Випуск 26

Постійне посилання зібрання

ЩОБ ПЕРЕЙТИ ДО ПЕРЕЛІКУ СТАТЕЙ НАТИСНІТЬ "ЗАГОЛОВКИ"

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 12 з 12
 • Документ
  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЖУРНАЛ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015)
 • Документ
  СУТНІСТЬ ТА ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО МАРКЕТИНГУ ПЕРСОНАЛУ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Гладка, О. І.; Гладкая, Е. И.; Gladka, O.
  Стаття присвячена питанням щодо встановлення сутності та змісту внутрішнього та зовнішнього видів маркетингу персоналу. У статті було поставлено декілька цілей: уточнення відмінних характеристик внутрішнього та зовнішнього маркетингу персоналу та їх класифікація, а також уточнення їх понять. В сучасній літературі найчастіше йде змішування таких понять як «маркетинг персоналу», «внутрішній маркетинг персоналу» та «зовнішній маркетинг персоналу». Шляхом контент-аналізу визначення понять були класифіковані у три групи, що дозволило провести розмежування між двома видами маркетингу персоналу. Було визначено їх зміст та сутність, завдяки чому стало можливим виділити основні відмінні характеристики за основними ознаками: ціль діяльності, цільова аудиторія, завдання діяльності та засоби реалізації. Положення щодо взаємозв’язку та взаємодоповнюваності діяльності внутрішнього й зовнішнього ма-ркетингу персоналу дозволили визначити та схематично відобразити їх реалізацію на під-приємстві, в якій враховано одночасність дій двох видів маркетингу персоналу, спрямованих на наявний та потенційний персонал. На засадах визначених положень та розробленої класифікації було запропоновано визначення для двох видів маркетингу персоналу, що ві-дображають їх сутність та зміст та які не суперечать цілям основного виду діяльності – маркетингу персоналу. Результати можуть бути застосовані як у теорії маркетингу персоналу, так і під час його реалізації на підприємствах.
 • Документ
  ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ ДОСКОНАЛОСТІ EFQM ДЛЯ УПРАВЛІННЯ АТП
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Ачкасова, Л. М.; Ачкасова, Л. Н.; Аchkasova, L.
  У статті обговорюються питання управління автотранспортним підприємством. Метою дослідження є формування складових факторів моделі EFQM з урахуванням особливостей АТП. Управління автотранспортним підприємством – це складна багатокритеріальна задача, тому вибір і застосування найбільш комплексної моделі управління є актуальним питанням. Існуючі моделі й підходи до управління підприємства-ми і організаціями частіше застосовуються для вирішення задач управління окремими аспектами діяльності підприємств. Застосування саме моделі досконалості EFQM пояснюється наявністю найбільш повного складу критеріїв, за якими відбувається управління. Ця модель розроблена Європейським фондом управління якістю і включає 9 складових критеріїв управління, кожен з яких розділяється на напрями. Застосування моделі досконалості EFQM можливе за умови розробки системи факторів, які впливають на процес управління АТП і результати цього процесу в рамках кожного з напрямів. Стаття містить уточнену систему факторів, яка розкриває основні задачі, що стоять перед АТП для забезпечення ефективного управління підприємством.
 • Документ
  ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ VUCA-СВІТУ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Попова, Н. В.; Попова, Н. В.; Popova, N.
  У статті розглянуто особливості розвитку підприємств транспортно-логістичної системи, які обумовлені характеристиками сучасного світу – мінливістю, невизначеністю, складністю та багатозначністю. Ці умови вимагають від підприємств швидкої реакції на зміни, глобального мислення та адаптивності. В дослідженні розглянуто таку дефініцію як «розвиток», обґрунтовано сценарний підхід до стратегічного планування розвитку підприємства, розглянуо питання адаптації, впровадження сучасних комунікацій та запропоновано концептуальну модель розвитку підприємств транспортно-логістичної системи у зазначених умовах. На підставі поданої концептуальної моделі сформульовано комплекс центральних питань, які розкривають методологію стратегічного розвитку підприємства транспортно-логістичної системи в умовах сучасного світу. Розвиток розглянутий також на тлі впровадження ефективних організаційних форм у вигляді кластеру або холдингових компаній, які дають можливість побудувати довгострокові взаємовідносини в усьому ланцюгу створення цінностей.
 • Документ
  ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТІ ПОСЛУГ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Шинкаренко, В. Г.; Легкий, С. А.; Шинкаренко, В. Г.; Легкий, С. А.; Shynkarenko, V.; Legkiy, S.
  У поданій статті обговорюється питання формування цінності послуг пасажирського автомобільного транспорту. Метою статті є обґрунтування й розробка процесу формування цінності вказаних послуг. На основі аналізу існуючих процесів формування цінності товарів і послуг, розробленого методу встановлення параметрів та величини цінності послуг пасажирського автомобільного транспорту, з використанням методу системного аналізу, розроблено процес формування цінності зазначених послуг. Запропонований процес дозволяє автотранспортним підприємствам здійснювати форму-вання параметрів своєї послуги, що відображають її цінність, із забезпеченням їх макси-мальної наближеності до вимог пасажирів задля підвищення загальної цінності послуги, конкурентоспроможності й ефективності діяльності. Ми пропонуємо формувати пара-метри цінності послуг з урахуванням рівня задоволеності споживачів цими параметрами. Розроблений процес формування цінності послуг пасажирського автомобільного транспорту може бути використаний для формування цінності інших послуг з урахуванням їх особливостей.
 • Документ
  ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Пипенко, І.С.; Пипенко, И.С.; Pypenko, I.
  Розглянуто теоретичні положення щодо встановлення об’єкта управління потенціалом підприємства згідно із системно-кібернетичним підходом. Основною метою статті є обґрунтування моделі потенціалу підприємства як об’єкта управління. Встановлено склад і структуру об’єкта при управлінні потенціалом підприємства шляхом розробки контекстної та декомпозиційних діаграм. Запропоновану модель процесу формування та використання потенціалу підприємства наведено у вигляді послідовності пов’язаних підпроцесів: виявлення області виникнення ресурсів підприємства, умов доступу та сфери їх застосування; генерування альтернативних варіантів ресурсного наповнення елементів потенціалу підприємства; вибір одного варіанта або поєднання декількох з них, балансування потенціалу, реалізація потенціалу як результату взаємодії його елементів; визначення рівня його використання тощо. Удосконалену модель побудовано на основі процесного підходу з використанням методології структурного аналізу IDEF0.
 • Документ
  ВИМІРЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Догадайло, Я. В.; Догадайло, Я. В.; Dogadaylo, Ya.
  У статті розглядається питання вимірювання економічної результативності діяльності підприємства. Основна мета дослідження полягає в удосконаленні методичних основ вимірювання економічної результативності шляхом забезпечення повносистемного її охоплення та формування основи для об’єктивного аналізу й оцінки економічної результативності. В роботі удосконалено інформаційну базу вимірювання економічної результативності підприємства, що являє собою поле економічної результативності, утворене за допомогою матричного методу на основі упорядкованих одинадцяти абсолютних показників, що характеризують основні напрями діяльності підприємства. Запропонована база забезпечує повносистемне охоплення економічної результативності, передає характер розвитку підприємства, відповідає сучасним вимогам стандартів бухгалтерського обліку і дозволяє здійснювати об’єктивний аналіз не тільки прибуткових, але і збиткових підприємств. На основі використання методу головних компонент, варимакс-обертання та інших статистичних методів дослідження уточнено інформаційну базу вимірювання критеріїв економічної результативності шляхом виділення в її полі блоків показників, що характеризуються спільністю змісту: прибутковості, продуктивності, економічності. Розгляд співвідношення темпів зміни вищенаведених блоків по відношенню один до одного дозволить визначати правильність і рівень виконання поставлених цілей з урахуванням характеру розвитку підприємства. Одержані результати досліджень можуть бути використані керівниками, які зацікавлені у забезпеченні економічної результативності роботи підприємства. Застосування запропонованих розробок забезпечить підприємства всебічною інформацією про хід виконання поставлених цілей, дозволить отримати детальне уявлення про характер як власного розвитку, так і конкурентів, та піддвищить здатність своєчасно реагувати на критичні відхилення від визначених цілей. Все це є передумовами забезпечення успіху будь-якого підприємства в умовах ринку.
 • Документ
  ПРОЦЕС ПРОЕКТУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Ананко, І. М.; Ананко, И. Н.; Ananko, I.
  Бурхливий розвиток соціально-економічної сфери, ускладнення інформаційних зв’язків, інтенсивна поява нових технологій та технічних досягнень активізували пошук та впровадження сучасними підприємствами нових, більш гнучких підходів до організації бізнесу. Одним із таких підходів є розробка та впровадження логістичних систем для оптимізації управління потоковими процесами на підприємствах. У статті визначено сутність поняття «проектування логістичної системи», удосконалено методичні основи розробки логістичних систем, керуючись основними принципами теорій діагностики та вирішення логістичних проблем. Практична цінність запропонованого процесу полягає у забезпеченні ефективного координування діяльності підприємства шляхом проектування та впровадження логістичних систем, що сприятимуть своєчасному здійсненню необхідних управлінських процедур, спрямованих на оптимізацію використання ресурсів та скорочення витрат.
 • Документ
  РОЗРОБКА КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Водолажська, Т. О.; Водолажская, Т. А.; Vodolazhska, T.
  У дослідженні розглянуто існуючі в науковій літературі процеси розробки кадрової політики підприємства. Основною метою статті є удосконалення теоретико-методичного підходу до розробки кадрової політики підприємства шляхом виділення та конкретизації основних її етапів, встановлення взаємозв’язку між ними та розробки методичного інструментарію здійснення цього процесу. Виявлено, що переважна більшість існуючих процесів розробки кадрової політики підприємства має загальний характер та не містить пояснень і уточнень з їх реалізації у практичній діяльності. Ґрунтовний аналіз розглянутих процесів дозволив дійти висновку, що разом із наяв-ними теоретичними розробками їм притаманні певні обмеження та недоліки: відсутнє відображення чіткого взаємозв’язку між етапами процесу розробки кадрової політики; при її розробці не враховуються або недостатньо враховуються існуючі типи кадрової політики; немає методичного інструментарію з її розробки. При удосконаленні процесу розробки кадрової політики до нього включено етап визначення узагальненого бажаного її типу шляхом комбінації доцільних типів за різними ознаками. Для цього, окрім традиційних ознак кадрової політики, включено ознаку її відпо-відності стадії життєвого циклу підприємства. Такий підхід, на відміну від існуючих, при визначенні узагальнених їх типів дозволяє одночасно врахувати різні фактори, що суттєво впливають на кадрову політику підприємства. Запропонований процес розробки кадрової політики підприємства може застосо-вуватися для її вибору та впровадження на будь-яких підприємствах, що забезпечить підвищення ефективності використання їх персоналу.
 • Документ
  СИСТЕМА ЗАГАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ ПІДПРИЄМСТВА З ОСНОВНИМИ ПАРТНЕРАМИ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Федотова, І. В.; Федотова, И. В.; Fedotova, I.
  В поданій статті розглядаються основні інструменти управління взаємовідносинами підприємства з різними партнерами. Основною метою дослідження є удосконалення теоретичних засад системи загального управління взаємовідносинами підприємства з основними групами суб’єктів взаємодії, яка б враховувала взаємини з усіма групами партнерів підприємства. Запропонована модель базується на розробленій М. Зінелдіном системі загального управління взаємовідносинами (TRM) і дозволяє формувати стійку структуру взаємовідносин підприємства з різними групами партнерів. Модель загального управління взаємовідносинами підприємства з партнерами подано у вигляді будинку TRM, який має фундамент – аналіз факторів зовнішнього макросередовища, стіни – взаємини з основними групами партнерів, дах – маркетинговий аналіз ринку, можливостей та загроз. Запропонована модель будинку TRM включає кілька рівнів: перший поверх – критерії якості взаємин (об’єкта, процесу, інфраструктури, взаємодії та атмосфери), оскільки якість є основою побудови взаємовідносин, а другий поверх – створення та управління взаєминами з основними групами партнерів (постачальниками, клієнтами, посередниками, конкурентами тощо). Система загального управління взаємовідносинами підприємства з партнерами може застосовуватися для будь-яких підприємств і організацій. Це дозволяє координувати взаємини підприємства з кожною групою партнерів, забезпечити життєздатні засоби розвитку та підтримки довгострокових ділових відносин, отриму-вати синергетичний ефект від взаємодії з партнерами.
 • Документ
  ИЗМЕНЕНИЯ В БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ ПРЕДПРИЯТИЯ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Криворучко, О.Н.; Криворучко, О.М.; Kryvoruchko, О.
  Разработан теоретико-методический подход к проведению изменений в бизнес-процессах предприятия при реализации интегрированного подхода к применению методов их совершенствования (объединение различных методов, в котором основой для реализации кардинальных методов выступает система менеджмента качества, а непрерывные методы используются автоматически как составляющие ее элементы). Предложенный подход базируется на основных положениях теории организационных изменений (отбор ключевых изменений по совершенствованию БП; приоритетность эволюционных над революционными изменениями; использование процессных подходов к управлению и др.). Разработаны: перечень типовых видов изменений процесса на основе его структуры; методический инструментарий выбора изменений по показателю результативности. При выборе конкретных видов изменений оцениваются проблемность бизнес-процесса, сила изменений по устранению выявленных проблем, приоритетность изменений, а также возможность их проведения с учетом барьеров. Реализация такого подхода обеспечит более высокую эффективность внедрения изменений.
 • Документ
  СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Шинкаренко, В. Г.; Шинкаренко, В. Г.; Shynkarenko, V.
  В данной статье представлены результаты исследований по совершенствованию методического подхода к стратегическому анализу внешней среды функционирования предприятия. Идея предложения автора состоит в органическом объединении подхода И. Ансоффа относительно стратегической сегментации среды и отраслевого анализа М. Портера и экспертного опроса для получения количественных оценок качественных ха-рактеристик отрасли. Предлагаемый методический подход предполагает: выделение стратегических зон хозяйствования, определение их положения в отрасли своего функционирования, определение привлекательности стратегических зон хозяйствования, выделение стратегических единиц бизнеса и определение их положения в отрасли своего функционирования. Он позволяет определять стратегическое положение бизнеса во внешней среде.