Інновації у сільськогосподарському підприємництві та їх вплив на конкурентоспроможність

Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Мета. Дослідження впливу інновацій на рівень конкурентоспроможності в сільськогосподарському підприємництві. Методика дослідження. В ході дослідження використовувалися методи аналізу і синтезу, метод логічного аналізу. Інформаційними ресурсами дослідження є електронні інформаційні ресурси і матеріали періодичних видань. Результати. Поточний стан інноваційної сфери впливає на якість продукції, її новизну та конкурентоспроможність. Україна вже створила стабільну групу компаній із безперервним інноваційним характером, але темпи зростання інноваційної активності залишаються недостатніми. Економічний розвиток має супроводжуватися постійним підвищенням конкурентоспроможності продукції. Поточний етап інноваційного процесу в українських фермерських господарствах характеризується наступними ознаками: відносно висока інноваційна активність; обмежене використання агропідприємствами власних інноваційних розробок (ресурсів та технологій), використання агропідприємствами або адаптованих до власних умов, або розробки спеціалізованих організацій або зарубіжної розробки; взаємозалежність ступеня інноваційної активності підприємства та її рентабельності; диверсифікація інноваційної діяльності ефективних підприємств; абсолютне переважання власних ресурсів підприємств серед джерел фінансування інновацій; низький рівень використання інституційних джерел інформації про інноваційні розробки та можливості їх впровадження сільськогосподарськими підприємствами; різноманітність інноваційної діяльності підприємств рослинництва та тваринництва за видами. Внаслідок впровадження екологічних інновацій агрохолдинги досягли наступного економічного ефекту: зниження матеріаломісткості на одиницю продукції, зниження енерговитрат на одиницю продукції, зменшення забруднення ґрунту, води чи повітря. Ефективність використання та динаміка розвитку інноваційної сфери стали вирішальним чинником забезпечення конкурентоспроможності економіки та багато в чому визначають місце кожної країни у світі. Наукова новизна. Визначено вплив інновацій на рівень конкурентоспроможності підприємства. Сформовано ознаки сучасного інноваційного процесу в сільськогосподарському підприємництві. Практична значущість. Запропоновані рекомендації можуть бути використані у сільськогосподарському підприємництві для обґрунтування впровадження інновацій.

Опис

Ключові слова

сільськогосподарське підприємництво, інновації, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, інноваційний процес, agricultural entrepreneurship, innovations, competitiveness, competitive advantages, innovation process

Бібліографічний опис

Нестеренко, В. Ю. Інновації у сільськогосподарському підприємництві та їх вплив на конкурентоспроможність / В. Ю. Нестеренко, А. Р. Мороз, Т. М. Болотова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2022. – № 1 (28). – С. 130–137.

Зібрання