Конкурентоспроможність харчової промисловості у контексті визначення стратегічних пріоритетів розвитку

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Мета: дослідження сучасного стану та тенденцій розвитку харчової промисловості України, а також аналізування рівня конкурентоспроможності підгалузей та визначення їх стратегічних пріоритетів. Методика дослідження: використано загальнонаукові та специфічні методи, а саме: монографічний метод (для вивчення наукових поглядів вчених), метод емпіричного дослідження, розрахунково-конструктивний, статистико-економічний (для оцінювання сучасного стану харчової галузі), абстрактно-логічний (для тeорeтичних узагальнeнь рeзультатів досліджeнь, формулювання висновків). Результати: досліджено сучасний стан харчової промисловості України, що є однією із надзвичайно важливих галузей вітчизняної економіки, яка безпосередньо забезпечує продовольчу безпеку країни, формування її експортного потенціалу та здатна позитивно впливати на динаміку економічного зростання. Розглянуто структуру реалізованої продукції харчової промисловості. Виявлено, що найбільшу частку займають виробництво олії та тваринних жирів, виробництво м’яса та м’ясних продуктів, а також виробництво молочних продуктів. Проаналізовано динаміку індексів промислової продукції виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів за 2013 – 2018 рр., що засвідчила неоднозначну тенденцію щодо нарощування обсягів виробництва харчових продуктів. Визначено стратегічні альтернативи розвитку діяльності підгалузей харчової промисловості. Наукова новизна: побудовано матрицю БКГ, за допомогою якої визначено стратегічну позицію кожної підгалузі харчової промисловості. Практична значущість: отримані результати дослідження є рекомендаційною базою та можуть бути враховані при визначенні стратегічних пріоритетів розвитку харчової промисловості.

Опис

Ключові слова

харчова промисловість, конкурентоспроможність, матриця БКГ, динаміка, обсяг виробництва, пищевая промышленность, конкурентоспособность, матрица БКГ, динамика, объем производства, food industry, competitiveness, BCG matrix, dynamics, volume of production

Бібліографічний опис

Бурик, Ю. І. Конкурентоспроможність харчової промисловості у контексті визначення стратегічних пріоритетів розвитку / Ю. І. Бурик // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2019. – № 1 (22). – С. 25–33.

Зібрання