Модель вибору САУ дорожньої фрези

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Проведено аналіз ринку систем автоматичного управління дорожніми фрезами хо-лодного фрезерування. Обґрунтовано критерії вибору доцільної системи автоматичного управління дорожньою фрезою. Розроблена структурна ієрархічна модель вибору системи автоматичного управління дорожньою фрезою холодного фрезерування на основі використання методу аналізу ієрархій.

Опис

Ключові слова

дорожня фреза, система автоматичного управління, метод аналізу ієрархій, ієрархічна структурна модель, холодне фрезерування, критерії, road milling machine, automatic control system, hierarchy analysis method, hierarchical structural model, cold milling, criteria, дорожная фреза, система автоматического управления, метод анализа иерархий, иерархическая структурная модель, холодное фрезерование, критерии

Бібліографічний опис

Ільге, І. Г. Модель вибору САУ дорожньої фрези / Ільге І. Г. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2021. – Вип. 92, т. 1. – С. 103–108.