2022, Випуск 21

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЖУРНАЛ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022)
 • Документ
  Вібраційні характеристики коробок передач тракторів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Мигаль, Василь Дмитрович; Аргун, Щасяна Валіковна; Гнатов, Андрій Вікторович
  Робота присвячена розробці вібраційного методу оцінки якості і виявленню конструктивних і виробничих дефектів коробок передач тракторів (КПТ). Проведено натурні експериментальні дослідження вібродіагностичних характеристик КПТ: вимірювання і спектральний аналіз вібрації; виявлення статистичних граничних значень структурних вібраційних параметрів та їх зв'язок із технічним станом тракторів; зіставлення вібраційних характеристик з допустимими вібраціями, які не впливають на прискорення процесу зносу КПТ. Всі дослідження проводилися на КПТ тракторів Т150К, ХТЗ-170, Т-17221 «Харківського тракторного заводу». Встановлено, що рівні вібрації коробок передач на стадії виготовлення перевищують допустимі вібрації на 10-25 дБ. Основною причиною прискореного розвитку несправностей і зниження ресурсу більшості механізмів коробки передач є підвищення вібронавантаження у 2,5-31,6 разів над допустимими рівнями. Вібраційні методи дозволяють проводити діагностику стану КПТ на стадіях проектування, виготовлення і експлуатації і розробити способи вдосконалення КПТ.
 • Документ
  Оцінка можливості використання математичних моделей для експертних досліджень пошкоджень двигуна автомобіля
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Хрулєв, Олександр Едуардович; Сараєва, Ірина Юріївна; Воробйов, Олександр Миколайович; Сохін, Андрій Андрійович; Khrulev, Alexander; Saraіevа, Iryna; Vorobiov, Oleksandr; Sokhin, Andrii
  Проблема експертної оцінки пошкоджень деталей двигуна, особливо його механізмів, які працюють в умовах порушень експлуатації автомобіля є складним завданням. Така оцінка потребує певної кваліфікації, спеціального обладнання, є досить затратною і має суб’єктивний характер. Застосування математичних моделей при проведенні таких досліджень повинне покращити об’єктивність висновку експерта . Для цього в роботі визначено аналіз математичних моделей, які покладено до основи удосконаленого експертного методу оцінки пошкоджень двигуна. Ці моделі при певних умовах застосування дозволяють вирішити зворотну задачу руйнування деталей механізму двигуна. Раніше такі моделі застосовувались при проектуванні двигуна за умов відсутності порушень експлуатації автомобіля. Моделювання в практиці проведення експертних досліджень призвано покращити їх інформаційну та об’єктивну складові при визначення причин несправностей двигуна внаслідок порушень умов експлуатації автомобіля.
 • Документ
  Аналіз технічної досконалості міських електробусів різних типів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Войтків, Станіслав Володимирович; Voytkiv, Staniskav
  Електробуси різних типів набувають все ширшого застосування для перевезень пасажирів на міських маршрутах практично у всіх розвинутих країнах світу. Проте, в нашій державі, їх, бодай, одиничне виробництво, відсутнє. Метою роботи являється вибір типу перспективного міського електробуса для вітчизняних умов розвитку економіки на основі аналізу технічних параметрів електробусів різних типів, ескізні проекти яких розроблені на засадах максимальної ідентичності їх конструкцій та економічних параметрів різних систем "тип міського електробуса – необхідна інфраструктура". Розроблено п’ять варіантів ескізних проектів міських електробусів різних типів, запропонована методика та проведено аналіз їх технічної досконалості, на основі якого обґрунтований вибір оптимальних типів для проектування конкурентоспроможних електробусів, найбільш придатних для міських перевезень пасажирів на даному етапі економічного розвитку України.
 • Документ
  Особливості логістичного управління складською системою підприємства експрес-доставки
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Птиця, Наталія Василівна; Ковцур, Катерина Григорівна; Ptytsia, Natalia; Kovtsur, Kateryna
  Механізм роботи експрес-доставки забезпечує безперебійність логістичного обслуговування споживачів, що у сучасних ринкових умовах повинно забезпечуватись ефективною роботою складу. Незважаючи на існування різних методів та систем для оптимізації складського процесу, особливості функціонування складу на підприємствах експрес-доставки є не повністю вивченими. Проаналізовані параметри роботи складу відображають об’ємно-масові характеристики, що дозволяють оцінити ефективність роботи складу по відношенню до використання його корисної площі, пропускну спроможність та потужність. Запропоновані параметри роботи складу, враховують особливості логістичного управління системи експрес-доставки.
 • Документ
  Кінематика шарніра Гука
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Подригало, Михайло Абович; Перегон, Володимир Андрійович; Бобошко, Олександр Андрійович; Богдан, Дмитро Іванович; Коряк, Олександр Олексійович; Podrigalo, Mikhail; Peregon, Volodymyr; Boboshko, Oleksandr; Bogda, Dmitrij; Koriak, Oleksandr
  Робота присвячена дослідженню кінематики шарніра Гука. Головна увага приділена визначенню кінематичних характеристик хрестовини в її абсолютному та відносному рухах. Дані кінематичні характеристики є фундаментом для дослідження динаміки карданної передачі; використовуються при дослідженні роботи підшипників хрестовини карданного шарніра. Виконане дослідження кінематики карданного шарніра дозволило виявити й усунути неоднозначності у визначенні відносних кутових швидкостей елементів кінематичних пар хрестовини і карданних вилок. Отримані результати можуть бути використані при проектуванні і дослідженні моторно-трансмісійних установок, до складу яких входить шарнір Гука.
 • Документ
  Електромагнітне випромінювання гібридних автомобілів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Бажинов, Олексій Васильович; Кравцов, Михайло Миколайович; Bazhinov, Oleksiy; Kravtsov, Mikhail
  В статті проаналізовано вплив на людину електромагнітного випромінювання гібридного автомобіля. Визначено елементи які прямо чи опосередковано впливають на виникнення електромагнітного випромінювання: ступінь стиснення двигуна; пластмасові та металеві дахи, крила, повітряні фільтри; розміри і форма електродвигуна, котушки запалювання і місце їх розташування; розміщення тягової акумуляторної батареї; якість і довжина високовольтних проводів; форма і розміри моторного місця; відстань між колесами і мотором; електронні засоби і системи запалювання; механізми і пристрої радіопередачі і систем обчислення. Запропоновано засоби захисту від електромагнітного випромінювання в гібридних автомобілях.
 • Документ
  Оцінка коефіцієнта корисної дії колісного рушія автомобіля
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Подригало, Михайло Абович; Кайдалов, Руслан Олегович; Омельченко, Василь Іванович; Podryhalo, Mykhailo; Kaidalov, Ruslan; Omelchenko, Vasyl
  Енергетична ефективність автомобіля є характеристикою раціонального використання потужності двигуна й витрачання запасів джерел енергії. На сьогоднішній день проблема оцінки коефіцієнта корисної дії колісного рушія автомобіля є однією з найбільш актуальних в сучасному машинобудуванні. Тому існує нагальна потреба в оптимізації здатності оцінки показників енергоефективності автомобіля шляхом отримання математичної моделі коефіцієнта корисної дії колісного рушія для подальшого раціонального проектування автомобілів по критеріям енергоефективності.
 • Документ
  Переобладнання автомобіля з ДВЗ в електромобіль
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Гнатов, Андрій Вікторович; Аргун, Щасяна Валіковна; Гнатова, Ганна Андріївна; Сохін, Павло Андрійович; Hnatov, Andrii; Arhun, Shchasiana; Hnatova, Hanna; Sokhin, Pavlo
  Проведено аналіз та запропоновано послідовність дій щодо визначення потужності електродвигуна для електромобіля. Проведено розрахунок потужності тягового електродвигуна для переобладнання автомобіля з ДВЗ в електромобіль. Побудовано графічну залежність потужності тягового електродвигуна від швидкості електромобіля. Виконано розрахунок економічних показників переобладнання автомобіля.
 • Документ
  Проблема комплексного забезпечення якості та безпеки функціонування транспортних засобів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Тараненко, Михайло Євгенійович; Мигаль, Галина Валеріївна; Кобріна, Наталія Віталіївна; Маковецький, Андрій Володимирович; Taranenko, Mykhailo; Mygal, Galyna; Kobrina, Natalia; Makovetsky, Andriy
  У роботі аналізуються теоретико-методологічні засади управління якістю продукції. Проблема якості та безпеки функціонування транспортних засобів системно розглядається з позицій ергономіки та забезпечення людино-машинної взаємодії в системі «водій – автомобіль – дорога – середовище». Запропонована методика комплексної оцінки якості транспортних засобів. Показана можливість представлення показників якості в багатомірному просторі, в якому кожна мірність відповідає певній групі властивостей. Для підвищення об'єктивності комплексної оцінки описаний ряд одиниць показників властивостей якості, що мають метричну розмірність і що базуються на фізичному та матеріальному представленні процесів.