Удосконалення процесу прийняття рішень щодо застосування аутсорсингу ремонтно-технічного обслуговування на промислових підприємствах

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В статті розкриваються результати дослідження маловивченого напрямку застосування аутсорсингу – ремонтно-технічне обслуговування виробничого устаткування на промислових підприємствах. Мета статті полягає в розробці процедури прийняття рішення щодо використання аутсорсингових відносин в сфері ремонтно-технічного обслуговування. Теоретичною та методологічною основою дослідження стали праці вітчизняних і зарубіжних учених-економістів у галузі теорії та практики економіки, управління підприємством. У процесі дослідження було виконано аналіз та узагальнення теоретичних джерел і наукової літератури, використовувались методи статистичного, економічного аналізу, синтезу та математичного моделювання. В роботі приділяється увага аутсорсингу, як одній з формі управління бізнесом, що дозволяє підприємству адаптуватися до змін зовнішнього середовища, забезпечуючи при цьому певний рівень конкурентних переваг. На основі результатів детального аналізу процесу взаємовідносин між підприємствомзамовником і підрядниками, формування кошторисної вартості ремонтних робіт та ґрунтуючись на теоретичних основах прийняття управлінських рішень була розроблена математична оптимізаційна мо- 10 дель обґрунтування рішення застосування аутсорсингу, яка дозволяє в певних умовах визначити оптимальний розподіл ремонтних робіт між власним ремонтним персоналом підприємства та підрядниками. Застосування запропонованої моделі на практиці показало, що обґрунтований перерозподіл обсягів ремонтних робіт між робітниками ремонтно-механічного цеху та підрядними організаціями дозволяє підприємству знизити вартість таких робіт та оптимально завантажити власний ремонтний персонал. Розроблена оптимізаційна модель може бути використана з метою мінімізації ремонтних витрат на промислових підприємствах різних галузей, які мають в своєї виробничій структурі ремонтне господарство та розглядають доцільність використання аутсорсингу ремонтно-технічного обслуговування.

Опис

Ключові слова

реструктуризація, управління реструктуризацією, конкурентний потенціал

Бібліографічний опис

Швець, Н. В. Удосконалення процесу прийняття рішень щодо застосування аутсорсингу ремонтно-технічного обслуговування на промислових підприємствах / Н. В. Швець // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2012. – № 2 (3). – С. 9–13.

Зібрання