Випуск 20

Постійне посилання зібрання

ЩОБ ПЕРЕЙТИ ДО ПЕРЕЛІКУ СТАТЕЙ НАТИСНІТЬ "ЗАГОЛОВКИ"

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 15 з 15
 • Документ
  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЖУРНАЛ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2012)
 • Документ
  РОЛЬ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2012) Верещака, Ю. А.; Vereshaka, Yu.
  Проанализирован современный этап развития контейнеризации, выявлены его особенности, а также отличительные признаки предприятий, функционирующих на рынке контейнерных перевозок в условиях новой экономики.
 • Документ
  ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ НА ПАССАЖИРСКИХ АВТОБУСНЫХ СТАНЦИЯХ (ПАС)
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2012) Столуг, О. И.; Щеблыкина, К. А.; Stogul, O.; Shchablykina, K.
  Обоснована последовательность работ по формированию и реализации финансовой стратегии на пассажирских автобусных станциях. Ее формирование предлагается проводить в три стадии: оценка возможностей финансового развития ПАС; разработка стратегических финансовых решений на ПАС; реализация финансовой стратегии на ПАС. Предложен алгоритм формирования финансовой стратегии на ПАС.
 • Документ
  ОЦЕНКА ИМИДЖА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2012) Фёдорова, В. А.; Fydorova, V.
  В статье предложен методический подход к оценке имиджа автотранспортного предприятия на основе групп показателей, выделенных по элементам комплекса маркетинга, который, в отличие от существующих, учитывает специфику авто-мобильного транспорта, базируется на использовании аппарата нечетких множеств.
 • Документ
  ЕТИМОЛОГІЯ ПОНЯТЬ «СПОЖИВАЧ», «ПОКУПЕЦЬ» І «КЛІЄНТ» ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ НА АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2012) Шинкаренко, В. Г.; Ананко, І. М; Shinkarenko, V.; Ananko, I.
  Підприємству будь-якої галузі важливо розрізняти його споживачів, покупців та клієнтів, адже кожна з цих категорій ставить різні цілі: клієнт має не втрачати інтерес до діяльності підприємства, покупець – бажання купувати, а споживач – необхідність користування послугами. У статті виділено основні риси понять «споживач», «покупець» та «клієнт», уточнено їх визначення та застосовано до сфери надання автотранспортних послуг.
 • Документ
  ВИЗНАЧЕННЯ ВНЕСКУ ІНТЕГРОВАНИХ ПРОЦЕСІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2012) Криворучко, О. М.; Kryvoruchko, O.
  Розроблено методичний підхід до визначення внеску інтегрованих процесів у забезпечення якості автотранспортних послуг, який ґрунтується на встановленні невідповідностей складових процесу вимогам споживачів у певних їх «точках зіткнення» з АТП. Такий підхід дозволяє виконати аналіз процесів, що забезпечують якість автотранспортних послуг з позицій споживачів, встановити найбільш критичні з усього переліку та сформувати доцільні рішення щодо досягнення цілей у сфері якості.
 • Документ
  ПАРАМЕТРИ СПОЖИВЧОЇ ЦІННОСТІ ПОСЛУГ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2012) Шинкаренко, В. Г.; Легкий, С. А.; Shenkarenko, O.; Legkyy, S.
  Встановлено, що якість послуги визначає її цінність. Обґрунтовано параметри якості послуг автомобільного транспорту. Виділено серед них основні, ті що визначають споживчу цінність послуги.Як критерій поділу параметрів на основні і другорядні використовувалася їх цінність для споживачів, що визначалася експертним опитуванням.
 • Документ
  ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СТРАТЕГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АТП
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2012) Федотова, І. В.; Fedotova, I.
  Удосконалено методичні основи визначення рівня стратегічної стійкості функціонування АТП, що ґрунтуються на оцінці та аналізі стійкості окремих видів діяльності АТП з використанням апарату теорії нечітких множин, системного та багатокритерійного підходів. Запропоновані методичні основи дозволяють не тільки оцінити стратегічну стійкість АТП та його підсистем, а й проаналізувати зміну стійкості підприємства в динаміці за ряд років.
 • Документ
  ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ БЕНЧМАРКІНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ АТП
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2012) Криворучко, О. М.; Сукач, Ю. О.; Kryvoruchko, O.; Sukach, Yu.
  Запропоновано науково-методичні рекомендації щодо бенчмаркінгу бізнес-процесів АТП, особливістю яких є обґрунтування вибору підприємства-партнера з бенчмаркінгу та використання методу аналізу ієрархій для встановлення пріоритетності показників оцінки бізнес-процесів та «еталонного» процесу як об’єкта порівняння. Вибір підприємств-партнерів здійснюється як з позиції підприємства-виробника, так і з позиції споживача, співставляючи зусилля підприємств та очікування споживачів щодо резуль-татів їх діяльності. «Еталонний» процес обирається на основі значення глобального пріо-ритету, визначеного методом аналізу ієрархій.
 • Документ
  ОЦІНКА ІНТЕНСИВНОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2012) Шинкаренко, В. Г.; Лазарєва, Т. Є.; Shinkarenko, V.; Lazareva, T.
  Розглянуто існуючі методи оцінки інтенсивності конкуренції в галузі; встановлено їх переваги і недоліки. Виходячи з цього, запропонована авторська методика оцінки інтенсивності конкуренції в галузі, яка на відміну від існуючих дозволяє визначити вплив кожного фактора і сили на узагальнюючий показник конкуренції.
 • Документ
  СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2012) Кононов, А. И.; Kononov, A.
  На основе системно-кибернетического подхода сформирована система управления стоимостью предприятия в виде контура, ориентированного на управление стоимостью предприятия,определен состав и содержание функций управления. Для установления взаимосвязи и последовательности реализации управленческих функций в каждом цикле управления стоимостью предприятия объединены в три блока: решаю-щий, преобразующий и информационно-контрольный.
 • Документ
  ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2012) Криворучко, О. М.; Водолажська, Т. О.; Kryvoruchko, O.; Vodolazhska, T.
  Запропоновано методичний підхід до визначення компетенцій працівників АТП з використанням методів дослідження витрат робочого часу, який відрізняється від існуючих способом виділення із загального переліку (системи компетенцій) базових компетенцій працівників кожної категорії та встановлення потрібних значень з врахуванням вагомості. Представлено алгоритм визначення компетенцій правників за допомогою методу парних по-рівнянь. Розроблено критерії для оцінювання наявних компетенцій водіїв АТП.
 • Документ
  ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2012) Пипенко, І. С.; Pypenko, I.
  Уточнено структуру потенціалу підприємства за системою ознак (залежно від здатності підприємства здійснювати пошук/перерозподіл зусиль використання ресурсів, сфери їх виникнення та застосування); обґрунтовано елементи потенціалу підприємства та зв’язки між ними. Запропонована структура потенціалу підприємства ґрунтується на необхідності врахування галузевих особливостей підприємства щодо сфер застосування ресурсів.
 • Документ
  ПРОЦЕС РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГУ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2012) Криворучко, О. М.; Гладко, О. І.; Kryvoruchko, O.; Gladka, O.
  Обґрунтовано етапи реалізації маркетингу персоналу на підставі розмежування робіт за видами маркетингу персоналу (зовнішнього та внутрішнього). Передбачається виконання робіт на підставі застосування моделі «7Р». Моделювання процесу здійснено на підставі методології IDEF0, за рахунок якої можливо найбільш слушним способом представити процес маркетингу персоналу, врахувати основні його етапи (аналіз, планування, реаліза-цію та контроль), а також відобразити елементи комплексу внутрішнього та зовнішнього видів маркетингу персоналу.
 • Документ
  ОЦЕНКА ВОСПРИЯТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ МАТЕРИАЛЬНОЙ СРЕДЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2012) Шинкаренко, В. Г.; Shinkarenko, V.
  Определено место оценки восприятия материальной среды в процессе выбора услуг. Разработан алгоритм оценки восприятия материальной среды предоставления услуг. Применительно к перевозкам пассажиров автобусами определен состав элементов каждого канала восприятия транспортных средств, рассчитана оценка его восприятия потребителями.