Cутність поняття «міжнародний бізнес»

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Стаття присвячена питанню суті міжнародного бізнесу. Глобалізація та науковотехнічна революція призвели не тільки до кількісних змін у міжнародному бізнесі, але й якісних. Відповідно змінюється і сутність поняття «міжнародний бізнес», тому дане поняття стає підґрунтям для подальшого його аналізу. Метою статті є огляд та узагальнення наявних в економічній літературі визначень поняття «міжнародний бізнес» і конструювання авторського визначення даної категорії. Для цього використано методику Старостіної А.О. – методику побудови категорії за трьохкомпонентною структурою. Предметом дослідження є методичний інструментарій побудови категорії «міжнародний бізнес». У статті розкрито сутність поняття «міжнародний бізнес». Складений перелік наявних у літературі визначень даного поняття та класифіковано існуючі підходи до його визначення за трьохкомпонентною структурою. Виявлено, що суть поняття «міжнародний бізнес» зводиться до трьох варіантів: 1) це ді- 129 лові операції (зазначає більшість авторів); 2) це діяльність економічних суб’єктів; 3) це система господарських зв’язків між економічними суб’єктами. Як висновок зазначено, що хоча суть поняття «міжнародний бізнес» у визначеннях різних авторів різна, однак, у змісті даного явища і його результаті науковці одностайні: він здійснюється між двома і більше країнами та з метою отримання прибутку. За результатами дослідження сконструйовано авторське визначення поняття міжнародного бізнесу.

Опис

Ключові слова

міжнародний бізнес, поняття міжнародного бізнесу, підприємницька діяльність, ділові операції, система господарських зв’язків, міжнародна діяльність економічних суб’єктів, international business, the concept of international business, entrepreneurship, business operations, the system of economic relations, international activities of economic entities

Бібліографічний опис

Медведєва, І. В. Cутність поняття «міжнародний бізнес» / І. В. Медведєва // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 128–133.

Зібрання