Оцінка ресурсів автотранспортного підприємства

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

На сьогоднішній день найбільш перспективним інструментом стратегічного управління підприємствами є ресурсний підхід. Його впровадження передбачає виконання значного обсягу досліджень, серед яких певне місце займає вдосконалення оцінки ресурсів підприємства. Водночас виникає проблема порівняння ресурсів АТП із ресурсами конкурентів. Необхідною умовою цього є вимога: два об’єкти рівні, якщо вони мають однакові властивості та однакові їх значення і є екземплярами одного й того самого класу. Головним ресурсом будь-якого автотранспортного підприємства є рухомий склад. У зв’язку з цим до переліку критеріїв, що характеризують окремі марки рухомого складу, варто включити ті з них, які дозволяють вирішити поставлені завдання. Мета статті – запропонувати методичний підхід, який дозволив би більш точно визначити критерій розрахунку кількості рухомого складу за кожною маркою автомобілів на підставі більш повного врахування їхніх особливостей. До складу його особливостей, що треба враховувати для визначення величини критерію цінності рухомого складу, потрібно віднести: вантажомісткість, вартість транспортних засобів, тривалість перебування в експлуатації, витрати палива на 100 км пробігу та ін. Пропонується для кожної марки автомобілів установити коефіцієнти приведення, які враховують ці особливості та розраховуються як сума добутку значущості характеристик автомобіля на нормоване значення чинників. Для визначення коефіцієнтів значущості характеристик автомобіля використаємо метод попарного порівняння. Нормовані значення чинників формування коефіцієнта приведення окремої марки автомобіля розраховуємо як відношення абсолютного значення чинника формування коефіцієнта приведення до найбільшого абсолютного його значення в сукупності. Таким чином розроблено методичний підхід розрахунку коефіцієнтів приведення кожної марки автомобіля до умовної одиниці. Метод дозволяє враховувати у визначенні величини коефіцієнта приведення всю сукупність чинників його формування.

Опис

Ключові слова

оцінка, критерії марки, автомобілі, коефіцієнт приведення, evaluation, brand criteria, cars, drive ratio, оценка, критерии марки, автомобили, коэффициент приведения

Бібліографічний опис

Шинкаренко, В. Г. Оцінка ресурсів автотранспортного підприємства / Шинкаренко В. Г. // Економiка трансп. комплексу : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: В. Г. Шинкаренко (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2020. – Вип. 35. – С. 83–94.

Зібрання