Використання статистичних методів в управлінні якістю продукції

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Мета – розробка теоретичних засад використання статистичних методів в управлінні якістю промислової продукції. Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети у дослідженнях були використані такі загальнонаукові та спеціальні методи і прийоми дослідження: методи математичної статистики – для визначення розміру вибірки, середнього відхилення, граничних меж допусків, допустимих значень відхилень середніх арифметичних значень. Результати. Для аналізу якості та попередження появи шлюбу важливе значення мають статистичні методи управління якістю. Цей метод контролю виробництва та якості продукції ґрунтується на застосуванні методів математичної статистики до систематичного контролю за якістю виробів та станом технологічного процесу з метою підтримки його стійкості та забезпечення заданого рівня якості виготовлення продукції. На конкретному прикладі обґрунтовані показники верхніх та нижніх меж допусків, а також верхніх та нижніх меж зони допустимих значень відхилень від середніх арифметичних значень. Наукова новизна. Обгрунтовано порядок застосування методу середніх та розмахів для контролю якості продукції на промислових підприємствах. Практична значущість. Використання даного методу дозволить знизити трудомісткість оцінки якості продукції та забезпечити контроль технологічних процесів. Доцільно на підприємствах серійного та масового виробництва.

Опис

Ключові слова

метод середніх, розмах, якість продукції, варіація ознак, середнє квадратичне відхилення, вибірка, method of averages, range, product quality, variation of characteristics, mean square deviation, sample

Бібліографічний опис

Непран, А. В. Використання статистичних методів в управлінні якістю продукції / А. В. Непран, А. А. Воронкова, Н. В. Чуйко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2023. – № 1 (30). – С. 96–105.

Зібрання