Підходи до оцінки ефектів інтеграційної угоди України та ЄС

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В період глобалізації світ стає все більш єдиним, взаємопов'язаним, динамічним і складним. Відповідно стає необхідним не тільки враховувати внутрішні інтереси держав, а й підпорядковувати їх визначальним світовим процесам, що охоплюються поняттями інтеграції та глобалізації. В таких умовах збільшення кількості інтеграційних угод різного ступеню поглибленості вимагає ретельного кількісного і якісного аналізу. Предметом статті є інтеграційні процеси різної глибини, а її метою – вивчення теоретичних положень заданої тематики та систематизація отриманих результатів. Використовувались методи систематизації , узагальнення, дедукції, які є провідними на теоретичному рівні пізнання. В статті розглянуто теоретичні положення СОТ та ОЄСР щодо типології інтеграційних угод.Зазначено, що регіональна інтеграція має різні ступені глибини і при цьому до попереднього рівня інтеграції додається ряд елементів лібералізації загального економічного простору. При цьому укладання інтеграційних угод передбачає послідовне здійснення таких етапів як ідентифікація бар’єрів, кількісна і якісна оцінка ефектів, розробка рекомендацій. Висвітлено підходи до оцінки кількісних ефектів інтеграційних процесів за допомогою економічних моделей обчислюваної загальної рівноваги, гравітаційних та динамічних міжгалузевих моделей, моделей множинної регресії. Описано та систематизовано переваги та недоліки таких моделей та запропоновано шляхи їх використання для оцінки наслідків формування зони вільної торгівлі України та ЄС. Запропоновано використання ряду індексів для оцінки наслідків інтеграції, зокрема торгівельних: індекс імпортозалежності, динаміки та структури товарообороту, індекс коплементарності торгівлі. Відповідно, результатами роботи є висновки, які базуються на приведених теоретичних положеннях оцінки ефектів інтеграційних угод.

Опис

Ключові слова

інтеграція, регіональні торгівельні угоди, зона вільної торгівлі, оцінка ефективності РТУ, кількісні моделі, інтеграційні ефекти, integration, regional trade agreements, free trade zone, evaluating the effectiveness of RTA, quantitative models, integration effects

Бібліографічний опис

Дербеньова, Я. В. Підходи до оцінки ефектів інтеграційної угоди України та ЄС / Я. В. Дербеньова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 116–122.

Зібрання