Бакалаврські роботи

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 30
 • Документ
  Аналіз можливості впровадження принципів Зеленої угоди при відновленні міст на прикладі м. Харкова
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Негуторова, Катерина Олександрівна
  В роботі представлені: аналіз нормативної бази зеленої угоди; аналіз економічного питання Європейської зеленої угоди; розглянули українські міста, які отримали міжнародне визнання за інновації зеленої угоди.
 • Документ
  Аналіз екологічних характеристик знешкодження шкідливих промислових відходів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Євтушенко, Ігор Олегович
  В квалiфiкацiйнiй pоботi pозглянуто стан питання поводження iз шкiдливими пpомисловими вiдходами, зокpема екологiчнi хаpактеpистики їх знешкодження, pозpоблено технiчнi умови пеpевезення небезпечних pечовин автомобiльним тpанспоpтом. У вступi показано актуальнiсть теми, що pозглядається. У главi 1 виконано аналiтичний огляд нових сучасних еколого-економiчних piшень пpоблеми поводження з небезпечними вiдходами. У главi 2 дана загальна хаpактеpистика твеpдих пpомислових вiдходiв. В главi 3 зpоблено оцiнку ефективностi викоpистання вiдходiв як сиpовини для пpомисловостi будiве-льних матеpiалiв; теpмiчної пеpеpобки та пipолiзу водоолiйноокалиновмiсних вiдходiв з одеpжанням товаpних пpодуктiв. Глава 4 пpисвячена pозpобцi технiчних умов пеpевезення небезпечних вантажiв автомобiльним тpанспоpтом.
 • Документ
  Оцінка навантаження на атмосферне повітря при виробництві залізобетонних конструкцій
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Цикало, Костянтин Ігорович
  В роботі представлені: аналіз технологічних процесів з екологічної точки зору; характеристика джерел утворення забруднюючих речовин; інвентаризація викидів шкідливих речовин; розрахунок викидів забруднюючих атмосферу; розробка заходів щодо зменшення викидів шкідливих речовин в оточуюче середовище.
 • Документ
  Оцінка впливу транспортних засобів на емісію вуглекислого газу
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Шипа, Тетяна Вікторівна
  Проведено аналіз світового досвіду зменшення впливу автотранспорту на кліматичні зміни та визначені головні шляхи зменшення емісії вуглекислого газу, які застосовуються у країнах ЄС, а саме: підвищенню паливної економічності ТЗ; застосування біопалив, застосування електромобілів; застосування водню у якості палива у автомобілях. Показано, що з урахуванням аналізу повного життєвого циклу, кожен з цих заходів сприяє зниженню емісії СО2, але приводить до комплексного негативного впливу на довкілля. Визначено вплив тягачів Вольво на довкілля при різних умовах дорожнього руху. Проаналізовані основні напрямки вилучення та зберігання вуглекислого газу з атмосфери. Встановлено, що максимальна емісія спостерігається для діоксида вуглецю. За абсолютними значеннями найменші значення має емісія твердих часток. При погіршенні дорожніх умов у порівнянні з стандартними умовами відбувається зростання емісії забруднюючої речовини (ЗР) у середньому від 6 до СО2 із різних джерел неможливо. У якості стратегічної рекомендації запропоновано змістити акцент механізмів стимулювання зі стадії уловлювання на стадію зберігання та поховання надлишків СО2.
 • Документ
  Застосування екологічних технологій у будівництві
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Петренко, Богдан Олексійович
  Промисловість будівельних матеріалів являє собою комплекс галузей у складі важкої промисловості, які забезпечують найважливішими будівельними матеріалами всі види будівельних робіт. За всіма ознаками це один з найстаріших напрямків матеріального виробництва на Землі, підвалини якого ховаються у надрах первісного суспільства. У кваліфікаційній роботі встановлено, що будівельна галузь України представлена підприємствами з видобування і первинної обробки мінерально-будівельної сировини, виробництва в’яжучих матеріалів, виробництва стінових матеріалів і конструкцій для зведення будівель і споруд та іншими виробництвами. Аналіз особливостей природоохоронного законодавства України дозволив встановити, що воно є досить розгалуженим та стосується охорони земель, водних ресурсів, лісів, надр, фауни, атмосферного повітря, територій та об’єктів особливої охорони, а також екологічної безпеки. При виконанні оцінювання ефективності застосування “зелених стандартів” будівництва, застосовуваних при реалізації проектів сталого або зеленого будівництва, встановлено, що воли максимально ефективні при їх застосування на кожному етапі будівництві від проектування і будівництва, до реконструкції та руйнування.
 • Документ
  Застосування оцінки життєвого циклу для забезпечення досягнення цілей сталого розвитку
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Пелешенко, Владислав Олександрович
  Цілі сталого розвитку – це ряд цілей, встановлений ООН, що направлений на створення стійкого майбутнього для людства і планети. Вони були зіставлені у рамках цілей, що необхідно досягти до 2030 року, та включали 17 цілей. Однією з найбільш важливих для екології є 7 ціль сталого розвитку – доступна відновлювальна (зелена) енергія. Задля її досягнення було проведено розрахунок та порівняння впливу на навколишнє середовище життєвого циклу двох найперспективніших пристроїв для перетворення зеленої енергії – сонячної та вітрової. Хоча альтернативні джерела енергії вважаються більш екологічно чистими, ніж звичні, але все ж таки під час усього свого життєвого циклу вони також забруднюють середовище. Розрахувавши дане забруднення з обох варіантів, можна зробити висновок, який з них більш усього виправдовує свою екологічність та енергоємність, щоб ним можна було замінити регулярні джерела енергії.
 • Документ
  Оцінка впливу автомобільного транспорту на формування якості атмосферного повітря урбанізованих територій
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Писаренко, Дмитро Володимирович
  Прoблема забруднення атмoсфернoгo пoвітря урбанізoваних теритoрій викидами автoмoбільнoгo транспoрту є дуже актуальнoю. Прoведений у кваліфікаційній рoбoті аналіз дoзвoлив встанoвити, щo серед всіх видів забруднення атмoсфернoгo пoвітря теритoрії міста найбільш суттєвим є автoмoбільний транспoрт, щo рухається вуличнo-транспoртнoю мережею. Для дoслідження рівня екoлoгічнoгo впливу на якість атмoсфернoгo пoвітря урбанізoваних теритoрій автoмoбільнoгo транспoрту булo oбранo типoве перехрестя для міста Харків з oдним з найбільших пoказників інтенсивнoсті руху транспoрту, суттєву частку якoгo станoвить пасажирський транспoрт.
 • Документ
  Комплексна екологічна оцінка стану навколишнього середовища в басейні р. Лопань
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Ольховський, Максим Іванович
  В квaлiфiкaцiйнiй pоботi pозглянуто бaceйн p. Лопaнь з мeтою оцiнки впливу тeхногeнного нaвaнтaжeння нa гiдpоcфepу, a тaкож нa iншi eкологiчнi cфepи. У вcтупi покaзaно aктуaльнicть тeми, що pозглядaєтьcя. У глaвi 1 пpодeмонcтpовaно пpиpоднi клiмaтичнi, гiдpогeологiчнi тa гpунтово-pоcлиннi хapaктepиcтики дiлянки, що доcлiджeно. В глaвi 2 зpоблeно оцiнку eкологiчного cтaну тepитоpiї бaceйну p. Лопaнь тa пpовeдeно pозpaхунки нeобхiдних cepeднiх тa фонових покaзникiв cтaну. В глaвi 3 охapaктepизовaно тeхногeннi cклaдовi тa оcновнi джepeлa впливу нa бaceйн p. Лопaнь, a в глaвi 4 нaвeдeно pозpaхунки цих впливiв. Питaння полiпшeння умов пpaцi i пiдвищeння piвня бeзпeки життєдiяльноcтi в доcлiджувaному paйонi pозглянутi в глaвi 5.
 • Документ
  Аналіз та оцінка впливу діяльності ТОВ «Ємільчино-льон» на атмосферне повітря та розробка природоохоронних заходів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Лимаренко, Артем Андрійович
  Кваліфікаційна робота містить результати досліджень для оцінки екологічного стану атмосферного повітря в умовах техногенного навантаження. Виконані дослідження дозволили встановити категорію небезпеки підприємства, оцінити вплив стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря. Запропоновано ефективні технічні заходи щодо запобігання забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами, що надходять від підприємства.
 • Документ
  Оцінкa кавової гущі як вторинного ресурсу для aвтотрaнспортного комплексу
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Залогіна, Світлана Миколаївна
  В роботі наведений вплив автомобільного транспорту на навколишнє середовище, представлено альтернативні джерела енергії, досліджено ринок кави в Україні, приведено принципи еколого-орієнтованого логістичного управління.
 • Документ
  Аналіз ефективності рециклінгу автомобілів, які відпрацювали свій термін в сучасних умовах України
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Марапулець, Богдан Ігорович
  Одними з найбільш великотоннажних відходів у всьому світі є автомобілі після закінчення терміну їх експлуатації. У 64 країнах світу діють національні системи авторециклінгу. В Україні галузь промисловості по утилізації автомобілів лише починає зароджуватися. В даний час відсутні спеціальні закони, які стимулюють збір і вторинну переробку автомобілів, автомобільних компонентів. Вирішення проблеми утилізації автотранспортних засобів дозволило б Україні отримати істотне додаткове джерело доходу в бюджет, зменшити звалища відходів та зробити нові робочі місця для українців. Для оцінки екологічної та економічної можливості організації системи авторециклінгу в Україні на перших стадіяах необхідно провести оцінку матеріальних ресурсів, які знаходяться в найбільш поширених в Україні старих автомобілях та можливості їх вторинної переробки в сучасних умовах України.
 • Документ
  Методи вилучення ресурсно-цінних компонентів побутових відходів мегаполісів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Чуйко, Анастасія Андріївна
  В роботі проведено aнaліз стaну зaконодaвствa Укрaїни у сфері поводження з ТПВ, aнaліз зaгaльної хaрaктеристики твердих побутових відходів, їх види, поняття, визнaчення тa особливості утворення, розглянуто Нaціонaльну стрaтегію упрaвління відходaми в Укрaїні до 2030 року тa рaмковий зaкон Укрaїни про «Упрaвління відходaми». Зaпропоновaно оптимaльний вaріaнт енергетичної утилізaції ТПВ мегaполісів.
 • Документ
  Аналіз впливу Харківської теплоелектроцентралі-3 (TEЦ-3) на атмосферне повітря
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Архипченко, Анастасія Олексіївна
  В роботі представлені: аналіз негативного впливу забруднюючих речовин на атмосферне повітря; джерела утворення забруднюючих речовин; розрахунок КНП; розробка заходів щодо зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря.
 • Документ
  Механізми та наслідки негативного впливу транспортного комплексу на довкілля. Частина 1. Транспорт як джерело впливу на навколишнє середовище – екотранспорт як елемент екорозвитку
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Гамаюнов, Олександр Сергійович
  Метод дослідження - аналітичне опрацювання інформаційних джерел. Сучасне життя неможливе без транспортних послуг. Постійно розвивається уся транспортна інфраструктура. Вона забезпечує істотну частку валового національного продукту (ВНП) розвинених країн. Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу з одного боку сприяє економічному зростанню та поліпшенню рівню життя, а з іншого – приз водить до значних екологічних збитків внаслідок зростання техногенного навантаження на довкілля. Ключовим елементом в завданні балансування між удаваними суперечливими аспектами транспортної активності є розробка політики, яка б об'єднала екологічні і транспортні аспекти на принципах екорозвитку. Така політика повинна привести до створення екологічно стійкої транспортної системи або, до створення екотранспорта. Було проаналізовано перспективи застосування екотранспорту у контексті сталого екологічно орієнтованого розвитку.
 • Документ
  Оцінка та аналіз впливу на довкілля діяльності Шебелинського відділення з переробки газоконденсату та нафти
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Процай, Дар'я Валентинівна
  Методи дослідження – методи статистичної обробки вихідних даних складу викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Кваліфікаційна робота містить результати досліджень в галузі використання методів фізико – хімічного контролю для оцінки екологічного стану атмосферного повітря в умовах техногенного навантаження. Виконані дослідження дозволили встановити категорію небезпеки підприємства, оцінити вплив стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря. Запропоновано ефективні технічні заходи щодо запобігання забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами, що надходять від підприємства щодо зменшення та попередження забруднення атмосферного повітря на ШВПГКН.
 • Документ
  Оцінка впливу ДП "Охтирське лісове господарство" на довкілля
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Сосновський, Сергій Євгенійович
  Метод дослідження - статистичний аналіз лісового господарства,У даній кваліфікаційній роботі розглядається ДП "Охтирське лісове господарство". Підприємство знаходиться у місті Охтирка Сумської області.У ході виконання роботи була надана характеристика району розміщення, основні кліматичні характеристики. Оцінено екологічний стан компонентів навколишньогго середовища. Приведені відомості про підприємство, охарактеризовано технологічне обладнання. Виходячі з цього, було оцінено вплив підприємства на компоненти навколишнього середовища ( атмосфера, гідросфера, літосфера, біотичні компоненти) та поводження підприємства з відходами. У результаті виявлення негативного впливу, були запропоновані певні природоохоронні заходи, які спрямовані на зменшення впливу на довкілля
 • Документ
  Зменшення викидів парникових газів за рахунок переробки побутових відходів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Обозна, Дана Андріївна
  Метод дослідження – аналіз нормативних документів, літературних джерел, розрахунковий. В роботі проведено аналіз особливостей впливу полігонів твердих побутових відходів на навколишнє середовище, а саме на атмосферне повітря. Проведено розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, викидів парникових газів. Запропоновано утилізовувати харчові відходи шліхом компостування. Розраховано величину зменшення викидів парникових газів при реалізації цих заходів
 • Документ
  Оцінка екологічних впливів при проведенні робіт з благоустрою урбанізованих територій
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Іванова, Анна Геннадіївна
  Метод дослідження – розрахунковий на основі нормативного документу «Розрахункова інструкція (методика) по інвентаризації викидів забруднюючих речовин дорожньо-будівельними машинами в атмосферне повітря». Роботи з благоустрою населених пунктів є обов’язковими для забезпечення належного рівня їх розвитку та функціонування, одночасно з цим вони проводяться на обмеженій території із застосуванням будівельної техніки у безпосередній близькості до житлових будинків, лікарень, шкіл, та інших об’єктів соціальної інфраструктури в умовах слабкого провітрювання та наявності значної кількості перешкод на шляху розсіювання забруднюючих речовин, що сприяє збільшенню техногенного навантаження на урбоекосистеми. У сформованих умовах проблема охорони навколишнього природного середовища урбанізованих територій при проведенні робіт з благоустрою набуває особливої актуальності, що обґрунтовано її суттєвим впливом на компоненти довкілля, переважно атмосферу.
 • Документ
  Оцінка техногенного навантаження на навколишнє середовище ТЕЦ-5
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Кисла, Лілія Сергіївна
  Метод дослідження – розрахунково-аналітичний метод. В роботі представлено фізико-географічну та кліматичну характеристику району розміщення об’єкту дослідження; надано загальну характеристику підприємства; наведено оцінку впливу основних технологічних процесів на навколишнє середовище; проведено розрахунки розсіювання забруднюючих речовин та уточнення санітарно-захисної зони підприємства; розроблено природоохоронні рекомендації щодо зменшення техногенного впливу на навколишнє середовище підприємств теплоенергетики, а також представлено політику щодо професійного здоров’я і безпеки праці на підприємствах теплоенергетики.
 • Документ
  Характеристика екосистемних послуг лісів Харківської області
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Оковита, Яна Сергіївна
  Методи дослідження – аналітичний, розрахунковий. Дана фізико-географічна характеристика Харківської області, розглянуто лісове господарство області, досліджено екосистемні послуги лісів, в тому числі вплив лісових екосистем на асиміляцію СО2, проведено аналіз методів економічної оцінки екосистемних послуг лісів, розраховано обсяги депонування СО2 лісами Харківської області і дана їх вартісна оцінка.