2023

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Визначення раціональних параметрів координованого управління дорожнім рухом на міських магістралях
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Шевченко, Володимир Вадимович
  Дисертаційна робота присвячена рішенню науково-прикладної задачі визначення раціональних параметрів координованого управління дорожнім рухом на міських магістралях (ММ) з розділювальною смугою. Актуальність роботи визначається необхідністю розвитку функціонуючих у містах України локальних систем світлофорного регулювання, які мають обмежену ефективність. Для визначення найкращого варіанту розвитку був проведений аналіз існуючих підходів до визначення параметрів роботи світлофорних об’єктів (СО) і методів побудови планів магістральної та мережевої координації світлофорів. В результаті було встановлено, що на даний час переконливих вказівок на ефективні напрями координації роботи СО в містах ще не існує, а більшість праць присвячена налаштуванню адаптивних СО на забезпечення ефективної реакції світлофорів на динамічний характер транспортних потоків (ТП), у тому числі в мережах, де функціонує декілька світлофорів на суміжних перехрестях. Методичні керівництва з організації дорожнього руху (ОДР) різних країн світу в основному пропонують використовувати для створення планів координації (ПК) просторово-часову діаграму (ПЧД) лінійної координації, хоча при цьому визнають її занадто спрощений характер і не надають чітких рекомендацій стосовно особливостей її практичного використання. Іншим варіантом координації є використання створеного на цей час програмного забезпечення (ПЗ) з жорсткої або адаптивної координації, в якому також використовуються спрощені математичні моделі для створення ПК. При цьому, з фінансової точки зору, перехід до координованоїроботи локальних світлофорів у транспортних системах українських міст є найбільш доступним напрямом розвитку світлофорного управління (СУ) рухом. Це вказало на потребу в удосконалені існуючих методів формування планів магістральної координації, за рахунок поглибленого врахування головних особливостей процесу координованого руху транспортних засобів (ТЗ), які полягають в їх груповому прибутті з пачки зеленої хвилі (ЗХ) на чергове перехрестя; наявності ТЗ, що доповнюють пачку ЗХ, починаючі з другого перехрестя координованого фрагменту магістралі; і додаткових можливостях налаштування ПК, які забезпечуються наявністю на магістралі розділювальної смуги та світлофорних циклів (СЦ) з виділеним в окрему фазу лівим поворотом. Розроблена в дослідженні двоетапна процедура створення лінійного ПК дозволила врахувати особливості групового прибуття пачки ЗХ до чергового регульованого перехрестя на ділянці ММ, що координується, і наблизила кінцеве рішення цієї задачі до глобального мінімуму часу очікування можливості проїзду ТЗ через регульоване перехрестя. Створена в роботі за умови повного роз’їзду черги автомобілів протягом дозвільного сигналу аналітична модель затримок на регульованому перехресті надала можливості визначити граничний рівень завантаження другорядних підходів до ММ з координованим управлінням, який має враховуватися при побудові ПК. За допомогою імітаційного експерименту, вона також дозволила обґрунтувати можливість використання формули затримки Вебстера на другому, емпіричному етапі побудови плану. Оцінка ймовірності виникнення неповної пачки автомобілів при координованому управлінні на ММ привела до отримання аналітичної залежності, яка збіглась з аналогічною ймовірністю в однолінійній системі масового обслуговування зі стандартною дисципліною обслуговування FIFO (First In First Out) і з показниковим законом розподілу часу обслуговування. Завдяки цьому діапазон застосування залежності шуканої ймовірності від навантаження розширився на регульовані перехрестя, що, внаслідок її зворотного лінійного характеру, дозволило позбавитися обмежень на вибір раціонального розміру пачки і робити його виходячи виключно з міркувань мінімізації часу затримок учасників руху при поїздках координованим фрагментом ММ. Об’єктом для вивчення характеристик координованого руху в роботі обраний фрагмент однієї з магістральних вулиць загальноміського значення міста Харкова – просп. Науки, від просп. Незалежності до вул. Мінської, який має розділювальну смугу, достатню довжину і кількість СО. На ньому спостерігається постійно висока інтенсивність руху (ІР) протягом навантаженого денного періоду робочої доби, яка приводить до високого рівня завантаження більшості під’їздів до регульованих перехресть і, відповідно, до значних затримок при його подоланні. Саме для цього випадку, за допомогою розробленого ПЗ, в дослідженні створений ПК роботи світлофорів, ефективність якого оцінювалась трьома різними способами: якісним, за допомогою сервісу Google Maps, методом «тестового автомобіля» і за допомогою сервісу TomTom. Всі вони переконливо засвідчили перевагу ПК над функціонувавшим до нього локальним варіантом роботи світлофорів на досліджуваному фрагменті просп. Науки. Покращення умов руху вдалося досягти не лише на маршруті руху пачки ЗХ, а й для всіх інших напрямків руху, які його торкаються. При цьому, зростання швидкості поїздок відбулося на фоні значного підвищення ІР ТП, що свідчить про великий позитивний вплив координації роботи світлофорів на пропускну спроможність (ПС) ММ та її значні переваги по зрівнянню з функціонуванням локальних світлофорів в адаптивному режимі. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше: - створено новий метод формування плану магістральної координації, який на відміну від існуючих, базується на визначенні загальної тривалості світлофорного циклу на перехрестях, що координуються, на основі вибору раціональної довжини пачки транспортних засобів у зеленій хвилі; - отримано аналітичну оцінку ймовірності виникнення неповної пачки автомобілів у залежності від рівня завантаження напрямку руху, яка на відміну від існуючих, заснована на стандартних, для світлофорів з постійним циклом, припущеннях. Отримали подальший розвиток методи світлофорного управління транспортними потоками в містах за рахунок визначення критичного навантаження на другорядних підходах до ММ, що координується. Удосконалені методи планування розвитку систем ОДР у містах. Практичне значення результатів дослідження полягає у створенні комп’ютерної програми формування раціонального плану координації на ММ з розділювальною смугою та впровадженні створеного за її допомогою плану на ділянці просп. Науки від просп. Незалежності до вул. Мінської в місті Харкові.
 • Документ
  Поліпшення агрегатованості і маневреності тракторних самохідних шасі використанням переднього поворотного мосту
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Закапко, Олександр Григорович
  Універсальні тракторні самохідні шасі призначені для виконання великої кількості технологічних операцій з використанням різноманітних навісних машин та знарядь. Процес навішування технологічних знарядь супроводжується маневруванням самохідного шасі, тому підвищення маневреності останнього спряє зменшенню часу на переобладнання та підвищенню продуктивності технологічного процесу. Використання переднього поворотного мосту замість передніх поворотних коліс дозволяє як поліпшити агрегатування тракторних самохідних шасі, так і покращити їхню маневреність. Дослідженню агрегатування універсальних тракторних самохідних шасі присвячено велику кількість наукових досліджень та патентних пропозицій. Достатня кількість технічних рішень виконана з використанням переднього мосту при його повороті. При цьому зберігається традиційне рульове керування з використанням передніх поворотних коліс. Конструкція універсального тракторного самохідного шасі дозволяє виконати увесь передній міст поворотним, завдяки чому підвищується також керованість і маневреність цих машин. Маневреність колісних машин, як відомо, є комплексною (складною) властивістю, дослідженню якої присвячено велику кількість наукових робіт. Для спрощення математичної моделі в опису багатьох з них використовувався поворотний міст, однак дослідженню динаміки повороту переднього мосту, що підвішений через балансир, уваги не приділено. Також не розглянуті можливості створення стабілізуючих моментів на передньому поворотному мосту, що дуже важливо для забезпечення стійкості руху, як самого мосту, так і колісної машини в цілому. Таким чином, виконання переднього мосту, який при цьому підвішений через балансир, дозволяє не тільки поліпшити процес встановлення технологічних знарядь, а й поліпшити властивості маневреності за рахунок підвищення керованості машини, та її стійкості руху. Це дозволяє також зменшити опір повороту мосту за рахунок зведення до нуля похибки кутів повороту лівого та правого коліс (за відсутності рульової трапеції), що особливо важливо при змінній колії передніх коліс в процесі експлуатації. Дисертаційну роботу було виконано у межах індивідуального плану роботи аспіранта в рамках досліджень, які здійснено у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті та Харківському національному університеті Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба відповідно до договору № 277/01 від 15.10.2020 р. про співробітництво. Основні результати дисертації були реалізовані в ході виконання держбюджетних науково-дослідних робіт: «Розробка енергоефективного машинного комплексу для транспортного забезпечення Збройних Сил та Національної гвардії України» (держ. реєстр. №0121U109610), що виконано у відповідності до плану держбюджетних НДР МОН України та НДР за держзамовленням «Розроблення дослідного зразка енергоефективного колісного малогабаритного транспортного засобу подвійного використання» (держ. реєстр. №0122U200935), договір № ДЗ/141-2022 від 25 жовтня 2022 року. Мета дослідження – забезпечення продуктивності і безпеки руху універсальних тракторних самохідних шасі шляхом поліпшення агрегатування і маневреності за рахунок використання переднього поворотного мосту. Для досягнення мети, що поставлено, необхідно вирішити наступні завдання: - провести теоретичне дослідження маневреності тракторного самохідного шасі з переднім поворотним мостом; - провести теоретичні дослідження стабілізуючих моментів на передньому поворотному мосту; - провести експериментальні дослідження динаміки руху тракторного самохідного шасі у повороті. Наукова новизна одержаних результатів полягає в створенні науковометодичної бази для проектування перспективних універсальних тракторних самохідних шасі з переднім поворотним мостом який підвішений через балансир. При цьому в дисертаційній роботі отримано вперше: - визначено взаємозв’язок між геометричними параметрами рульового приводу і кутом повороту мосту що повертається; - визначено раціональний початковий кут встановлення поворотного важеля, що дало змогу підвищити КК1 рульового приводу. Отримала подальший розвиток теорія стійкості руху направляючих коліс у напрямку визначення діючих і створення нових стабілізуючих моментів на передньому поворотному мосту, який підвішений через балансир. Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці нових способів навішування знарядь у міжосьову зону самохідного шасі з використанням технологічних рам, що складаються та переднього поворотного мосту. Методики розрахунку раціональних параметрів рульового приводу переднього поворотного мосту дозволяють підвищити керованість універсального тракторного самохідного шасі. Отримані наукові результати використовуються на Харківському тракторному заводі при створенні перспективних зразків колісних тракторів класів 0,6-1,4; в Інституті механіки та автоматики агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України (смт. Глеваха) при вдосконаленні конструкції колісних тракторів і проведенні їх випробувань; в Українському науково-дослідному інституті прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Л. Погорілого та в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті в навчальному процесі при підготовці здобувачів першого, другого та третього рівнів вищої освіти.
 • Документ
  Поліпшення маневреності колісних машин шляхом використання роздільного приводу коліс поворотного мосту
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Гармаш, Вячеслав Петрович
  Маневреність є однією з найбільш важливих експлуатаційних властивостей колісних машин, у тому числі і автомобілів. Ця властивість впливає не тільки на безпеку руху, але також і на продуктивність автомобільного транспорту. Розвиток конструкцій електромобілів і гібридних автомобілів дозволяє забезпечити роздільне керування лівими та правими колесами. Це дає можливість полегшити керування автомобілем та зменшити керуюче зусилля за рахунок створення різних крутних моментів на колесах і появи додаткового поворотного моменту. В такому випадку виникає протиріччя, коли існуюча ускладнена система здійснення повороту не забезпечує потрібних показників ефективності, а повернення до спрощеної системи дозволяє підвищити показники маневреності. Зазначене свідчить про актуальність теми дисертаційної роботи і зумовлює необхідність вирішення наукового завдання, яке полягає в створенні нових методів і системи рульового керування, які дозволяють спростити конструкції ходової частини та рульового керування колісних машин, в яких є достатній будівельний об`єм над ведучими мостами. Мета дослідження – підвищення безпеки дорожнього руху шляхом підвищення маневреності колісних машин за рахунок використання ведучих поворотних мостів з роздільним приводом лівого та правого коліс. Об’єкт дослідження – колісна машина з поворотними мостами і роздільним приводом на колеса різних бортів.Предмет дослідження – визначення раціональних характеристик роздільного управління колесами різних бортів поворотних мостів, що забезпечує поліпшення показників маневреності колісних машин. Наукова новизна отриманих результатів полягає в створенні науково методичної бази проектування колісних машин з поворотними мостами, при цьому вперше: – отримано вплив різниці дотичних реакцій дороги на колесах на динаміку руху переднього моста при здійсненні його повороту; – визначено умови, за якими керування поворотом мостів і поворотних платформ потрібно здійснювати за рахунок створення різниці крутних моментів на колесах, чи загальмування коліс одного з бортів. Отримала подальший розвиток: – теорія повороту колісних машин динамічним способом у напрямі динаміки поворотних мостів колісних машин з незалежним приводом окремих коліс; – метод оцінки маневреності колісних машин за кількістю ступенів рухливості ходової частини в напрямку багатовісних автомобілів з двовісними поворотними платформами. В результаті дослідження запропоновано два способу керування поворотом і оригінальна конструкція переднього поворотного мосту. Побудована математична модель кругового руху переднього поворотного мосту та отримані залежності для автомобілів з незалежним приводом кожного з передніх коліс. Крім того, запропоновані способи повороту багатовісних автомобілів за рахунок використання двовісних поворотних платформ, що дозволяє підвищити маневреність цих машин і зменшити опір повороту. Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в створенні нових способів керування поворотом колісних машин і оригінальних конструкцій елементів ходової частини, що дозволяє підвищити маневреність колісних машин.
 • Документ
  Підвищення ефективності експлуатації функціональних систем силової установки гібридного автомобіля
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Заверуха, Руслан Романович
  Дисертацію присвячено вирішенню актуального науково­практичного завдання підвищення ефективності експлуатації функціональних систем гібридного автомобіля шляхом оперативного синтезу управляючих впливів за енергетичними і якісними критеріями з урахуванням умов експлуатації. Сучасний стан розвитку ринку і оновлення структури гібридних автомобілів, які експлуатуються в умовах України, зумовлюють необхідність комплексного підходу до оцінки їх технічного стану з метою вибору найкращої технології діагностування гібридної силової установки. На підставі оцінки і проведеного аналізу результатів досліджень обґрунтовано принципи і метод діагностики технічного стану гібридної силової установки, що забезпечує єдиний підхід дослідження технічного стану агрегатів незалежно від схеми будови та конструктивних особливостей гібридного автомобіля. Більшість викладених технологій діагностування гібридних силових установок не дозволяють об’єктивно проводити комплексну оцінку їх технічного стану за діагностичними параметрами, оскільки не відпрацьовано механізм їх спільного нормування і приведення до єдиної шкали вимірювання. Розроблено стратегію діагностування технічного стану гібридної силової установки на підставі концепції нейромережевого та нейро­нечіткого управління з адаптивним критиком на підставі методу навчання нейронної мережі з підкріпленням. Виконана формальна постановка оптимізаційної задачі діагностування гібридної силової установки при векторному функціоналі якості управління. Компонентами векторного функціоналу прийнято критерії точності управління, використання енергії тягової акумуляторної батареї, ступеня токсичності відпрацьованих газів. Надано використання принципу гарантованого результату та лінованого звернення векторного критерія в суперкритерій для визначення технічного стану гібридної силової установки на множині Парето­оптимальних управлінь при нерівних критеріях оптимальності. В основу синтезу математичної моделі діагностики технічного стану гібридної силової установки лежить апроксимація нейронними мережами характеристик ДВЗ, які базуються на діагностичних даних випробувань. Розроблено теоретичні основи структурної та параметричної ідентифікації математичної моделі технічного стану гібридної силової установки. Отримана нейромережева модель діагностування технічного стану гібридної силової установки визначає залежність критерія показника ресурсу від енергетичних витрат автомобіля. Швидкість руху автомобіля, напруга і струм тягової акумуляторної батареї, час впорскування палива форсункою та швидкість обертання колінчастого валу ДВЗ є енергетичними показниками діагностування технічного стану гібридної силової установки. Удосконалено оцінку технічного стану ДВЗ гібридної силової установки за діагностичними параметрами економічності та екологічної безпеки на підставі використання апарату штучних нейронних мереж. Встановлено особливість діагностики технічного стану ДВЗ гібридної силової установки, яка відображає швидкісні характеристики ДВЗ і показники його економічності та токсичності відпрацьованих газів. Визначено стійку і ефективну роботу тягового електродвигуна гібридної силової установки у всьому діапазоні тягово­швидкісних режимів, що задаються за умовами обмеження споживаної потужності тягової акумуляторної батареї. Розроблено математичні моделі складових гібридної силової установки, як ДВЗ, тягового електродвигуна та тягової акумуляторної батареї. Експериментально підтверджено ефективність використання енергетичного підходу для діагностування технічного стану гібридної силової установки танауково обґрунтовано діагностичні параметри ДВЗ і тягової акумуляторної батареї на підставі розрахункового експерименту та дорожніх випробувань гібридного автомобіля. Розроблено лабораторний стенд для визначення характеристик подачі палива та електричних параметрів електромагнітних форсунок розподіленої системи впорскування ДВЗ гібридного автомобіля. В основі стенда використано елементи електронних систем керування роботою ДВЗ систему впорскування Multec­S. За результатами стендових досліджень встановлено значну розбіжність (близько 50 %) у подачі палива окремими форсунками на усіх режимах роботи. Отримано метод діагностики технічного стану гібридної силової установки, який використовує штучні нейронні мережі та системи нечіткого висновку для ідентифікації коефіцієнта технічного стану ДВЗ та тягової акумуляторної батареї. Встановлено, що при використанні штучної нейронної мережі найкращі характеристики забезпечує трьохслойна мережа прямого розповсюдження, в першому скритому слої знаходиться 10 нейронів з сигмоїдальними активаційними функціями, а в другому – 4 нейрона. Навчання штучної нейронної мережі виконувалося на навчальній виборці з використанням навчальної множини. Контрольна підмножина використовувалася для контроля похибки навчання. В результаті налагоджування системи розкид точок експериментальних і розрахункових зменшився, що підтверджує якість налагоджування тестуємої нечіткої моделі. В результаті навчання штучної нейромережі середньоквадратичне відхилення похибки на контрольній виборці склало 0,012 Кр (5,4 %). Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в тому, що отримані наукові результати становлять єдиний комплекс досліджень ( концепція, принципи, методи та математичні моделі), запропоновано методику діагностування технічного стану гібридної силової установки на підставі концепції нейромережевого управління. Дисертаційні дослідження складають теоретичну базу для діагностики технічного стану агрегатів гібридної силової установки, наукового обґрунтування базових діагностичних параметрів екологічно­чистих транспортних засобів. Отримані результати були використані при розробці метода діагностування технічного стану складових гібридної силової установки за допомогою обчислювального експерименту і визначені науково обґрунтовані рекомендації встановлення діагностичних параметрів для аналізу технічного стану ДВЗ та тягової акумуляторної батареї. За результатами досліджень запропоновано алгоритм та процедуру раціонального діагностування технічного стану гібридної силової установки автомобіля на етапі експлуатації. Розроблені методики впроваджені в ТОВ «ТЕРКО АВТО». а також використовуються в навчальному процесі Тернопільського фахового коледжа Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
 • Документ
  Удосконалення методу визначення реалізованого зчеплення шин здвоєних коліс транспортного засобу в режимі гальмування
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Фролов, Андрій Анатолійович
  Дисертація присвячена удосконаленню методу визначення реалізованого зчеплення шин здвоєних коліс транспортного засобу в режимі гальмування, дослідженню впливу вагово-геометричних параметрів колісного транспортного засобу (КТЗ) на величину реалізованого зчеплення одинарних та здвоєних шин коліс транспортного засобу, експериментальним дослідженням ефективності гальмування КТЗ за рахунок тільки коліс одного його моста, розробці підходу до визначення уповільнення КТЗ через метод визначення реалізованого зчеплення шин здвоєних коліс. Актуальність дисертаційної роботи визначається необхідністю вирішення науково-практичного завдання з удосконалення методу визначення реалізованого зчеплення шин здвоєних коліс транспортного засобу в режимі гальмування, шляхом отримання нових взаємозв’язків між жорсткісними параметрами пневматичних шин коліс КТЗ та реалізованим зчепленням, що реалізується між шиною та поверхнею дорожнього покриття. В Україні, як і в більшості країн світу, всі КТЗ повинні відповідати вимогам міжнародного стандарту UN/ECE стосовно гальмування транспортних засобів категорій M2, M3, N2, N3 та O, тому удосконалення та розробка нових методів, які дозволять покращити ефективність дії гальмового керування автомобіля на стадії його проектування або експериментального доведення до серійного виробництва, є актуальним завданням. Відсутність ефективних методів оцінки ефективності гальмування КТЗ на стадії їх проектування змушує вітчизняні автомобільні заводи використовувати гальмові системи та компоненти закордонних виробників автомобільних компонентів та систем в конструкціях вітчизняних автомобілів, що призводить до погіршення конкурентоспроможності українських автомобілів на світовому ринку. На основі проведеного теоретичного та експериментального дослідження запропоновано новий підхід, який дозволяє удосконалити метод визначення реалізованого зчеплення шин здвоєних коліс транспортного засобу в режимі гальмування та удосконалити експлуатаційні показники транспортного засобу на стадії його проектування. Під час проведеного дослідження було теоретично доведено та експериментально підтверджено, що величина реалізованого зчеплення шин одинарних або здвоєних коліс транспортного засобу разом із координатами положення центру тяжіння транспортного засобу відносно його мостів, впливають на величину уповільненя КТЗ. Це дає підставу зробити висновок про те, що їх вплив необхідно враховувати не тільки під час проектування транспортного засобу, а й під час дослідження обставин виникнення дорожньо-транспортних подій за їх участю. На основі аналізу результатів теоретичного та експериментального дослідження для подальшого вдосконалення методу визначення реалізованого зчеплення шин здвоєних коліс транспортного засобу, запропоновано підхід з визначення реалізованого зчеплення через жорсткістні та деформаційні властивості пневматичних шин, який відрізняється від відомого тим, що базується на зміні крутильної жорсткості пневматичної шини та куті закручування шини, відносно поверхні дорожнього покриття. В роботі виконано математичний опис удосконаленого методу визначення реалізованого зчеплення, підхід з визначення крутильної жорсткості одинарних, здвоєних, строєних та більше шин коліс. Запропоновано підходи з визначення величини уповільнення колісних транспортних засобів, що мають більше двох вісей, та які враховують особливості впливу не тільки реалізованого зчеплення на величину уповільнення КТЗ, а й координат положення центру тяжіння останнього. Моделювання робочого процесу взаємодії шин автомобільних коліс КТЗ з поверхнею дорожнього покриття показало, що реалізоване зчеплення змінюється не пропорційно навантаженню здвоєних шин автомобільних коліс КТЗ. Слід також зазначити, що реалізоване зчеплення шин здвоєних та одинарних шин коліс транспортного засобу змінюється не більше ніж на 13% - 20% при однакових навантажувальних умовах на такі колеса. Порівняння результатів моделювання з експериментальними дослідженнями показує, що похибка розрахунків за методом, який було удосконалено, не перевищує 5%, що дозволяє використовувати його не тільки під час проектування колісних транспортних засобів, а також при встановленні обставин виникнення дорожньо-транспортних подій за участю транспортних засобів, які мають не тільки одинарне, а й подвійне ошинування коліс. Запропоновані математичні моделі дозволяють підвищити точність визначення уповільнення колісного транспортного засобу розрахунковим шляхом. Середня похибка розрахунків величини уповільнення КТЗ та величини реалізованого зчеплення шин одинарних та здвоєних коліс транспортного засобу не перевищує 5%, як для споряджених КТЗ, так і для їх завантаженого стану. Стендові та дорожні експериментальні дослідження ефективності гальмування колісного транспортного засобу при реалізації зчеплення шинами одинарних та здвоєних коліс показали, що значення реалізованого зчеплення шин з одинарним ошинуванням на 13 – 20% менші, аніж реалізовані зчеплення коліс зі здвоєними шинами в аналогічних умовах, при майже однаковому вертикальному навантаженні на вісі з одинарним та подвійним ошинуванням коліс КТЗ. Середнє значення коефіцієнта гальмування транспортного засобу, який може бути досягнутий за рахунок гальмування тільки однієї вісі такого КТЗ зменшується на 47% в порівнянні з двовісними транспортними засобами та на 13% в порівнянні з тривісними КТЗ, що не суперечить запропонованим теоретичним підходам викладеним в дисертаційному дослідженні. Наукова новизна отриманих результатів полягає у наступному: Вперше встановлено: – взаємозв’язок між ошинуванням коліс транспортних засобів та величиною зчеплення, що реалізується при взаємодії шин автомобільного колеса та поверхнею дорожнього покриття; Удосконалено: – метод визначення крутильної жорсткості пневматичних шин коліс транспортного засобу при не одинарній їх ошиновці, який відрізняється від відомих тим, що враховує особливості зміни деформації пневматичних шин коліс транспортного засобу відносно поверхні дорожнього покриття в наслідок зміни вертикального навантаження на автомобільному колесі та тиску в пневматичних шинах автомобільного колеса, а також несиметричність реалізації сили зчеплення між внутрішніми та зовнішніми шинами колеса, що має не одинарне ошинування; Набула подальшого розвитку: – концепція моделювання процесу гальмування колiсного транспортного засобу, яка вiдрiзняється вiд вiдомих тим, що враховує особливості впливу ошинування автомобільного колеса на реалізоване зчеплення, що виникає між шинами такого автомобільного колеса та поверхнею дорожнього покриття. Дисертаційна робота має практичне значення, оскільки отримані результати дозволяють на стадії проектування покращити його ефективність гальмування в різних умовах його експлуатації.
 • Документ
  Управління якістю логістичних бізнес-процесів автотранспортних підприємств
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Овчаренко, Анастасія Геннадіївна
  Управління якістю логістичних бізнес-процесів автотранспортних підприємств. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 – Менеджмент, (галузь знань 07 – Управління та адміністрування). – Харківський національний автомобільно-дорожній університет Міністерства освіти і науки України; Харківський національний автомобільно-дорожній університет Міністерства освіти і науки України, Харків, 2023. Дослідження присвячене питанням розширення теоретико-методичних засад і розробленню науково-практичних рекомендацій щодо формування та реалізації управління якістю логістичних бізнес-процесів автотранспортних підприємств. У роботі на основі системного підходу встановлено, що логістична діяльність є цілеспрямованою сукупністю послідовних споріднених бізнес процесів, що розглядаються як ланцюг «постачальник – виробник – споживач», пов'язаних із постачанням, виробництвом, транспортуванням та збутом продукції з метою гармонізації інтересів виробників, постачальників та споживачів. Логістичний бізнес-процес є стійкою, цілеспрямованою сукупністю взаємопов’язаних видів діяльності (підпроцесів, операцій, дій) з чітко визначеними початковими та кінцевими подіями як результатами перетворення матеріальних, інформаційних та фінансових потоків, а також послуг сервісного обслуговування для створення цінності для споживачів, задоволення їхніх потреб та досягнення цілей підприємства та логістичної системи загалом. Розроблено гібридний варіант моделі ідентифікації логістичних бізнес процесів автотранспортного підприємства (АТП), враховуючи його специфіку (внутрішньовиробнича логістична система, в якій перетворюються вхідні матеріальні потоки в матеріальні послуги – транспортні; АТП не складує готову продукцію, практично процес виробництва і реалізації транспортної продукції збігається за часом) та місце в логістичному ланцюгу. Для АТП логістичними бізнес-процесами будуть виступати процеси постачання, виробництва, збуту. Стрімкий розвиток логістичних ринків, необхідність гармонізації українських стандартів зі стандартами Європейського Союзу обумовлює забезпечення якості пропозиції підприємства у сфері продукції й послуг. Постійне її покращення стає головним завданням у транспортно-логістичних системах та зумовлює значущість управління якістю логістичними бізнес процесами підприємства. Поняття «якість логістичної діяльності» уточнено як сукупність властивостей і характеристик послідовних взаємопов'язаних логістичних бізнес-процесів, рівень виконання яких дозволяє задовольняти різні логістичні потреби, що мають характер мінливості в часі та охоплюють постачання, виробництво, транспортування та збут продукції, що є результатом взаємодії та співпраці учасників логістичного ланцюга (постачальників, перевізників, посередників). При цьому основними вимогами споживачів до якості логістичних бізнес процесів, і зокрема логістичного обслуговування, є: надійність постачання (здатність постачальника дотримуватись обумовлених договором термінів постачання у встановлених межах); повний час від отримання замовлення до постачі партії товарів; гнучкість постачі (здатність системи враховувати особливі положення (або побажання) клієнтів); наявність запасів на складі постачальника; можливість надання кредитів та інші. Доведено, що формування системи управління якістю логістичними бізнес-процесами АТП повинно відбуватися на інтеграційних засадах з екологічним менеджментом, управлінням безпекою праці та менеджментом соціальної відповідальності на принципах зеленої логістики. Управління якістю логістичних бізнес-процесів АТП розглядаємо як основу такої інтеграційної системи, що спрямована на максимальне задоволення вимог зовнішнього споживача підприємства під час досягнення високих показників їхньої ефективності й результативності (оперативне планування, організація функціонування логістичних бізнес-процесів, встановлення та аналіз основних показників оцінювання, розроблення та впровадження запобіжних та коригувальних дій, доведення прийнятих рішень до виконавців та ін.). Ґрунтуючись на системному й кібернетичному підходах розроблено систему управління якістю логістичними бізнес-процесами АТП як сукупність керувальної й керованої підсистем (у вигляді дворівневої ієрархічної системи) та виділено контури управління якістю певними логістичними бізнес процесами. Удосконалено цикл PDМCA для управління логістичними бізнес процесами шляхом уведення функції мотивації персоналу та встановлено склад функцій управління відповідно до циклу. Теоретико-методичні положення встановлення складу процесу логістичного обслуговування споживачів сформовано за допомогою використання теорії та методології процесного підходу та врахування того, що логістичне обслуговування реалізується в усіх формах логістичної активності (складуванні, транспортуванні, інформуванні тощо). Основними складовими процесу логістичного обслуговування визначено: логістичне обслуговування замовлень споживачів (ініціювання і його організація та друга складова – супровід, коригування та документування); складське обслуговування; транспортно-логістичне обслуговування. Розроблено науково-методичне забезпечення оцінювання якості логістичних бізнес-процесів АТП, а саме : методичні положення проведення оцінювання якості логістичних бізнес-процесів на основі SCOR-моделі; методичний підхід до оцінювання якості логістичного обслуговування споживачів; науково-методичні рекомендації з проведення споживчого оцінювання якості транспортно-логістичного обслуговування. Методичні положення щодо оцінювання якості логістичних бізнес-процесів сформовано з використанням елементів моделі SCOR, що передбачає оцінювання процесів за базовими напрямами: планування, виконання, забезпечення окремо за логістичними бізнес-процесами постачання, виробництва та збуту. В основі пропонованого підходу лежить аналіз складових операцій, використання показників, що характеризують безпосередньо логістичні активності (складові процесу, логістичні операції). Обґрунтовано, що оцінювання якості логістичних бізнес-процесів з точки зору планування характеризується показниками процесності, безперервності, урегульованості, своєчасності, надійності виконання. З точки зору виконання перелік критеріїв оцінювання якості має такі показники: професіоналізм персоналу; точне виконання усіх вимог; достатність ресурсів; якість інформаційного обміну; результативність процесу. Запропоновано методичний підхід до оцінювання якості логістичного обслуговування споживачів шляхом застосування методу кваліметричного оцінювання з використанням інтервальних шкал вимірювання. Оцінювання якості логістичного обслуговування здійснюється за відповідними факторами: результативність, ефективність і адаптивність, за кожним з яких розроблено факторно-критеріальні моделі. Особливості транспортно-логістичного обслуговування враховано у споживчому підході до оцінювання якості. Результат транспортно-логістичного обслуговування встановлюється через сприйняття споживачем етапів цього процесу, його елементів, окремих властивостей тощо та формування у свідомості відмінності між фактично отриманим рівнем якості обслуговування та очікуваним. За відповідним рівнем одержаної оцінки формулюється висновок щодо рівня задоволення споживача транспортно-логістичним обслуговуванням. Якщо спостерігаємо високий рівень задоволення, це означає високу якість транспортно-логістичного обслуговування і навпаки. Стратегії якості логістичного обслуговування доцільно розглядати як складову інтегрування логістичних стратегій та стратегій якості з урахуванням нормативних актів законодавчого та нормативно-правового регулювання. Стратегія якості логістичного обслуговування споживачів реалізується в контурі управління логістичними бізнес-процесами підприємства та є комплексом рішень, планів і заходів, спрямованих на постійне покращення та забезпечення ефективної організованої діяльності персоналу в певному матеріальному середовищі. У дисертації запропоновано методичні основи розроблення стратегій якості логістичного обслуговування споживачів на основі використання апарату сценарного підходу, які, на відміну від наявних, характеризують динаміку формування та реалізації стратегії залежно від ефективності, результативності та адаптивності як основних характеристик якості логістичних бізнес-процесів, та передбачають розроблення та вибір варіантів відповідних альтернативних рішень (стратегій логістичного аутсорсингу, концентрованого покращення, реінжинірингу процесу логістичного обслуговування, планомірного покращення якості, застосування технологій «кайдзен» та ін.). Вибір альтернативних рішень щодо реалізації стратегій якості логістичного обслуговування доцільно здійснювати шляхом використання методу аналізу ієрархій. Критеріями вибору таких альтернатив прийнято час, необхідний на реалізацію варіанта типової стратегії якості, витрати, доступність необхідної інформації. Таким чином, у дисертації розроблений авторський підхід до формування та реалізації управління якістю логістичних бізнес-процесів АТП, який є основою інтеграції сучасних систем логістичного менеджменту (загального управління якістю, соціальної відповідальності, управлінням безпекою праці, зеленої логістики), організований на процесних принципах та спрямований на максимальне задоволення вимог зовнішнього споживача логістичного ланцюга із досягненням високих показників ефективності й результативності. Впровадження розроблених пропозицій дозволить АТП більш об'єктивно формувати стратегію й тактику логістичної діяльності, оцінювати якість логістичних бізнес-процесів загалом і транспортно-логістичного обслуговування зокрема та приймати ефективні управлінські рішення.
 • Документ
  Науково-методологічні основи забезпечення якості тракторів на стадіях постановки на виробництво та експлуатації з використанням методів парціальних прискорень
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Коробко, Андрій Іванович
  Актуальність теми та її доцільність обґрунтовуються необхідністю підвищення й забезпечення споживчих, експлуатаційних показників та показників безпеки тракторів при їх виробництві та експлуатації на основі інформації отриманої в ході випробувань. Одним із важливих резервів підвищення виробничих і економічних можливостей машинно-тракторних агрегатів – є найбільш повне використання ресурсу за одночасного зниження затрат на їх ремонт і технічне обслуговування. Перехід на новий організаційний рівень випробувань (що обумовлено переходом від обов'язкової сертифікації до підтвердження відповідності вимогам Технічних регламентів) вимагає удосконалення системи випробувань, її диверсифікації та удосконалення системного підходу до розробки нових показників і критеріїв оцінювання якості тракторів. Це потребує більш повного та якісного методичного і технічного забезпечення для реалізації гармонізованих підходів до методів натурних та модельних випробувань тракторів у транспортному режимі та з технологічним обладнанням. В зв’язку з цим виникає проблема розроблення і впровадження ефективних систем організації випробувань, методів і засобів їх проведення та розробки нових показників якості та критеріїв їх оцінювання. Дослідження в даному напрямку регламентовані паспортом спеціальності 05.22.02 – автомобілі та трактори.