Аналіз фінансової безпеки України

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті наведено сутність економічної безпеки та розкрито поняття «фінансова безпека». До основних ознак, що характеризують фінансову безпеку віднесено: стан фінансів і фінансових інститутів, при якому забезпечується гарантований захист національних економічних інтересів; гармонійний і соціально спрямований розвиток національної економіки, фінансової системи і всієї сукупності фінансових відносин і процесів у державі; готовність і здатність фінансових інститутів створювати механізми реалізації та захисту інтересів розвитку національних фінансів; підтримка соціальнополітичної стабільності суспільства; формування необхідного економічного потенціалу і фінансових умов для збереження цілісності та єдності фінансової системи навіть при найбільш несприятливих варіантах розвитку внутрішніх і зовнішніх процесів і успішного протистояння внутрішнім і зовнішнім загрозам фінансової безпеки. Перераховано основні складові елементи фінансової безпеки, такі як: бюджетна, валютна грошово-кредитна, боргова, безпека страхового та фондового ринків, банківська. Представлено порівняльний аналіз загроз фінансової і економічної безпеки в сучасних умовах функціонування економіки країни. Детально проаналізовано динаміку індексу інфляції України за 2005-2014 роки та динаміку бюджету України за період 2008-2014 роки, які показали негативний вплив на рівень фінансової безпеки країни. Наведено динаміку індикаторів фінансово-економічної безпеки України та їх порогові значення. До індикаторів віднесено: витрати на науково-технічні роботи, відсотків до валового внутрішнього продукту; рівень інфляції за рік; обсяг внутрішнього боргу; обсяг зовнішнього боргу; рівень монетизації; дефіцит державного бюджету; вартість банківських кредитів; рівень безробіття; номінальна заробітна плата; рівень тінізації економіки; валове нагромадження основного капіталу; відношення темпу росту продуктивності праці до темпу росту заробітної плати. За результатами динаміки індикаторів, визначено, що рівень фінансової безпеки в Україні є дуже низький і потребує впровадження негайних заходів щодо його підвищення.

Опис

Ключові слова

економічна безпека, фінансова безпека, індекс інфляції, державний бюджет, зовнішні та внутрішні загрози, рівень безробіття, зовнішній борг, внутрішній борг, economic security, financial safety, index of inflation, the state budget, external and internal threats, unemployment rate, external debt, internal debt

Бібліографічний опис

Сиволап, Л. А. Аналіз фінансової безпеки України / Л. А. Сиволап // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2015. – № 1 (8), т. 1. – С. 61–66.

Зібрання