Выпуск 63

Постійне посилання зібрання

ЩОБ ПЕРЕЙТИ ДО ПЕРЕЛІКУ СТАТЕЙ НАТИСНІТЬ "ЗАГОЛОВКИ"

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 23
 • Документ
  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЖУРНАЛ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2013)
 • Документ
  УДАРНАЯ ИОНИЗАЦИЯ В ДИОДАХ ГАННА
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2013) Степанов, А. А.; Степанов, О. О.; Stepanov, А.
  Предлагается методика описания умножения носителей заряда вследствие ударной ионизации в движущемся домене сильного электрического поля и формирования вольтамперной характеристики диодов Ганна, использующая сведения из решения кинетических уравнений для двухдолинных полупроводников в сильных электрических полях.
 • Документ
  ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2013) Прокудін, Г. С.; Іщенко, М. Г.; Цуканов, О. І.; Прокудін, О. Г.; Ищенко, Н. Г.; Цуканов, А. И.; Прокудин, А. Г.; Prokudin, G.; Ishchenko, N.; Cukanov, A.; Prokudin, A.
  Запропоновано новий підхід до раціональної організації вантажних перевезень у транспортних системах, який враховує наявність пропускних спроможностей транспортних комунікацій, одночасне перевезення декількох неоднорідних вантажів, перетворення сітьових моделей подання вантажних перевезень у матричні моделі та інші.
 • Документ
  СИСТЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ МІСТА
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2013) Данчук, В. Д.; Олійник, Р. В.; Тарабан, С. М.; Олейник, Р. В.; Тарабан, С. Н.
  Проведено поетапний класифікаційний аналіз структурних ознак (площа, протяжність) вулиць та доріг м. Києва. На всіх етапах класифікації, для кожного сформованого кластера виконано перевірку статистичної гіпотези про вид функції розподілу структурних ознак, результати якої дозволили оцінити однорідність утворених кластерів.
 • Документ
  ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К РОВНОСТИ И СЦЕПНЫМ КАЧЕСТВАМ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2013) Стороженко, М. С.; Аринушкина, Н. С.; Грищенко, Т. М.; Арінушкіна, Н. С.; Storogenko, M.; Arinushkina, N.; Grishchenko, T.
  Рассмотрены направления повышения безопасности движения на основе совершенствования требований к нормативным показателям по ровности и сцепным качествам. Приведены примеры этих показателей.
 • Документ
  АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПОКАЗНИКІВ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2013) Сараєв, О. В.; Сараев, А. В.; Sarayev, A.
  Розглянуто офіційні дані, якими можна скористатися при аналізі причин дорожньо-транспортних пригод, а саме, це дані Всесвітньої організації охорони здоров’я, дані ДАІ, дані галузевих організацій і науково-дослідних інститутів. З’ясовано основні фактори, що вплива-ють на показники зростання кількості дорожньо-транспортних пригод в Україні.
 • Документ
  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ LіFеPO4 БАТАРЕЙ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2013) Сітовський, О. П.; Кашуба, А. М.; Ситовский, О. Ф.; Кашуба, А. Н.; Sitovskyi, O.; Kashuba, A.
  Проведено експериментальні дослідження параметрів LіFеPO4 батарей. Виготовлено та налаштовано комплекс вимірювальної апаратури для визначення енергетичних параметрів акумуляторних батарей. Визначено залежності заряду, накопиченого в акумуляторній бата-реї, від напруги в режимах заряду та розряду.
 • Документ
  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРСКИХ СТАНЦИЙ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2013) Плугина, Т. В.; Маркозов, Д. А.; Плугіна, Т. В.; Маркозов, Д. О.; Pluhina, Т.; Markozov, D.
  Рассмотрена задача проектирования интеллектуальных операторских станций распределенных систем управления (ИОСРС). Выделены вопросы поддержки принятия реше-ний оператора распределенных систем управления, основные этапы проектирования ИОСРС, проведен анализ инструментальных средств для их реализации.
 • Документ
  РОЗРАХУНОК ЗАЛІЗОБЕТОННИХ РАМ МСЕ З УРАХУВАННЯМ ПОВЗУЧОСТІ Й ВІБРОПОВЗУЧОСТІ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2013) Слободянюк, С. О.; Буратинський, А. П.; Слободянюк, С. А.; Буратинский, А. П.; Slobodyanyuk, S.; Buratynskyi, А.
  Розроблено методологію розрахунку n разів кінематично невизначених залізобетонних рам, з урахуванням повзучості і віброповзучості, на основі методу скінченних елементів (МСЕ) і рекурентних формул, які дозволяють спростити й автоматизувати розрахунок стрижневих систем на тривалі процеси – усадку, повзучість і віброповзучість бетону.
 • Документ
  РАСЧЕТ ПЛИТЫ, ОДНА СТОРОНА КОТОРОЙ ЗАЩЕМЛЕНА, А ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ – ШАРНИРНО ОПЕРТА
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2013) Кожушко, В. П.; Kozhushko, V.
  Приведена методика расчета плит, одна сторона которых защемлена, а вторая (ей противоположная) – шарнирно оперта. Исследование работы плит проведено на основе разработанного автором метода расчета пролетных строений автодорожных мостов.
 • Документ
  ЛИНИИ ВЛИЯНИЯ ПРОГИБОВ ФИКТИВНОГО ЗАЩЕМЛЕНИЯ ПОПЕРЕЧНОЙ ПОЛОСЫ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ МОСТОВ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2013) Кожушко, В. П.; Kozhushko, V.
  Рассмотрен вопрос построения линий влияния прогибов фиктивного защемления поперечной полосы пролетного строения автодорожных мостов с использованием метода расчета, разработанного автором.
 • Документ
  АНАЛИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2013) Канило, П. М.; Шубенко, А. Л.; Костенко, К. В.; Сарапина, М. В.; Каніло, П. М.; Шубенко, О. Л.; Костенко, К. В.; Сарапіна, М. В.; Kanilo, P.; Shubenko, O.; Kostenko, K.; Sarapina, М.
  Проведен сравнительный анализ Европейских требований к экологической безопасности легковых автомобилей с различными двигателями внутреннего сгорания. Рассмотрены пути и методы минимизации экоканцерогенной опасности автомобилей, включая использование альтернативных топлив с повышенным водородным показателем и существенное повышение качества рабочих процессов двигателей.
 • Документ
  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ РЕАГЕНТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2013) Эпоян, С. М.; Душкин, С. С.; Епоян, С. М.; Душкін, С. С.; Epoyan, S.; Dushkin, S.
  Представлены результаты исследований активированных растворов реагентов, используемых при подготовке экологически чистой питьевой воды. Установлено, что обработка воды активированным раствором коагулянта сульфата алюминия позволяет снизить остаточное содержание алюминия в осветленной воде, повысить качество очистки воды по бактериологическим и гидробиологическим показателям в соответствии с требованиями ГСанПиНа к качеству питьевой воды.
 • Документ
  МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ И ДРУГИХ МАШИН
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2013) Венцель, Е. С.; Севрюгина, Н. С.; Венцель, Є. С.; Севрюгіна, Н. С.; Venzel, E.; Sevryugina, N.
  Рассмотрена классическая модель функционирования строительных и дорожных машин. В доказательной форме установлена необходимость введения в модель дополнительного показателя «техническая безопасность». Разработана методика поддержания безопасности машин в период их технической эксплуатации. Дана вероятностная оценка безопасности строительных и дорожных машин, предложен метод комплексной оценки показателя полного обеспечения безопасности.
 • Документ
  ДРОБИМОСТЬ МИНЕРАЛЬНОЙ И АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ПРИ ЛАБОРАТОРНОМ УПЛОТНЕНИИ СЕКТОРНЫМ ПРЕССОМ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2013) Корюк, В. П.; Koruk, V.
  Рассмотрено влияние методов лабораторного уплотнения на дробление щебня в асфальтобетонных смесях. Показано преимущество их уплотнения укаткой.
 • Документ
  СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ПРИ СТАТИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2013) Хамад, Р. А.; Hamad, R.
  Рассмотрены результаты оценки долговечности асфальтобетона при статических напряжениях. Проанализированы погрешности измерений. Определено необходимое коли-чество испытаний с доверительной вероятностью 0,95.
 • Документ
  ЦЕНТР ОТНОСИТЕЛЬНОГО ПОВОРОТА ТРЕХОСНОГО АВТОМОБИЛЯ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2013) Редчиц, В. В.; Кальченко, Б. И.; Головина, Е. В.; Редчиць, В. В.; Кальченко, Б. І.; Головіна, О. В.; Redchits, V.; Kalchenko, B.; Golovina, E.
  В результате проведенных исследований показано, что для трехосного автомобиля центром относительного вращения при плоскопараллельном движении является не центр масс автомобиля, а точка, расположенная на оси задней на расстоянии половины колеи от продольной оси.
 • Документ
  ЗОЛОТНИКОВОЕ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПНЕВМОДВИГАТЕЛЯ ГИБРИДНОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ АВТОМОБИЛЯ НА БАЗЕ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2013) Воронков, А. И.; Жилин, С. С.; Никитченко, И. Н.; Воронков, О. І.; Жилін, С. С.; Нікітченко, І. М.; Voronkov, A.; Zhylin, S.
  Изложены принципы конвертирования бензинового четырехтактного двигателя в двухтактный пневмодвигатель с золотниковым воздухораспределением, описаны конструктивные особенности золотника и выбор основных его параметров.
 • Документ
  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ РУБИЛЬНОЙ МАШИНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2013) Германович, А. О.; Hermanovich, A.
  рубильные машины широко применяются на лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятиях для получения возобновляемого вида топлива. Измельчение древесного сырья в щепу сопровождается вибрацией агрегатов рубильной машины, учет которой необходим при проектировании данной техники.
 • Документ
  ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН КАК ФАКТОРЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ «ЧЕЛОВЕК–МАШИНА–СРЕДА»
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2013) Венцель, Е. С.; Севрюгина, Н. С.; Волков, Е. А.; Венцель, Є. С.; Севрюгіна, Н. С.; Venzel, E.; Sevryugina, N.; Volkov, E.
  Зачастую безопасное выполнение работ, c использованием СДМ, возможно только при условии ненахождения человека на территории данного производства. Там, где человек подвергает себя риску, рационально использовать дистанционное управление техникой. Это не только решает проблему ограниченной обзорности производственной зоны с рабочего места оператора, но и создает предпосылки для создания более комфортных и безопасных условий работы.