2018

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 33
 • Документ
  Оцiнка параметрiв руху транспортних засобiв при реконструкцiї дорожньо-транспортних пригод
  (2018) Данець, Сергiй Вiталiйович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора філософії) за фахом 05.22.02 «Автомобілі та трактори» (274 – автомобільний транспорт). – Харківський національний автомобільнодорожній університет Міністерства освіти і науки України, Харків, 2018. Робота присвячена підвищенню точності та об'єктивності оцінки параметрів руху транспортних засобів (швидкості, ефективності гальмування, переміщення в різні моменти часу). Концепція роботи пов'язана з послідовним застосуванням сучасних науково-технічних засобів на всіх етапах реконструкції дорожньо-транспортної пригоди. Це застосування лазерного сканера і спеціального інформаційно-програмного комплексу для автоматизованої реконструкції картини події. Це використання запису відеореєстратора для аналізу обставин і механізму події. Це застосування детермінованих, статистичних та комп'ютерних моделей для об'єктивної оцінки параметрів руху транспортних засобів в процесі розвитку дорожньотранспортної пригоди.
 • Документ
  Оцiнка параметрiв руху транспортних засобiв при реконструкцiї дорожньо-транспортних пригод
  (2018) Данець, Сергiй Вiталiйович
  Актуальність теми. Обґрунтування вибору теми дослідження та її доцільність обумовлені тим, що дослідження дорожньо-транспортних пригод (ДТП) спрямовані саме на оцінку параметрів руху транспортних засобів (ТЗ). Згідно Інструкції про призначення та проведення судових експертиз мають найважливіше значення такі параметри руху ТЗ, як швидкість, зупинний та гальмівний шлях, відстані та розташування ТЗ у різні моменти часу. До об’єктивних ознак визначення цих параметрів, у першу чергу, відносяться сліди ковзання коліс на дорожньому покритті. Проведення дослідження ускладняється тим, що сучасні ТЗ обладнуються антиблокувальною системою (АБС) гальм і при екстреному гальмуванні не залишають слідів гальмування (ковзання, юзу) на дорожньому покритті. У випадку відсутності слідів гальмування слідство використовує суб’єктивні методи дослідження – опитування постраждалих, свідків та учасників ДТП. Достовірність такої оцінки параметрів руху ТЗ дуже низька.
 • Документ
  Підвищення ефективності та надійності функціонування транспортно-логістичного комплексу при перевезенні цукрового буряку
  (2018) Бережна, Наталія Георгіївна
  Дисертація присвячена вирішенню науково-прикладної задачі підвищення ефективності та надійності функціонування транспортнологістичного комплексу (ТЛК) при перевезенні цукрового буряку за рахунок проведення моделювання динаміки процесів транспортного обслуговування сільськогосподарського виробництва, що дозволило узгодити роботу автомобілів та пункту розвантаження і тим самим, забезпечити надійність функціонування логістичної системи на задовільному рівні з найменшими питомими витратами.
 • Документ
  Розробка аналiтичних моделей визначення часу очiкування пасажирами маршрутного транспорту в мiстах
  (2018) Чижик, Вiталiй Михайлович
  Дисертація присвячена розробці теоретичних моделей розрахунку ЧОП МПТ при невідомому розкладі руху ТЗ на міських маршрутах та оцінці ефективності переходу до технології обслуговування пасажирів, коли їм відомий розклад руху маршрутного транспорту, який повністю виконується перевізниками. В роботі формалізовані основні способи організації руху ТЗ на маршруті: як за попередньо сформованим розкладом руху на маршруті, так і за умови роботи маршруту без жорсткого розкладу. У першому випадку виділені варіанти, які забезпечують рівний інтервал руху без відхилень та з нормально розподіленими відхиленнями фактичного часу відправлення від розкладу, а також змінний інтервал з двома значеннями, що чергуються. У другому випадку формалізована технологія відправлення ТЗ за наповненням салону до заздалегідь визначеного рівня з обмеженням та без обмеження на час простою ТЗ на початковому ЗП маршруту, а також власне випадкове відправлення ТЗ з початкового ЗП. Розроблено методику переходу розрахунку ЧОП від одного маршруту до ММ міста в цілому, що дозволило оцінити соціальну ефективність попереднього ознайомлення пасажирів з розкладом руху ТЗ в маршрутній системі м. Харків.
 • Документ
  Теоретичнi основи створення та вдосконалення пневматичних апаратiв гальмiвного керування, пiдвiски та зчеплення автотранспортних засобiв
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2018) Клименко, Валерiй Iванович
  Дисертація присвячена вирішенню проблеми підвищення безпеки руху автотранспортних засобів, поліпшенню їх плавності ходу, а також поліпшенню ергономічних показників привода керування зчепленням на основі системного підходу до проектування, виробництва і експлуатації, що є основою створення та вдосконалення пневматичних апаратів гальмового керування, підвіски та зчеплення автотранспортних засобів. Запропоновано метод розрахунку динаміки пневматичного гальмового привода для дослідження ланок пневматичного та електропневматичного гальмового привода з електронними модуляторами тиску. Вдосконалено пневматичний гальмовий привід причіпної ланки та враховано особливості процесу автоматичного гальмування у разі розриву живлячої магістралі привода. Доведено, що двоступінчатий регулятор рівня підлоги знижує динамічне нейтральне положення транспортного засобу і зменшує динамічний хід підвіски. Визначено раціональне співвідношення перерізів отворів пропонованого регулятора. Виконані дослідження процесу керування пневмогідравлічним підсилювачем привода керування зчепленням дозволили вибрати раціональні параметри його характеристик. Практичне значення отриманих результатів підтверджено впровадженням запропонованих методів і підходів у серійне виробництво на автомобільних і автоагрегатних підприємствах та виробництвах.
 • Документ
  Науковi основи створення автомобiлiв з комбiнованою енергетичною установкою
  (2018) Кайдалов, Руслан Олегович
  Дисертація присвячена вирішенню наукової проблеми, яка полягає у формуванні наукових основ створення автомобілів з комбінованою енергетичною установкою. Запропоновано варіанти конструкції комбінованої енергетичної установки автомобіля з різним ступенем «гібридизації» (співвідношенням механічної та електричної частини приводу. Отримано метод оцінювання впливу конструктивних параметрів і параметрів, що характеризують опір руху, на ефективну роботу ДВЗ при розгоні автомобіля. Отримано метод оцінювання енергетичної ефективності безступінчастих трансмісій при роботі ДВЗ на постійному швидкісному режимі. Отримано метод зниження непродуктивних втрат енергії (потужності) ДВЗ за рахунок зменшення амплітуди коливань тягової сили при використанні комбінованої енергетичної установки. Запропонований метод оцінювання економії енергії автомобіля з комбінованою енергетичною установкою при сталому русі. Проведені експериментальні дослідження енергетичної ефективності та динамічних властивостей автомобілів з різною енергетичною установкою.
 • Документ
  Розробка моделей прийняття рiшень у системах управлiння дорожнiм рухом
  (2018) Капiнус, Сергiй Васильович
  Дисертаційна робота присвячена вирішенню науково-прикладного завдання підвищення ефективності функціонування систем управління дорожнім рухом за рахунок розробки моделей прийняття рішень. У науковій роботі проведено аналіз функціонування систем управління дорожнім рухом різних поколінь, існуючих систем підтримки прийняття рішень та критеріїв оцінювання ефективності дорожнього руху. Проведено оцінку відповідності структури АСУДР поставленим цілям її функціонування методами системного аналізу з повним описом її підсистем, елементів та зв’язків між ними, що дозволило визначити вплив ОПР на ефективність функціонування всієї системи управління. Запропоновано підхід щодо визначення ОПР у процесі поточного контролю параметрів ТП допустимого діапазону зміни інтенсивності ТП. Розроблені моделі прийняття рішень у критичних ситуаціях на ВДМ міста у вигляді дерев рішень для вибору заходів ОДР, що підвищує показники ефективності дорожнього руху: зменшуються затримки ТЗ на 65 % та час простою ТЗ на 62 %. Практичне значення одержаних результатів роботи підтверджується отриманими актами впровадження розроблених моделей прийняття рішень для оперативного управління дорожнім рухом та методики визначення області зміни інтенсивності ТП у ТОВ «КОМКОН-ТРАФІК» та ТОВ «Інститут Харківпроект» м. Харків.
 • Документ
  Пiдвищення ефективностi та надiйностi функцiонування транспортно-логiстичного комплексу при перевезеннi цукрового буряку
  (2018) Бережна, Наталiя Георгiївна
  Дисертація присвячена вирішенню науково-прикладної задачі підвищення ефективності та надійності функціонування транспортнологістичного комплексу при перевезенні цукрового буряку за рахунок проведення моделювання динаміки процесів транспортного обслуговування 19 сільськогосподарського виробництва. Отримані часові параметри транспортного процесу в логістичній системі і узгоджені з технологічним циклом вантажоутворюючого підприємства. Удосконалено визначення і розрахункові формули для оцінки надійності логістичних ланок і логістичної системи. Встановлено технологічні параметри, які впливають на надійність – це інерційність в логістичних ланках, яка оцінюється в годинах і час затримок в логістичних ланках при виконанні технологічних операцій. Запропоновано чотирьохблокову схему методики визначення оптимального складу парку транспортних засобів, що забезпечують достатній рівень надійності і мінімальні питомі витрати на функціонування транспортнологістичного комплексу та розроблено методику оцінки узгодження роботи постів розвантаження на цукровому заводі і транспортних засобів, що доставляють коренеплоди, та розроблено графік їх роботи.
 • Документ
  Концепція покращення функціональної стабільності динамічних та енергоперетворюючих властивостей автомобілів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2018) Абрамов, Дмитрiй Володимирович
  Дисертація присвячена вирішенню актуальної наукової проблеми підвищення функціональної стабільності автомобіля на основі розробки комплексного підходу, який об’єднує в систему оцінювання динамічних властивостей автомобілів на стадії проектування, зміну цих властивостей у процесі експлуатації, а також застосування моделі багатокомпонентного складного руху, що дозволяє розглядати загальну динаміку руху автомобілів у транспортному потоці. Розроблено підходи до оцінювання та покращення функціональної стабільності динамічних та енергоперетворюючих властивостей автомобіля. Запропоновано показник енергетичної ефективності автомобіля – енергетична економічність. Визначено додаткові витрати енергії, що обумовлені коливаннями тягової сили на ведучих колесах автомобілів. Визначено взаємозв’язок між кінематичними та динамічними параметрами ведучого колеса при його русі, що супроводжується коливаннями крутильного моменту. Виконано комп’ютерне моделювання впливу конструктивних та експлуатаційних чинників на аеродинамічні характеристики легкових автомобілів. Розвинуто метод оцінювання гранично досяжних показників тягово-швидкісних властивостей автомобілів. Проведено експериментальні дослідження впливу експлуатаційних чинників на динамічні властивості автомобілів.
 • Документ
  Науковi основи перспективних робочих процесiв двигунiв з iскровим запалюванням при внутрiшньому сумiшоутвореннi
  (2018) Корогодський, Володимир Анатолiйович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки. – Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків, 2018 р. Дисертаційна робота присвячена створенню наукових основ перспективних робочих процесів двигунів з іскровим запалюванням при внутрішньому сумішоутворенні для розв’язання науково-технічної проблеми розширення границі ефективного збіднення паливоповітряного заряду в циліндрі двигуна. Організація розшарованого збідненого паливоповітряного заряду за рахунок ефективного взаємозв’язку між процесами газообміну, сумішоутворення і згоряння сприяє отриманню сучасних техніко-економічних і екологічних ДВЗ.