Діагностика соціально-економічного становища малого підприємництва Чернівецької області

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Підприємства малого бізнесу є однією із рушійних сил економічного розвитку, ефективним засобом структурної перебудови, подолання диспропорцій на окремих сегментах ринку, активізації інноваційної діяльності, розвитку конкуренції, утворення нових робочих місць. Метою дослідження є визначення соціально-економічного становища малого підприємництва Чернівецької області, вплив на стан регіону з метою формування у подальшому на цій основі рекомендацій щодо перспективного розвитку підприємництва в регіоні, формування механізму активізації розвитку підприємництва. Предметом дослідження є обґрунтування перспективних напрямів, які забезпечать розвиток малого підприємництва Чернівецької області. 100 Методи дослідження, які були використані: діалектичний, дедукції, індукції, аналізу, синтезу, економіко-статистичного та графоаналітичного аналізу. За видами економічної діяльності традиційно найбільшою є частка підприємств, які діють у сфері торгівлі, сільському та лісовому господарстві, промисловості, діяльності пов’язаної з операціями з нерухомим майном та будівництвом. Оцінювання стану та тенденцій функціонування малого підприємництва в регіонах України і, зокрема в Чернівецькій області, дало змогу виявити недостатність реалізації наявного потенціалу суб’єктів господарювання малого бізнесу. Це пов’язано із рядом змін, які стосуються збільшення податкового навантаження на малий бізнес (збільшення розміру сплачуваного ЄСВ, мінімальної заробітної плати). Дослідженням підтверджено тенденції підвищення інтенсивних та зниження екстенсивних індикаторів розвитку малих підприємств регіону, зменшення загальної кількості малих підприємств, чисельності задіяних трудових ресурсів, збільшення негативного фінансового сальдо, зменшення частки малого підприємництва у формуванні валового регіонального продукту.

Опис

Ключові слова

мале підприємнмцтво, регіональний розвиток, соціально-економічні індикатори, тенденції функціонування, активізація розвитку, small business, regional development, socio-economic indicators, tendencies of functioning, activation of development

Бібліографічний опис

Петращак, О. О. Діагностика соціально-економічного становища малого підприємництва Чернівецької області / О. О. Петращак, В. В. Мельник // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2017. – № 4 (19). – С. 99–109.

Зібрання