Визначення прихильності споживачів до надавачів послуг на прикладі аптечних закладів

Анотація

Мета: аналіз і моделювання вибору аптек покупцями, зокрема, прихильності різних сегментів потенційних покупців до певного аптечного закладу, що передбачає попереднє сегментування покупців аптек, виділення типів відвідувачів і аналіз особливості їх вимог з одного боку, та рівня і параметрів сервісів, що надають певні аптеки, з іншого. Методика дослідження: експертні дослідження, сегментація відвідувачів аптечних закладів, комп’ютерне моделювання. Результати дослідження: визначено 54 потенційну прихильність різних сегментів покупців до аптечних закладів, яку розраховано на основі суміщення вимог різних груп споживачів до рівня складових обслуговування та можливостей надання бажаного рівня сервісу кожною з розглянутих аптек. Наукова новизна: запропоновано оригінальний підхід та розроблено відповідну комп'ютерну програму і проведено чисельні розрахунки в ній, котрі дозволяють досить повно і об'єктивно відобразити багатокритеріальні вимоги і критерії оцінки з боку різних груп потенційних покупців лікарських засобів та продукції фармацевтичного асортименту і призначення, виявити схильність їх до тих чи інших аптек, що конкурують на роздрібному фармацевтичному ринку, засновану на забезпеченні останніми певного, необхідного споживачам, рівня вимог та умов обслуговування. Практична значущість: надано практичний, простий та достовірний інструментарій, що дозволяє аптечним закладам визначити коло своїх потенційних покупців і здійснювати цілеспрямовану маркетингову політику, націлену на них, і, з іншого боку, встановити слабкі місця, недоліки за окремими критеріями, усунення яких дозволить залучити інші сегменти клієнтів, а також визначити найближчих конкурентів для різних сегментів.

Опис

Ключові слова

поведінка споживачів, фармацевтичний маркетинг, фармацевтичне обслуговування, оцінювання аптеки, сприйняття іміджу, прихильність споживачів, поведение потребителей, фармацевтический маркетинг, фармацевтическое обслуживание, оценивание аптеки, восприятие имиджа, приверженность потребителей, consumer behavior, pharmaceutical marketing, pharmaceutical service, pharmacy evaluation, image perception, consumer commitment

Бібліографічний опис

Визначення прихильності споживачів до надавачів послуг на прикладі аптечних закладів / Л. П. Дорохова, В. В. Малий, О. П. Півень, О. В. Дорохов // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2020. – № 2 (25). – С. 48–56.

Зібрання