2023

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Статистика» : для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» : галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Непран, А. В.
  Навчальна дисципліна «Статистика» належить до циклу обов’язкових дисциплін підготовки фахівців галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у студентів знань статистичних методів дослідження економічних і соціальних процесів у суспільстві; підготовці управлінських рішень, прогнозування та розроблення сценаріїв розвитку, в оволодінні студентами питаннями теорії і практики статистики та застосуванні статистичних методів аналізу. По завершені вивчення дисципліни студенти повинні: знати: науково-методологічні основи статистики; організаційні форми, види і способи статистичного спостереження, зведення і групування статистичних даних; статистичні таблиці, абсолютні, відносні і середні величини; показники варіації; вибіркове спостереження та пе ревірку статистичних гіпотез; методи аналізу взаємозв’язків економіч них явищ; ряди динаміки, індекси, статистичні графіки; вміти: збирати, систематизувати й аналізувати економічну інфор мацію; робити узагальнення, висновки та приймати кваліфіковані управлінські рішення; давати кількісну і якісну оцінку досліджуваних явищ та процесів; виявляти закономірності та тенденції їх розвитку.
 • Документ
  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Статистика» : для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» : галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Непран, А. В.
  Навчальна дисципліна «Статистика» належить до циклу обов’язкових дисциплін підготовки фахівців галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у студентів знань статистичних методів дослідження економічних і соціальних процесів у суспільстві; підготовці управлінських рішень, прогнозування та розроблення сценаріїв розвитку, в оволодінні студентами питаннями теорії і практики статистики та застосуванні статистичних методів аналізу. По завершені вивчення дисципліни студенти повинні: знати: науково-методологічні основи статистики; організаційні форми, види і способи статистичного спостереження, зведення і групування статистичних даних; статистичні таблиці, абсолютні, відносні і середні величини; показники варіації; вибіркове спостереження та перевірку статистичних гіпотез; методи аналізу взаємозв’язків економічних явищ; ряди динаміки, індекси, статистичні графіки; вміти: збирати, систематизувати й аналізувати економічну інформацію; робити узагальнення, висновки та приймати кваліфіковані управлінські рішення; давати кількісну і якісну оцінку досліджуваних явищ та процесів; виявляти закономірності та тенденції їх розвитку.
 • Документ
  Теорія електропривода : методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійної роботи для студентів дистанційної форми навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Частина 1
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Гнатов, А. В.; Шраменко, О. В.
  Методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Теорія електропривода» містить опис лабораторних робіт, які виконуються студентами за дистанційною формою навчання. При цьому для кожної роботи вказані: мета, програма роботи, опис схеми лабораторного експерименту, опис експерименту, запитання для самоконтролю. Коротко висловлюється теоретичний матеріал, необхідний для осмисленого виконання робіт.
 • Документ
  Методичні вказівки до вивчення дисципліни PHD «Імітаційне моделювання та аналіз динаміки об’ємних гідроприводів БДМ» : конспект лекцій : лекції 1–4
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Аврунін, Григорій Аврамович
  Метою вивчення дисципліни PHD «Імітаційне моделювання та аналіз динаміки об’ємних гідроприводів БДМ» є розвинення дослідницького досвіду в області теорії і методології динаміки об’ємних гідроприводів (ОГП) будіве льно-дорожніх машин (БДМ), зокрема їх робочих органів та механізмів пере сування і рульового керування, продукування нових теоретичних знань щодо сучасних методів вивчення динамічних процесів, концепцій динамічного аналі зу ОГП, практичні навички та вміння застосовувати основні методи та підходи динаміки машин для розкриття особливостей формування динамічного наван таження БДМ та пошуку джерел підвищення показників ефективності машин на підставі аналізу динамічних процесів, які виникають при експлуатації. Предметом дисципліни є теоретичні основи моделювання, розрахунку і аналізу динамічних процесів в ОГП БДМ на сучасному етапі. До складу методичних вказівок входять 4 лекції (1 – 4).
 • Документ
  Методичні вказівки до вивчення дисципліни PHD «Імітаційне моделювання та аналіз динаміки об’ємних гідроприводів БДМ» : конспект лекцій : лекції 5–8
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Аврунін, Григорій Аврамович
  Метою вивчення дисципліни PHD «Імітаційне моделювання та аналіз динаміки об’ємних гідроприводів БДМ» є розвинення дослідницького досвіду в області теорії і методології динаміки об’ємних гідроприводів (ОГП) будіве льно-дорожніх машин (БДМ), зокрема їх робочих органів та механізмів пере сування і рульового керування, продукування нових теоретичних знань щодо сучасних методів вивчення динамічних процесів, концепцій динамічного аналі зу ОГП, практичні навички та вміння застосовувати основні методи та підходи динаміки машин для розкриття особливостей формування динамічного наван таження БДМ та пошуку джерел підвищення показників ефективності машин на підставі аналізу динамічних процесів, які виникають при експлуатації. Предметом дисципліни є теоретичні основи моделювання, розрахунку і аналізу динамічних процесів в ОГП БДМ на сучасному етапі. До складу методичних вказівок входять 4 лекції (лекції 5 – 8).
 • Документ
  Методичні вказівки до вивчення дисципліни PHD «Імітаційне моделювання та аналіз динаміки об’ємних гідроприводів БДМ» : практичні заняття
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Аврунін, Григорій Аврамович
  Навчальна дисципліна «Імітаційне моделювання та аналіз динаміки об’ємних гідроприводів БДМ» відноситься до третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти PHD Метою вивчення дисципліни PHD «Імітаційне моделювання та аналіз динаміки об’ємних гідроприводів БДМ» є розвинення дослідницького досвіду в області теорії і методології динаміки об’ємних гідроприводів (ОГП) будівельно дорожніх машин (БДМ), зокрема їх робочих органів та механізмів пересування і рульового керування, продукування нових теоретичних знань щодо сучасних методів вивчення динамічних процесів, концепцій динамічного аналізу ОГП, практичні навички та вміння застосовувати основні методи та підходи динаміки машин для розкриття особливостей формування динамічного навантаження БДМ та пошуку джерел підвищення показників ефективності машин на підставі аналізу динамічних процесів, які виникають при експлуатації. Предметом дисципліни є теоретичні основи моделювання, розрахунку і аналізу динамічних процесів в ОГП БДМ на сучасному етапі. До складу методичних вказівок входять 4 практичних заняття.
 • Документ
  Дипломне проектування : методичні вказівки для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 13 Механічна інженерія : спеціальності 133 Галузеве машинобудування
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Фідровська, Наталя; Ковалевський, Сергій; Олейнікова, Олександра
  Містяться загальні положення щодо організації дипломного проектування та оформлення дипломного проекту. Ціль дипломного проектування: систематизація, закріплення і розширення загально вивчених інженерних знань за фахом і застосуванням їх при рішенні конкретних задач, що мають реальний виробничий характер; поглиблене вивчення галузі підйомно-транспортного, будівельного і дорожнього машинобудування відповідно до теми дипломного проекту; розвиток навичок самостійної інженерно-конструкторської і експлуатаційної роботи та наукових досліджень при вирішенні конкретних технічних проблем і питань, які розглянуті у дипломному проекті.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Загальна будова будівельних і дорожніх машин» : для студентів механічного факультету спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування». Частина 2
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Олєйнікова, О. М.; Щукін, О. В.
  Практичні роботи призначені для закріплення у студентів теоретичного матеріалу і набуття практичних навичок з вивчення, читання та складання кінематичних схем механізмів, придбання навичок у визначені передаточних чисел, з розрахунку технічних характеристик машин і механізмів, а також вивчення конструкції та принципу роботи. Захист практичної роботи виконується після оформлення її студентом. Здійснюється перевірка оформлення роботи та опитування закріплених знань студента.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Загальна будова будівельних і дорожніх машин» : для студентів механічного факультету спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування». Частина 1
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Олєйнікова, О. М.; Щукін, О. В.
  Практичні роботи призначені для закріплення у студентів теоретичного матеріалу і набуття практичних навичок з вивчення, читання та складання кінематичних схем механізмів, придбання навичок у визначені передаточних чисел, з розрахунку технічних характеристик машин і механізмів, а також вивчення конструкції та принципу роботи. Захист практичної роботи виконується після оформлення її студентом. Здійснюється перевірка оформлення роботи та опитування закріплених знань студента.