Спосiб визначення часового ресурсу поверхнi основи об'єкта зношування пiд дiєю тертя

Анотація

Спосіб визначення часового ресурсу поверхні основи об'єкта зношування під дією тертя включає проведення тестування поверхні зношування основи об'єкта під дією тертя та поверхні індикатора за визначений час (τ), переміщення абразивного агента по поверхнях індикатора та основи об'єкта зношування та визначення товщини зносу індикатора за час тестування (τ). Зношення поверхонь основи об'єкта зношування та поверхні індикатора під дією тертя визначають як різницю між початковою та мінімально допустимою за технічними умовами товщиною основи об'єкта зношування та між початковою та залишковою після тестування за час (τ) товщиною індикатора і на підставі одержаних даних розраховують часовий ресурс (Т) поверхні основи об'єкта зношування під дією тертя за заданою залежністю.

Опис

Ключові слова

машинобудування

Бібліографічний опис

Пат. 119817 Україна, МКИ G19/00 G01N 3/24 (2006.01). Спосiб визначення часового ресурсу поверхнi основи об'єкта зношування пiд дiєю тертя / Сiмкович Олексiй Володимирович, Полярус Олександр Васильович, Цехмейстер Олена Станiславiвна, Нiкiтiн Станiслав Петрович, Кравцов Михайло Миколайович, Нежебовський Володимир Вiкторович ; власники : Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, Сiмкович Олексiй Володимирович, Полярус Олександр Васильович, Цехмейстер Олена Станiславiвна, Нiкiтiн Станiслав Петрович, Кравцов Михайло Миколайович, Нежебовський Володимир Вiкторович. - N u 2017 03745 ; заявл. 18.04.2017 ; опубл. 10.10.2017, Бюл. N 19. - 6 с.

Зібрання