Выпуск 71

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 25
 • Документ
  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЖУРНАЛ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2015)
 • Документ
  АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ПОПЕРЕЧНОЇ СТІЙКОСТІ АВТОМОБІЛЯ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2015) Осташевський, С. А.; Башинський, А. Л.; Осташевский, С. А.; Башинский, А. Л.; Ostashevskyi, S.; Bashynskyi, A.
  Запропоновано альтернативний підхід до оцінки показників поперечної стійкості автомобілів з урахуванням передачі сили поперечно-кутових коливань системи «автомобіль – дорожнє покриття» на опорну поверхню та розрахункову схему для визначення реакцій дороги на колеса автомобіля з урахуванням переміщень центрів мас та коліс автомобіля.
 • Документ
  БЕЗПЕКА РУХУ ТА ЗАХИСТ МОСТІВ ВІД ПОВЕРХНЕВОЇ ВОДИ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2015) Мироненко, С. В.; Ласка, Р. В.; Myronenko, S.; Laska, R.
  Водовідведення з мостів забезпечує збереження працездатності моста і збільшує термін його напрацювання й ресурсу. Відведення води з поверхні покриття мостів дає можливість захистити конструкцію моста й забезпечити безпечний рух автомобільного транспорту.
 • Документ
  ОСНОВНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ КРИТЕРІЇВ РИЗИКУ ДО ОЦІНЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АДС
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2015) Внукова, В. Н.; Vnukova, N.
  Система автомобіль–дорога–середовище (АДС) є складним техногенним об’єктом. У статті подано математичну модель визначення основних показників ризику аварій. Було встановлено, що запропонована модель дозволяє одержати кількісну оцінку екологічного збитку, завданого внаслідок аварії.
 • Документ
  АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД К ТЕРМИНАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ДИСТАНЦИЕЙ МЕЖДУ АВТОМОБИЛЯМИ В УСЛОВИЯХ ПРОГНОЗИРУЕМОЙ УГРОЗЫ ДВИЖЕНИЮ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2015) Швец, Р. М.; Осташевский, С. А.; Швець, Р. М.; Осташевський, С. А.; Shvets, R.; Ostashevskyi, S.
  Рассмотрен альтернативный подход к автоматическому управлению дистанцией между автомобилями в транспортном потоке (колонне) для информационно-индикаторной системы предупреждения столкновений.
 • Документ
  СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ ДЛЯ ГЕОРАДАРНЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2015) Сахацкий, В. Д.; Сахацький, В. Д.; Sakhatskyi, V.
  Предложена конструкция СШП антенны, которая обеспечивает согласование волновых сопротивлений антенны и различных видов дорожного полотна, что повышает дальность действия георадара. Результаты эксперимента подтвердили эффективность антенны.
 • Документ
  СУЧАСНИЙ НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2015) Чаговець, В. В.; Чаговець, Л. О.; Чаговец, В. В.; Чаговец, Л. А.; Chahovets, V.; Chahovets, L.
  Розглянуто питання розробки дистанційного курсу з інформатики в середовищі Moodle з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Курс призначений для підготовки бакалаврів за напрямами «Інженерна механіка» та «Енергомашинобудування». Наведено структуру дистанційного курсу, елементи web-ресурсів, результати апробації.
 • Документ
  КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ ОДНОКІВШОВИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2015) Єфименко, О. В.; Плугіна, Т. В.; Ефименко, А. В.; Плугина, Т. В.; Yefimenko, A.; Pluhina, T.
  Наведено результати комп’ютерного моделювання робочих процесів одноківшевих навантажувачів за допомогою програмного комплексу «Autodesk Inventor».
 • Документ
  ВОПРОСЫ ШУМА ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ШИНЫ С ДОРОГОЙ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2015) Карпенко, В. А.; Перегон, В. А.; Левченко, А. Н.; Коряк, А. А.; Карпенко, В. О.; Левченко, О. М.; Коряк, О. О.; Karpenko, V.; Perehon, V.; Levchenko, A.; Koryak, A.
  Рассмотрен вопрос шумоизлучения системы «автомобильная шина–дорога». Проведены экспериментальные исследования по измерению вибрации дорожного полотна, построена его частотная характеристика. Проведен сравнительный анализ частотных характеристик, полученных исследователями ХНАДУ, с результатами, полученными другими учеными.
 • Документ
  ОЦІНКА ВПЛИВУ СТІЧНИХ ВОД НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН РІЧКИ СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2015) Третьяков, О. В.; Безсонний, В. Л.; Бессонный, В. Л.; Tretiakov, O.; Bezsonnyi, V.
  Проаналізовано вплив не повністю очищених промислово-побутових вод на екологічний стан р. Сіверський Донець у межах Ізюмського району Харківської області. Відмічається суттєве перевищення допустимих рівнів вмісту сполук фосфору та азоту.
 • Документ
  ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОЗАПРАВНИХ СТАНЦІЙ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2015) Чугай, А. В.; Chuhay, A.
  Втрати нафтопродуктів під час транспортування, зберігання та видачі споживачам виникають внаслідок різних причин і носять різний характер. До найбільш істотних втрат відносяться природні втрати, зумовлені випаровуванням нафтопродуктів в атмо-сферу. Це виражається у зменшенні паливних ресурсів і негативних екологічних наслідках.
 • Документ
  РАДИОНУКЛИДНЫЙ СОСТАВ ОТХОДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2015) Хоботова, Э. Б.; Игнатенко, М. И.; Хоботова, Е. Б.; Ігнатенко, М. І.; Khobotova, E.; Ignatenko, M.
  Определен радионуклидный состав топливных шлаков и пород угледобычи. Установлено варьирование содержания радионуклидов по фракциям отходов. Показано, что основной вклад в величину активности отходов вносят радионуклиды 226Ra и 232Th.
 • Документ
  ОКИСЛЕНИЕ СЕРОВОДОРОДА ВО ВЛАЖНОМ ВОЗДУХЕ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2015) Лейбович, Л. И.; Пацурковский, П. А.; Лейбович, Л. І.; Пацурковський, П. А.; Leibovich, L.; Patsurkovskyi, P.
  Показано, что окисление сероводорода происходит преимущественно на поверхности контакта фаз при одновременной абсорбции водой H2S и кислорода. Получена зависи-мость, позволяющая определять долю сероводорода, окисляемую на поверхности контакта фаз с учетом параметров окружающей среды и коэффициента орошения.
 • Документ
  СИСТЕМА «МОНОФАНТ» ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАРКАСОВ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2015) Шмуклер, В. С.; Бугаевский, С. А.; Никулин, В. Б.; Бугаєвський, С. О.; Нікулін, В. Б.; Shmukler, V.; Buhayevskyi, S.; Nikulin, V.
  Разработана новая архитектурно-строительная система для возведения монолитных железобетонных зданий и сооружений, в которой неизвлекаемые вкладыши-пустотообразователи используют для уменьшения веса не только железобетонных перекрытий, но и всех основных элементов каркасного здания.
 • Документ
  ПРОГНОЗУВАННЯ ДОБОВОЇ ЗМІНИ ТЕРМОВ’ЯЗКОПРУЖНОГО СТАНУ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ. ЧАСТИНА 2. СЕ-АНАЛІЗ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2015) Янчевський, І. В.; Янчевский, И. В.; Yanchevskyi, I.
  Подано результати розрахунку методом скінченних елементів зміни температурного поля в дорожньому одязі впродовж доби літнього/зимового періоду за кліматичних умов Харківської області. Розроблена в рамках дослідження програма розрахунку дозволяє враховувати метеорологічні та дорожні параметри для модельованої ділянки автомобільної дороги.
 • Документ
  ГРАНИЧНА ПОВЕРХНЯ ЗА ЗАКОНОМ КУЛОНА ПРИ 3-D РОЗРАХУНКАХ НЕЖОРСТКИХ ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ НА МІЦНІСТЬ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2015) Богомолов, В. О.; Жданюк, В. К.; Цинка, А. О.; Богомолов, В. А.; Bogomolov, V.; Zhdanyuk, V.; Tsynka, A.
  На основі закону Кулона за напружено-деформованим станом шарів нежорсткого дорожнього одягу із дискретних матеріалів запропоновано граничну поверхню, яка може бути використана при розрахунках на міцність.
 • Документ
  ГИБКАЯ ПЛИТА, ОДНА СТОРОНА КОТОРОЙ ЗАЩЕМЛЕНА, А ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ ЕЙ СТОРОНА ОПИРАЕТСЯ НА ДВЕ СТОЙКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В УГЛОВЫХ ТОЧКАХ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2015) Кожушко, В. П.; Kozhushko, V.
  Изложены основные положения определения внутренних усилий в гибкой плите, одна сторона которой защемлена, а противоположная ей сторона имеет два точечных опи-рания в угловых точках. Предложенный метод расчета позволяет решать поставленную задачу при воздействии на плиту любых внешних поперечных нагрузок.
 • Документ
  ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА СЦЕПЛЕНИЕ ОКИСЛЕННЫХ И ОСТАТОЧНЫХ БИТУМОВ С ТВЕРДОЙ ПОДЛОЖКОЙ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2015) Кудрявцева Вальдес, С. В.; Kudriavtseva Valdes, S.
  Представлены результаты сравнительных исследований окисленных и остаточных битумов различных марок с близкими значениями пенетрации. Показано влияние способа получения битумов на их стандартные свойства, а также на сцепление со стеклянной подложкой в воде.
 • Документ
  ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗЦА ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА НА РАСКОЛ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2015) Батракова, А. Г.; Ряпухин, В. Н.; Воропай, А. В.; Дорожко, Е. В.; Егоров, П. А.; Ряпухін, В. М.; Єгоров, П. А.; Batrakova, A.; Riapukhin, V.; Voropay, A.; Dorozhko, Ye.; Yegorov, P.
  Описано экспериментальное исследование процесса деформирования на раскол асфальтобетонного образца при положительной температуре. С использованием тензометрических измерений получены динамические зависимости изменения деформаций сжатия и растяжения во времени при монотонном нарастании нагрузки.
 • Документ
  МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВИХ ТРАЄКТОРІЙ КОЛИВАНЬ ВАНТАЖУ 2D-ПРУЖИННОГО МАЯТНИКА
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2015) Семків, О. М.; Семкив, О. М.; Semkiv, O.
  Розроблено метод визначення засобами диференціального числення та комп’ютерної графіки геометричної форми особливої траєкторії переміщення по площині вантажу 2d-пружинного маятника залежно від маси вантажу, початкової довжини пружини у ненавантаженому стані, коефіцієнта жорсткості пружини та початкових умов виникнення коливань.