Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Повірка та калібрування засобів вимірювальної техніки» : для студентів галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» та галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» спеціальності 175 «Інформаційно-вимірювальні технології» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Підготовка кваліфікованих фахівців з вищою освітою, конкурентоспроможних на ринку праці, здатних до компетентної і ефективної діяльності за своєю спеціальністю на рівні європейських і світових стандартів, можлива за умови підвищення ролі самостійної роботи студентів, посилення значення роботи кафедр щодо розвитку навичок самостійної роботи студентів, стимулювання професійного зростання студентів, виховання їхньої творчої активності. Самостійна робота студента є невід’ємною складовою освітнього процесу у вищому навчальному закладі, в процесі якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. Вона є основним засобом засвоєння ним навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Метою самостійної роботи студента є системне і послідовне засвоєння в повному обсязі навчальної програми та формування у студентів самостійності у здобутті і поглибленні знань, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності майбутніх фахівців на світовому ринку праці.

Опис

Ключові слова

метрологія, повірка, калібровка, засоби вимірювальної техніки, самостійна робота

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Повірка та калібрування засобів вимірювальної техніки» : для студентів галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» спец. 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» та галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» спец. 175 «Інформаційно-вимірювальні технології» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; уклад. Я. С. Медведовська. – Харків : ХНАДУ, 2024. – 8 с.

Зібрання