Бакалаврські роботи

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 39
 • Документ
  Організаційно-методичні аспекти обліку розрахунків з покупцями на підприємстві
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Христенко, Анастасія Олегівна
  Досліджено сутність, значення, форми розрахунків з покупцями, надано визнання та характеристики зобов’язань з покупцями, розглянуто організаційно-методичні аспекти обліку розрахункових операцій підприємства, оцінено нормативну базу обліку та аналізу розрахунків з покупцями, досліджено організацію первинного обліку розрахунків з покупцями, окреслено організацію синтетичного і аналітичного обліку розрахунків з покупцями, досліджено облікову політику з питань обліку розрахунків з покупцями та запропоновано щляхи їх удосконалення.
 • Документ
  Облік грошових коштів підприємства на рахунках у банку
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-06-28) Грищенко, Таміла Юріївна
  Досліджено теоретичні аспекти обліку грошових коштів, окреслено характеристику підприємства та здійснено аналіз його господарської діяльності, висвітлено питання організації ведення бухгалтерського обліку у ПрАТ «Асфальтобетонний завод «АБ СТОЛИЧНИЙ», розроблено пропозиції щодо удосконалення організації обліку грошових коштів на рахунках у банку.
 • Документ
  Облік і аналіз дебіторської заборгованості на підприємстві
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-06-28) Дуднік, Дар’я Олександрівна
  Досліджено теоретичні засади обліку дебіторської заборгованості, з’ясовано сутність дебіторської заборгованості, окреслено особливості нормативно-правового регулювання обліку і аудиту дебіторської заборгованості, проведений аналіз дебіторської заборгованності досліджуваного підприємства, практично досліджено стан організації обліку дебіторської заборгованості на підприємстві, ознайомлено з організацією аудиту розрахунків з дебіторами на підприємстві, запропоновано шляхи удосконалення організації обліку дебіторської заборгованості підприємства.
 • Документ
  Облік і аудит операцій з власним капіталом в господарській діяльності підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-06-28) Єфімова, Анна Вікторівна
  Визначено особливості формування, руху та обліку власного капіталу на підприємстві, проаналізовано загальний фінансово-господарський стан підприємства та оцінено ефективність використання власного капіталу на підприємстві, досліджено особливості організації обліку та аудиту на підприємстві, запропоновано шляхи удосконалення питань, що досліджуються.
 • Документ
  Облік і аудит валютних операцій у зовнішньоекономічній діяльності підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-06-28) Уламбаяр, Целмег
  Доведено, що валютні операції є складовою частиною системи об’єктів бухгалтерського обліку. При організації обліку валютних операцій слід зважати на те, що ця сфера діяльності українських підприємств досить суворо регламентована як з боку державних контролюючих органів, так і з боку банківських установ.Проведено детальну класифікацію курсових різниць для потреб обліку та запропоновано власну класифікацію курсових різниць, що дозволить:забезпечити належну організацію обліку операцій з іноземною валютою.
 • Документ
  Облік та аудит основних засобів підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-06-25) Єсіна, Юлія Валеріївна
  Згідно мети – теоретичного та практичного обґрунтування рекомендацій з удосконалення методики й організації обліку основних засобів, розкрито економічну сутність основних засобів, розглянуто теоретикометодичні аспекти обліку та аудиту, досліджено нормативно-законодавчу базу обліку основних засобів. Проведено економічний аналіз об’єкту дослідження ПрАТ «Броварське ШБУ № 50». Досліджено та запропоновано шляхи вдосконалення обліку основних засобів.
 • Документ
  Основні засоби: облік, аналіз та аудит
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-06-25) Мустафаєв, Таріверді
  Визначена економічна сутність основних засобів підприємства у сучасній економічній літературі; досліджено організаційну характеристику ПрАТ «ШРБУ № 82» та проведено аналіз основних засобів; розроблено порядок проведення консервації та розконсервації основних засобів та надано рекомендації щодо удосконалення документального оформлення таких операцій на підприємстві ПАТ «ХКМЗ». Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що здійснені дослідження дозволяють вдосконалити облік, аналіз та аудит наявності та руху основних засобів підприємства на основі використання сучасних та передових методів дослідження.
 • Документ
  Облік, аналіз та аудит кредиторської заборгованості
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-06-25) Гораніна, Мілена Станіславівна
  Розглянуто основні поняття зобов’язання, кредиторська заборгованість, постачальники, підрядники, розрахунки, заборгованість, зроблено аналіз кредиторської заборгованості ПрАТ «Асфальтобетонний завод», вивчено особливості організації бухгалтерського обліку кредиторської заборгованості на прикладі розрахунків з постачальниками та підрядниками на підприємстві, розкрита методика та порядок проведення аудиту кредиторської заборгованості, запропоновано шляхи удосконалення обліку кредиторської заборгованості на підприємстві.
 • Документ
  Організаційно-методичні аспекти обліку і контролю доходів від операційної діяльності підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-06-24) Болорхуу, Турболду
  обґрунтувано теоретичні положення і розроблено практичні рекомендації з удосконалення організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку і контролю доходів підприємства від операційної діяльності; проведено аналіз господарської діяльності досліджуваного підприємства; розроблено рекомендації щодо поліпшення облікової системи підприємства в частині первинного обліку доходів від операційної діяльності, зокрема, запропоновано зміни до узагальнюючих облікових регістрів, спрямовані на спрощення роботи з заповнення і подання фінансової і податкової звітності, а також використання сучасних інформаційних технологій, що забезпечить автоматизацію систем обліку й електронний документообіг. Результати дослідження спрямовані на вдосконалення організації обліково-аналітичної роботи і поліпшення контролю доходів від операційної діяльності, що сприятиме підвищенню ефективності процесу їх обліку і аналізу й, відповідно, достовірності і надійності інформ
 • Документ
  Організаційно-методичні аспекти обліку і контролю кредиторської заборгованості підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-06-24) Тонконог, Катерина Григорівна
  Обґрунтувано теоретичні положення і розроблено практичні рекомендації з удосконалення організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку і контролю кредиторської заборгованості підприємства; проведено аналіз господарської діяльності досліджуваного підприємства, у т.ч. економічний аналіз його кредиторської заборгованості; розвинуто положення щодо аудиту кредиторської заборгованості на підприємстві; надано пропозиції з поліпшення організації обліково-аналітичної роботи з заборгованістю підприємства перед кредиторами. Результати роботи спрямовані на упорядкування ведення бухгалтерського обліку кредиторської заборгованості та поліпшення її контролю, і можуть бути застосовані у процесі вдосконалення облікового процесу на підприємстві.
 • Документ
  Удосконалення обліку грошових коштів підприємства на рахунках в банку
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-06-22) Вересовська, Анна Вячеславівна
  Досліджено теоретичні аспекти та методику ведення обліку грошових коштів на рахунках в банку, сутність та правові форми грошових коштів, проаналізовано законодавчу бази з обліку грошових коштів підприємств на рахунках у банку, розглянуто сутність нововведених платіжних інструкцій. Дана характеристика ТОВ «КОРСА», проаналізовано його господарську діяльність за різними напрямками і показниками, розглянуті особливості організації та стан обліку грошових коштів на рахунках в банку. За результатами досліджень та аналізу запропоновані розроблені етапи планування грошових коштів підприємств, здійснення розробки фінансових планів надходження та витрачання грошових коштів на наступний рік, у якому буде розрахунок планового доходу від основної діяльності та витрати грошових коштів у розрізі статей витрат, формування звіту за попередній місяць про надходження і використання грошових коштів, впровадження заходів для прискорення залучення коштів і уповільнення їх виплат
 • Документ
  Облік і аналіз виробничих запасів на підприємстві
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-06-22) Монхбаатар, Монхбілег
  Охарактеризовано сутність категорії «виробничі запаси», наведено різні підходи науковців до трактування їх сутності; виявлено низку проблемних питань щодо обліково-аналітичного забезпечення управління виробничим и запасами та виділено основні напрями розвитку обліково-аналітичного забезпечення управління виробничими запасами. Систематизовано основні національні та міжнародні нормативно-правові акти, які регулюють обліково-інформаційне забезпечення обліку виробничих запасів. Охарактеризовано стан господарювання ПП «Мереф’янське АТП», визначено контрольні процедури вдосконалення обліку виробничих запасів. Розроблено алгоритм управління структурою виробничих запасів та проведення аудиту виробничих запасів, розроблено план та програму аудиторської перевірки запасів.
 • Документ
  Облік розрахунків підприємства за податками
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-06-22) Калюжний, Вадим Юрійович
  Розкрито економічну сутність, роль та значення податків в сучасних умовах господарювання; досліджено інструментарій та нормативно-правове регулювання розрахунків за податками на підприємстві в системі обліково-аналітичного забезпечення; надано характеристику процесу обліково-аналітичного забезпечення розрахунків за податками, оцінено основні показники діяльності, ведення обліку у Товаристві; надано рекомендації і пропозиції щодо удосконалення обліку розрахунків за податками на підприємстві. Одержані результати у вигляді пропозицій можуть бути використані з метою вдосконалення системи обліково-аналітичного забезпечення обліку розрахунків за податками підприємства.
 • Документ
  Облік розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-06-22) Ярошенко, Богдана Василівна
  Розглянуто економічний зміст, значення та функції оплати праці в сучасних умовах, висвітлено її законодавче регулювання; дана характеристика КП «Шляхрембуд», окреслені склад та особливості обліку заробітної плати, документування повязаних з обчисленням заробітної плати операцій; проведено аналіз показників ефективності використання трудових ресурсів та оплати праці; досліджені питання організації оплати праці на підприємстві, стан аналітичного та синтетичного обліків та висвітлені аспекти оплати праці в системі оподаткування. Для вдосконалення обліку заробітної плати запропоновано реформування законодавства в сфері оплати праці, підвищення рівня ефективності системи контролю за дотриманням законодавства в цій сфері; використання нових технологій і підходів до організації праці, забезпечення прозорості та гнучкості у виплатах зарплати; відкриття нових субрахунків до рахунку 66 та спрощення документообігу на підприємстві
 • Документ
  Облік та аудит статутного капіталу підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-06-22) Пономаренко, Вадим Олегович
  Досліджено економічну суть капіталу, власного та статутного капіталів, порядоу та джерела формування статутного капіталу, окреслені помилки формуванні статутного капіталу та процедура його аудиту, а також особливості оподаткування внесків учасників до статутного капіталу. Виокремлено нормативно-правове регулювання обліку статуного капіталу. Здійснено аналіз діяльності об’єкта дослідження ТОВ "АВТОСТРАДА" з виконанням аналізу стану його господарської діяльності. Досліджено документування та особливості обліку статутного капіталу. Запропоновані шляхи вдосконалення обліку та аудиту статутного капіталу,інновації стосовно методології визначення та складу облікової політики підприємства, а також необхідності здійснення інвентаризації власного капіталу
 • Документ
  Облік та аудит розрахунків підприємства за податками та платежами
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021-06-25) Сторожук, Руслан Анатолійович
  Мета роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні вагомості належної організації методологічних та практичних аспектів обліку, аудиту та аналізу розрахунків підприємства за податками та платежами, а також надання пропозицій і рекомендацій з подальшого удосконалення обліку податків та платежів. Предмет дослідження – теоретичні, методичні, організаційні аспекти обліку, аудиту та аналізу розрахунків підприємства за податками та платежами. Об’єкт дослідження – система обліку, аудиту та аналізу розрахунків ТОВ «Бліц-сервіс» за податками та платежами.. Розкрито економічну та правову сутність понять «податок» та «платіж», розглянуто функції податків, проаналізовано класифікацію та основні елементи податків та платежів, розкриті питання Практики обліку, аудиту та аналізу податків та платежів на ТОВ «Бліц-сервіс», розглянуто систему звітності щодо сплати податків та платежів, визначено напрями удосконалення обліку податків та платежів підприємства з метою підвищення корисності облікової інформації для покращення податкової дисципліни. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що їхнє використання дає змогу забезпечити адекватність, структурованість та логічність відображення в обліку податків та платежів підприємства; підвищити достовірність, оперативність та релевантність інформації, що міститься у звітних формах; покращити якість інформації, що надається системою бухгалтерського обліку та аудиту для потреб управління
 • Документ
  Власний капітал підприємства: облік та аудит
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021-06-23) Польшина, Тетяна Сергіївна
  Мета роботи – теоретичне та практичне обґрунтування рекомендацій з удосконалення обліку і аудиту власного капіталу підприємства, а також розробка шляхів з подальшого удосконалення обліку і аудиту власного капіталу. Предмет дослідження – теоретичні, методичні, організаційні аспекти обліку та аудиту власного капіталу. Об’єкт дослідження – система обліку та аудиту власного капіталу ПАТ «Балаклiйське ХПП». Визначена економічна сутність власного капіталу підприємства у сучасній економічній літературі; досліджено організаційну характеристику ПАТ «Балаклiйське ХПП» та проведено аналіз власного капіталу; розкриті практичні аспекти ведення обліку та проведення аудиту власного капіталу ПАТ «Балаклiйське ХПП», визначено напрями удосконалення обліку і аудиту власного капіталу підприємства. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що здійснені дослідження дозволяють вдосконалити облік та аудит власного капіталу підприємства на основі використання сучасних та передових методів дослідження.
 • Документ
  Облік та аудит грошових коштів підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021-06-20) Зінченко, Катерина Олександрівна
  Мета роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні вагомості належної організації методологічних та практичних аспектів обліку та аудиту грошових коштів підприємства, а також розробка шляхів з подальшого удосконалення обліку грошових коштів Предмет дослідження – теоретичні, методичні, організаційні аспекти обліку та аудиту грошових коштів. Об’єкт дослідження – система обліку та аудиту грошових коштів ТОВ «Кератекс». Розкрито економічну та правову сутність поняття «грошові кошти», розглянуто класифікацію грошових коштів, що забезпечує структуризацію та оцінку окремих видів цих активів, розкриті практичні аспекти ведення обліку та проведення аудиту грошових коштів ТОВ «Кератекс», визначено напрями удосконалення обліку грошових коштів підприємства з метою підвищення корисності облікової інформації для управління ліквідністю підприємства. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що їхнє використання дає змогу забезпечити адекватність, структурованість та логічність відображення в обліку грошових коштів; підвищити достовірність, оперативність та релевантність інформації, що міститься у звітних формах; покращити якість інформації, що надається системою бухгалтерського обліку та аудиту для потреб управління.
 • Документ
  Основні засоби: облік та аудит
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021-06-30) Жердзіцький, Євген Володимирович
  Мета роботи – теоретичне та практичне обґрунтування рекомендацій з удосконалення обліку основних засобів промислового підприємства, а також розробка шляхів з подальшого удосконалення обліку основних засобів. Предмет дослідження – теоретичні, методичні, організаційні аспекти обліку та аудиту основних засобів. Об’єкт дослідження – система обліку та аудиту основних засобів ПАТ «ХКМЗ». Визначена економічна сутність основних засобів підприємства у сучасній економічній літературі; досліджено організаційну характеристику ПАТ «ХКМЗ» та проведено аналіз основних засобів; розроблено порядок проведення консервації та розконсервації основних засобів та надано рекомендації щодо удосконалення документального оформлення таких операцій на підприємстві ПАТ «ХКМЗ». Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що здійснені дослідження дозволяють вдосконалити облік та аудит наявності та руху основних засобів підприємства на основі використання сучасних та передових методів дослідження.
 • Документ
  Облік і аудит розрахунків з покупцями на підприємстві
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021-06-24) Колісник, Віталій Володимирович
  Об’єкт дослідження – діюча система обліку розрахунків з покупцями в ТОВ "САНПОІНТ УКРАЇНА". Мета роботи – вивчення організації та надання рекомендацій з удосконалення обліку розрахунків з покупцями на підприємстві. Метод дослідження – діалектичний метод пізнання та теоретичного узагальнення; групування та статистичних порівнянь; графічний і табличний; абстрактно-логічний та комплексно-системний підходи. Досліджено економічну суть розрахунків з покупцями та виникнення дебіторської заборгованості, встановлені особливості управління дебіторською заборгованістю та основні завдання організації її обліку. Виокремлено нормативно-правове регулювання обліку розрахунків з покупцями. Здійснено аналіз діяльності об’єкта дослідження ТОВ "САНПОІНТ УКРАЇНА" з виконанням аналізу стану його дебіторської заборгованості. Досліджено первинний облік розрахунків із покупцями, організацію синтетичного та аналітичного обліку, з’ясовані порядок та процедура оподаткування об’єкта обліку та методика аудиту розрахунків з дебіторами. Запропоновані форми аналітичних таблиць та відомостей, сформовано план-графік роботи з дебіторами з індивідуальним підбором заходів щодо погашення заборгованості, розглянуто процедуру організації роботи з повернення заборгованості у судовому порядку. Дослідження системи управління дебіторською заборгованістю узагальнено розробкою загального алгоритму. Застосування у практичній діяльності запропонованих нами рекомендацій підвищить ефективність управління дебіторською заборгованістю та приведе до оптимізації її обсягів та структури.