СУТНІСТЬ ТА ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО МАРКЕТИНГУ ПЕРСОНАЛУ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Стаття присвячена питанням щодо встановлення сутності та змісту внутрішнього та зовнішнього видів маркетингу персоналу. У статті було поставлено декілька цілей: уточнення відмінних характеристик внутрішнього та зовнішнього маркетингу персоналу та їх класифікація, а також уточнення їх понять. В сучасній літературі найчастіше йде змішування таких понять як «маркетинг персоналу», «внутрішній маркетинг персоналу» та «зовнішній маркетинг персоналу». Шляхом контент-аналізу визначення понять були класифіковані у три групи, що дозволило провести розмежування між двома видами маркетингу персоналу. Було визначено їх зміст та сутність, завдяки чому стало можливим виділити основні відмінні характеристики за основними ознаками: ціль діяльності, цільова аудиторія, завдання діяльності та засоби реалізації. Положення щодо взаємозв’язку та взаємодоповнюваності діяльності внутрішнього й зовнішнього ма-ркетингу персоналу дозволили визначити та схематично відобразити їх реалізацію на під-приємстві, в якій враховано одночасність дій двох видів маркетингу персоналу, спрямованих на наявний та потенційний персонал. На засадах визначених положень та розробленої класифікації було запропоновано визначення для двох видів маркетингу персоналу, що ві-дображають їх сутність та зміст та які не суперечать цілям основного виду діяльності – маркетингу персоналу. Результати можуть бути застосовані як у теорії маркетингу персоналу, так і під час його реалізації на підприємствах.

Опис

Ключові слова

внутрішній маркетинг персоналу, зовнішній маркетинг персоналу, реалізація маркетингу персоналу, внутренний маркетинг персонала, внешний маркетинг персонала, реализация маркетинга персонала, personnel internal marketing, personnel external marketing, personnel marketing implementation

Бібліографічний опис

Гладка, О. І. Сутність та порівняльна характеристика внутрішнього та зовнішнього маркетингу персоналу / Гладка О. І. // Економіка транспортного комплексу [Текст] : зб. наук. пр. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Криворучко О. М. голов. ред. та ін.]. – Харків : ХНАДУ, 2015. – Вип. 26. – С. 143–155.

Зібрання