Вибір пріоритетного конкурента підприємства

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті вирішується проблема обґрунтованого вибору пріоритетного конкурента підприємства. Під пріоритетним конкурентом підприємства розуміється інше підприємство, що виробляє більшою мірою аналогічний за структурою і обсягом набір послуг, робіт, іншої продукції, що має для нього стратегічну значущість. Аналіз останніх досліджень і публікацій виявив відсутність методичних підходів щодо вибору пріоритетного конкурента, які б могли бути використані будь-яким підприємством в мінливих умовах господарювання, на підставі фінансової звітності, складеної згідно з чинними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України (П(С)БО). Основною метою дослідження стала розробка методичного підходу щодо вибору пріоритетного конкурента будь-яким підприємством на підставі начвної фінансової звітності в умовах мінливості. Унаслідок вирішення поставленої мети вдосконалено методичний підхід щодо вибору пріоритетного конкурента підприємства на підставі доповнення інформаційної бази вибору – кожної клітини поля конкуренції – сектором динаміки, що враховує динаміку чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), та узгодження складових клітини з чинними П(С)БО. Для практичного застосування вдосконаленого методичного підходу були розроблені: послідовність дій щодо вибору пріоритетного конкурента згідно із запропонованими елементами поля конкуренції, пристосований до вимог чинних П(С)БО детальний алгоритм здійснення процесу вибору пріоритетного конкурента будь-яким підприємством та практичні рекомендації щодо їхньої реалізації. Окрім того, ураховуючи специфіку діяльності підприємств дорожнього господарства, уточнено перелік типових сегментів ринку дорожньої продукції (товарів, робіт, послуг), на підставі якого вдосконалено поле конкуренції підприємств дорожнього господарства. Для отримання описаних результатів були використані такі методи дослідження: логіко-теоретичного узагальнення та порівняння, абстрагування, аналогії, формалізації, аналізу, синтезу, дедукції, індукції, ранжування, системний підхід, комплексний підхід, моделювання, табличний, бальної оцінки. Використання запропонованих розробок дозволить управлінському персоналу підприємства не розподіляти обмежені ресурси на всю сукупність наявних конкурентів, а сконцентрувати свою увагу на найбільш вагомому з них, що сприятиме розробці з найменшими витратами оптимальної стратегії розвитку, яка врахує особливості діяльності найвпливовішого та найнебезпечнішого конкурента.

Опис

Ключові слова

економічна результативність, пріоритетний конкурент, поле конкуренції, реєстр конкурентів, economic performance, priority competitor, field of competition, list of competitors, экономическая результативность, приоритетный конкурент, поле конкуренции, реестр конкурентов

Бібліографічний опис

Догадайло, Я. В. Вибір пріоритетного конкурента підприємства / Догадайло Я. В. // Економiка трансп. комплексу : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: В. Г. Шинкаренко (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2020. – Вип. 35. – С. 144–159.

Зібрання