2023

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Education, science and industry on the road to prevention, adaptation and mitigation of climate change
  (Kharkiv National Automobile and Highway University, 2023) Vnukova, N. (ed.); Zhelnovach, G. (ed.)
  The collective monograph was prepared by researchers from partner universities of the international ERASMUS+ project "Synergy of educational, scientific, managerial and industrial components for climate management and climate change prevention / CLIMAN" 619119-EPP-1-2020 -1-NL-EPPKA2- CBHE-JP. The publication highlights the results of own research on the general issues and origins of global climate change, sectoral issues of sustainable development, the implementation of natural based solutions, the application of innovative approaches to energy support for the development of transport, agriculture and waste disposal. The monograph is intended for a wide range of readers who are interested in the problems of global climate change, as well as ways of possible prevention, adaptation and mitigation of the climate change consequences.
 • Документ
  Освіта, наука та промисловість на шляху до запобігання, адаптації та пом’якшення змін клімату
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Внукова, Н. (ред.); Желновач, Г. (ред.)
  Колективна монографія підготовлена вченими-дослідниками університетів-партнерів міжнародного ERASMUS+ проекту «Синергія освітніх, наукових, управлінських та промислових компонентів для управління кліматом і запобі гання змінам клімату / CLIMAN» 619119-EPP-1-2020 -1-NL-EPPKA2-CBHE-JP. У виданні висвітлено результати власних досліджень щодо загальної проблематики та витоків глобальних кліматичних змін, галузевої проблематики забезпечення сталого розвитку, впровадження природних рішень, застосування інноваційних підходів щодо енергетичного забезпечення розвитку транспорту, сільського господарства та утилізації відходів. Монографія розрахована на широке коло читачів, які цікавляться проблемами глобальної зміни клімату, а також шляхами щодо можливого запобігання, адаптації та мінімізації наслідків зміни клімату.
 • Документ
  Конкурентоспроможність закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи
  (Teadmus OÜ, 2023) Шевченко, Інна Юріївна
  Монографію присвячено дослідженню теоретичних, методичних і прикладних аспектів, ідентифікації проблем і перспектив забезпечення конкурентоспроможності закладів вищої освіти України. У першому розділі монографії розглядаються теоретично-нормативні аспекти конкуренто спроможності закладів вищої освіти (на прикладі України). Другий розділ монографії присвячено виявленню тенденцій розвитку та конкуренції закладів вищої освіти України на мега-, макро-, мезо- рівнях. У третьому розділі монографії приділено увагу загрозам і проблемам забезпечення конкурентоспроможності закладів вищої освіти України. Четвертий розділ монографії містить рекомендації та пропозиції щодо забезпечення конкурентоспроможності закладів вищої освіти України.