибрано головні напрями розвитку програми КСВ (поєднання внутрішнього екологічного та зовнішнього філантропічного напрямів), розроблено конкретні заходи, визначено ефект від їх впровадження.

Опис

Ключові слова

концепція екологічної відповідальності, корпоративна екологічна відповідальність, стандарти, «Зелений офіс», нефінансова звітність, the concept of environmental responsibility, corporate environmental responsibility, standards, Green Office, non-financial reporting, концепция экологической ответственности, корпоративная экологическая ответственность, стандарты, «Зеленый офис», нефинансовая отчетность

Бібліографічний опис

Бочарова, Н. А. Екологічний аспект корпоративної соціальної відповідальності підприємств / Бочарова Н. А. // Економiка трансп. комплексу : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: В. Г. Шинкаренко (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2020. – Вип. 35. – С. 33–47.

Зібрання