Концептуальні підходи до питань економічної безпеки автотранспортного комплексу регіону

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Метою статті є теоретичне обґрунтування і розробка практичних рекомендацій щодо вирішення питань формування і забезпечення економічної безпеки автотранспортного комплексу на регіональному рівні. Предметом дослідження є формування наукових підходів до економічної безпеки регіонального автотранспортного комплексу в умовах розвитку процесів інтеграції національної економіки у європейський економічний простір. Методи дослідження. Теоретичну і методичну базу дослідження складають фундаментальні положення економічної теорії, наукові праці провідних вчених у галузі регіональної економіки і забезпечення економічної безпеки на різних рівнях. Основні методи, які були використані: системний підхід (при визначенні системи забезпечення економічної безпеки автотранспортного комплексу); порівняльний (під час розгляду різних поглядів науковців); методи статистичного аналізу (аналізу розвитку автотранспортних комплексів регіонів), метод компонент (для визначення складових економічної безпеки автотранспортного комплексу). Результати роботи. Досліджено особливості визначення економічної безпеки автотранспортного комплексу регіону і обґрунтовано її складові. Виявлено і класифіковано основні загрози функціонування і розвитку регіональних автотранспортних комплексів у розрізі забезпечення економічної безпеки. Обґрунтовано підхід до формування системи економічної безпеки автотранспортного комплексу регіону на основі виділення двох основних компонент: виробничої та інфраструктурної. Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості використання висновків та рекомендацій у діяльності автотранспортних комплексів регіонів і формуванні цільових програм розвитку регіонів України. Висновок. Дослідження особливостей формування системи економічної безпеки автотранспортного комплексу дозволяє сформувати системне бачення кола питань і завдань щодо її забезпечення на регіональному рівні.

Опис

Ключові слова

регіон, регіональний розвиток, економічна безпека, загрози економічній безпеці, автотранспортний комплекс регіону, region, regional development, economic security, threat to economic security, motor transport complex of region.

Бібліографічний опис

Пушкар, Т. А. Концептуальні підходи до питань економічної безпеки автотранспортного комплексу регіону / Т. А. Пушкар, О. Є. Козін // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 146–154.

Зібрання