Магістерські роботи

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 57
 • Документ
  Вдосконалення оцінювання фінансового стану підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-12) Шаєнко, Анастасія Андріївна
  В кваліфікаційній роботі досліджено поняття «фінансовий стан» та методичні підходи до його оцінювання. Вдосконалено рейтинговий підхід щодо оцінювання фінансового стану підприємства, який на відміну від існуючих, базується на використанні графоаналітичної моделі фінансового стану. Запропоновано рекомендації щодо управління дебіторською заборгованістю підприємства та обґрунтовано їх доцільність.
 • Документ
  Формування лояльності персоналу підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-12) Сироватко, Олексій Миколайович
  В кваліфікаційній роботі визначено сутність поняття та види лояльності персоналу; виявлено фактори, що впливають на лояльність персоналу; досліджено процес формування лояльності персоналу; виконано аналіз трудових ресурсів та результатів діяльності ТОВ «Преіз» за останні роки; вдосконалено методичний підхід щодо оцінки лояльності персоналу; розроблено заходи із підтримки психологічного клімату в трудовому колективіта з впровадження прогресивних форм оплати праці; виконано техніко-економічну оцінку практичних рекомендацій.
 • Документ
  Визначення доцільності впровадження змін на підприємстві
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-12) Сироватко, Дмитро Миколайович
  В кваліфікаційній роботі визначено сутність організаційних змін на підприємстві, управління ними та їх види; виконано аналіз результатів діяльності ТОВ "Варна" за останні три роки; здійснено аналіз фінансового стану цього підприємства. Удосконалено методичний підхід щодо оцінки доцільності впровадження змін, враховуючи взаємозв'язок чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, виконано її апробацію; обґрунтовано перелік необхідних змін для впровадження в підприємство ТОВ "Варна"; проведено розрахунки з реалізації запропонованих змін на підприємстві та оцінено їх економічну ефективність.
 • Документ
  Вдосконалення управління транспортно-експедиторською діяльністю підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-12) Михайлишин, Дмитро Миколайович
  Актуальність теми дослідження визначається тим, що в ринкових умовах господарювання перед транспортно-експедиторською діяльністю, як підсистемою транспортно-логістичної системи, постає проблема вироблення концепції та методології формування адаптаційних стратегій, оскільки від таких властивостей, як адаптивність, залежить керованість і динаміка розвитку транспортного ринку України, взаємодія всіх суб'єктів транспортного процесу, а також конкурентоспроможність вітчизняних транспортних компаній із зарубіжними. Практична значущість дослідження полягає в тому, що запропоновані рекомендації, спрямовані на вдосконалення системи управління транспортноекспедиторською діяльністю ТОВ "Українська транспортна спілка", можуть бути застосовані на практиці аналізованого підприємства.
 • Документ
  Управління транспортно-експедиторською діяльністю на основі інтелектуальних інформаційних технологій
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-12) Плужніков, Денис Олександрович
  Новизна дослідження полягає в такому: - впровадження цифрової моделі з управління транспортно-експедиторською діяльністю; - розробка заходів щодо організації транспортних ресурсів на основі інтелектуальних інформаційних технологій. Теоретична і практична значущість кваліфікаційної роботи полягає у досліджені методів організації транспортно-експедиторської діяльності та у впровадженні результатів на підприємстві, що підкреслюють розрахунки стосовно отриманої доволі високої ефективності нових методів управління транспортноекспедиторською діяльністю.
 • Документ
  Управління економічною безпекою підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-12) Родванскі, Катерина Андріївна
  Наукова новизна результатів досліджень полягає в наступному: поняття "економічна безпека підприємства" відрізняється від базових підходів, таких як захисний та вузькофункціональний, оскільки воно розглядається як ступінь захищеності підприємства, яка виникає в результаті забезпечення захисту його функціональних компонентів економічної безпеки від загроз зовнішнього та внутрішнього середовища; класифікація функціональних складових економічної безпеки підприємства може бути розширена шляхом введення корпоративної безпеки, що охарактеризована ступенем захищеності акціонерного капіталу від недружнього злиття або поглинання, заснованого на розподілі пакетів акцій між мажоритарними та міноритарними акціонерами; організаційний супровід управління економічною безпекою підприємства передбачає обґрунтування способів інтеграції підрозділу з управління економічною безпекою до організаційної структури підприємства.
 • Документ
  Вдосконалення складської логістики на підприємстві
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-12) Сироватко, Ірина Борисівна
  Наукова новизна результатів досліджень полягає в наступному: - удосконалено організацію складського господарювання через запровадження двох технологій: "Адресне зберігання" і "Віддалений склад"; - запропоновано обрати найбільш вигідніший спосіб співпраці через проведений аналіз діяльності складського оператора. Теоретико-методологічною базою для дослідження стали навчальна та наукова література з менеджменту, маркетингу, логістики та економіки підприємства, статті та публікації в періодичних виданнях, що описують досвід різних підприємств щодо вдосконалення логістичного процесу на складах підприємства, а також нормативні документи, дані статистичної звітності.
 • Документ
  Формування моделі компетенцій працівників
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-12) Жеведь, Анастасія Олексіївна
  В кваліфікаційній роботі удосконалено: – дефініцію поняття «модель компетенцій працівника» на підставі критичного аналізу, узагальнення та упорядкування існуючих визначень, та базуючись на уточненому змісті ключових понять компетентнісного підходу, зокрема «компетенція», «компетентність» та виявлених відмінностях між ними; – науково-методичні положення формування моделі компетенцій працівників, які, на відміну від існуючих, передбачають певну визначену послідовність дій : вибір підходу до розробки моделі компетенцій працівників, вибір «шаблону» моделі компетенцій із чітко зазначеними складовими елементами, відмінністю яких є сфера застосування (для працівників керівних посаб або для працівників робітничих посад і спеціалістів); – процес оцінювання рівня компетенцій працівників, включених до складу моделі компетенцій, шляхом вироблення відповідного інструментарію із застосуванням методу 360°, що передбачає розрахунок компетентності працівників на підставі врахування середніх оцінок компетенцій (за розробленою шкалою) та вагових коефіцієнтів.
 • Документ
  Формування системи внутрішнього фінансового контролю на підприємстві
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-12) Тихоненко, Олександр Сергійович
  В кваліфікаційній роботі для покращення результативних показників роботи ТОВ, підвищення ефективності застосування системи внутрішнього фінансового контролю було встановлене місце контролю в системі управління; визначен зміст, принципи та класифікацію контролю; встановлено сутність внутрішньовиробничого фінансового контролю; забезпечено первинний та вторинний документообіг в системі контролю; розроблено документообіг відділів та служб; встановлено етапність і сформувати систему внутрішнього контролю та визначено рівень ефективності її впровадження. Отримали подальший розвиток теоретичні та практичні положення роботи, доведені до рівня конкретних рекомендацій щодо вдосконалення системи внутрішнього контролю. Удосконалення системи внутрішнього фінансового контролю дозволить підвищити рівень обґрунтованості прийняття рішень, забезпечити стійкість підприємства у динамічних умовах зовнішнього середовища та в першу чергу, в умовах конкуренції на ринку, що надає змогу налагодити діяльність ТОВ в цілому.
 • Документ
  Управління якістю пасажирських перевезень
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-12) Ситнік, Євген Володимирович
  В кваліфікаційній роботі теоретично узагальнено та розроблені методикопрактичних рекомендацій щодо управління якістю послуг з перевезення пасажирів, а саме удосконалено систему показників оцінки якості послуг підприємств пасажирського автомобільного транспорту відповідно до виконуваних підпроцесів з позиції споживача та АТП, що на відміну від існуючих ґрунтується на системно-діяльнісному підході та характеризує умови, процес, результат. Удосконалено методичний підхід до оцінки системи управління якістю підприємства на відповідність стандартам ISO, що відрізняється використанням методу Дельфі та дозволяє отримати найвищу точність результатів оцінювання, а також декілька груп поглядів на стан справ системи управління якості. Розроблено рекомендації з впровадження системи управління якістю с подальшою сертифікацією, оцінено економічний ефект від сертифікації системи.
 • Документ
  Оптимізація логістичних бізнес-процесів підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-12) Скляр, Яна Валеріївна
  В кваліфікаційній роботі теоретично узагальнено та розроблені методикопрактичних рекомендацій щодо оптимізації логістичних бізнес-процесів на підприємстві, а саме методичний підхід до оцінки результативності транспортно-логістичних процесів АТП, який, на відміну від існуючих, ґрунтується на врахуванні комплексу факторів, що характеризують ресурси на їх реалізацію, ефективність створеної логістичної системи, якість процесів, а також враховують критичність відмови логістичного процесу для одержання запланованого результату. Набули подальшого розвитку науково-методичні рекомендації щодо оптимізації логістичних бізнес-процесів, а саме підхід до вибору ефективних напрямків оптимізації, що базується на використанні S.M.A.R.T. -критерію; управлінські рішення з оптимізації затрат на реалізацію логістичних бізнес-процесів шляхом застосування АВС-методу для визначення вартості процесів та моделювання оптимальних значень параметрів часу виконання логістичних бізнес-процесів за допомогою PERT/Time – аналізу.
 • Документ
  Вдосконалення організаційної структури управління підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-12) Серебріян, Ігор Юрійович
  В кваліфікаційній роботі визначено сутність поняття організаційної структури управління підприємства, яка враховує гнучкість сучасного управління та підтримує його горизонтальну інтеграцію; проаналізовано переваги та недоліки видів організаційних структур управління; розглянуто підходи та процес оптимізації організаційної структури управління. Проаналізовано результати господарської діяльності ТОВ «Преіз» за останні три роки; виконано аналіз існуючих методів оцінки організаційної структури управління. Вдосконалено методичний підход щодо оцінки організаційної структури управління підприємства на основі розробленої матриці діагностики за ієрархічною та функціональною складовими. Розроблено практичні рекомендації з вдосконалення організаційної структури управління підприємства та виконано їх економічну оцінку.
 • Документ
  Підвищення ефективності використання трудових ресурсів підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-12) Менжун, Юлія Іванівна
  В кваліфікаційній роботі вирішені такі завдання: уточнені основні теоретичні поняття і фактори впливу використання, проаналізовано рівень продуктивності праці, досліджено вплив факторів на процеси підвищення ефективності, оптимізована ефективність управління, розроблений алгоритм стимулювання та розроблені практичні рекомендації щодо підвищення ефективності використання трудових ресурсів підприємства. Ці заходи сприятимуть вирішенню поставлених задач. Після проведення оцінки, виділені основні недоліки ефективності використання персоналу. На основі проведених досліджень було удосконалено оцінку персоналу при формуванні його кількості і складу. Також удосконалено систему моніторингу оцінки, стимулювання і підвищення ефективності використання персоналу підприємства.
 • Документ
  Оптимізація логістичної системи підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-12) Мартинець, Ганна Сергіївна
  В кваліфікаційній роботі проведено порівняння підходів до понять «логістика» і «логістична система», визначені особливості функціонування логістичних систем в умовах кризових ситуацій, логістичних систем. Проведена оцінка ефективності функціонування підсистем логістичної системи ГО «Step-in» та розрахунок інтегрального показника ефективності функціонування логістичної системи. Запропоновано удосконалення параметрів функціонування логістичної системи ГО «Step-in». Проведена техніко-економічна оцінка проектних рішень.
 • Документ
  Впровадження реінжинірингу бізнес-процесів підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-12) Мамико, Наталія Іванівна
  В кваліфікаційній роботі на основі дослідження теоретичних аспектів процесного підходу удосконалено поняття «реінжиніринг бізнес-процесів» та розроблено ментальну карту його розуміння, що дозволяє представити пов'язані сутнісні характеристики цього процесу та відобразити сукупність інструментів перепроектування за рахунок їхнього кардинального та радикального перетворення з метою підвищення основних показників діяльності підприємства, адаптації до нових умов господарювання, забезпечення довготривалих конкурентних позицій. Дістало подальшого розвитку методичний підхід до реалізації організаційного етапу при реінжинірингу бізнес-процесів у вигляді впровадження відповідної системи управління бізнес-процесами АТП та обґрунтування етапів, можливості паралельного їх виконання, реалізація якого дозволить забезпечити підвищення ефективності функціонування бізнес-процесів, оптимізацію розподілу ресурсів, більш повне задоволення споживачів.
 • Документ
  Удосконалення логістичного обслуговування споживачів транспортних послуг
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-12) Левада, Аліна Володимирівна
  В кваліфікаційній роботі удосконалено методичний підхід до оцінювання транспортно-логістичного обслуговування споживачів, який, на відміну від існуючих, базується на варіативній оцінці складових процесу ТЛО, диференційований за етапами пропонування, здійснення та завершення логістичного обслуговування. Дістало подальшого розвитку методичний підхід до організації системи транспортно-логістичного обслуговування споживачів, що включає алгоритмічні процедури обґрунтування вибору організації системи логістичного обслуговування за критеріями надійності, ефективності і клієнтоорієнтованості.
 • Документ
  Управління процесом перевезень в транспортно – логістичній системі підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-12) Лаптєва, Уляна Дмитрівна
  В кваліфікаційній роботі проаналізовано умови роботи підприємств вантажного автомобільного транспорту, що дало змогу краще побачити проблеми, які заважають наданню якісних послуг по вантажним перевезенням. Запропоновано заходи щодо підвищення показників роботи вантажного автомобільного транспорту, а саме вибір раціональної марки автомобілів, автоматизація служби експлуатації, які сприятимуть вирішенню поставлених задач. Після проведення оцінки, виділені основні недоліки нераціонального використання марок автомобілів та відсутності автоматизації служби експлуатації. На основі проведених досліджень було розроблено рекомендації щодо удосконалення управління процесом перевезень в транспортно-логістичній системі підприємства та запропоновано впровадження автоматизації служби експлуатації та методика для вибору раціональних марок автомобілів.
 • Документ
  Управління маркетингом у діджитал середовищі
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-12) Коренєв, Євген Ігорович
  У кваліфікаційній роботі розглянуті питання, пов’язані зі змінами в управлінні маркетингом, які пов’язані з VUCA світом та діджиталізацією суспільства. Ці зміни потребують переналаштування персоналу організацій на нові умови праці, підвищення ролі довіри, як в середині підприємства, так і зі стейкхолдерами. Проаналізовані фактори, які впливають на управління маркетинговою діяльністю, проведений аналіз застосування різних концепцій маркетингу в організаціях, а також розвиток електронної комерції і пов’язаних з цим змін. Для підвищення ефективності управлінської діяльності запропонована модель управління в умовах VUCA та діджитал середовища, методика впровадження маркетингу довіри в організаціях транспортно-логістичної системи, а також запропонована модель взаємодії споживачів та організацій ТЛС в цифровому суспільстві, яка, крім цифрових технологій, включає цифрову культуру і розглядає процеси комунікацій між організацією і споживачами, процес прийняття рішення споживачами та процес прийняття управлінських рішень організацією.
 • Документ
  Удосконалення управління персоналом підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-12) Гладун, Євгеній Олегович
  В кваліфікаційній роботі проаналізовано умови роботи підприємств автомобільного транспорту, що дало змогу краще побачити проблеми, які заважають наданню якісних послуг. Запропоновано заходи щодо підвищення показників роботи персоналу підприємства, а саме розробка механізму оцінки, стимулювання та підвищення конкурентоспроможності персоналу, а також автоматизація і інформаційне забезпечення цього механізму, які сприятимуть вирішенню поставлених задач. Після проведення оцінки, виділені основні недоліки конкурентоспроможності персоналу та автоматизації механізму підвищення конкурентоспроможності персоналу. На основі проведених досліджень було розроблено рекомендації щодо удосконалення управління персоналом підприємства та запропоновано впровадження механізму оцінки, стимулювання і підвищення конкурентоздатності персоналу підприємства та автоматизація і інформаційне забезпечення цього механізму.
 • Документ
  Підвищення ефективності логістики закупок підприємства в умовах цифровізації
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-12) Хахалєв, Микита Андрійович
  В кваліфікаційній роботі проаналізовані основні особливості закупівельної діяльності підприємства в умовах цифровізації. Визначені і проаналізовані основні методи управління закупками, проведено порівняння змісту логістичного управління закупівельною логістикою та закупівлями матеріальних ресурсів. Після проведення аналізу було запропоновано оптимізувати обсяги закупок окремих ресурсів підприємства і впровадити автоматизовану систему управління закупівлями APS SMART SRM, що є продуктом українського виробництва.