Випуск 93 / Выпуск 93

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 19 з 19
 • Документ
  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЖУРНАЛ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021)
 • Документ
  Обґрунтування перспективного напряму розроблення пристроїв керування тиском у шинах вантажних автомобілів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Михалевич, М. Г.; Просяк, О. Л.; Mykhalevych, M.; Prosyak, A.
  Проблема. Аналіз теорії автомобіля та його основних елементів дає можливість констатувати виняткове значення пневматичної шини, яка забезпечує рух під час його роботи. Найважливішим параметром, що визначає стан пневматичної шини, є тиск, який може коливатися під час руху та є контрольованим параметром через можливість надування шини з використанням спеціальних пристроїв під час руху. Методологія. Метою статті є обґрунтована перспектива створення нових моделей регулювання тиску в ши-нах вантажних автомобілів. Для досягнення мети використовувались методи гіпотези, математичне моделювання для її підтвердження, а також методи аналізу й узагальнен-ня. Результати. Стаття доводить, що під впливом навантаження на колесо темпера-тура повітря в шинах буде різною, отже, будуть спостерігатися відмінності в параметрах тиску в пневматичних шинах вантажних автомобілів. У зв'язку з цим вирішення питання керування тиском у шинах вантажних автомобілів необхідно розглядати з пози-цій диференційованого регулювання тиску з огляду на різницю в параметрах тиску, що дозволяє прокачувати кожну окрему шину без примусової зупинки. Оригінальність. Наукова новизна статті полягає в тому, що вона обґрунтовує перспективний напрям розро-блення пристроїв контролю тиску в вантажних шинах на підставі аналізу теоретичної моделі нагрівання пневматичних шин. Практичне значення. Практичне значення дослідження полягає в тому, що в статті визначено необхідність зміни підходів до управління тиском на підставі переходу від централізованих насосних систем до насосних, що засновані на диференційованому підході до окремих систем регулювання тиску повітря в шинах вантажних автомобілів.
 • Документ
  Оптимізація керуючих впливів на електропневматичний клапан виконавчого пристрою керування зчепленням
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Михалевич, М. Г.; Mykhalevych, M.
  Під час зміни умов роботи електропневматичного клапана змінюються його вихідні параметри. Метою роботи є формування залежностей, що визначають параметри керуючого сигналу для системи керування зчепленням транспортних засобів категорій M3 та N3 в умовах зміни напруги живлення, перепаду тиску на клапані та температури навколишнього середовища. Шляхом моделювання роботи електропневматичного клапана було побудовано поверхні відгуку щодо величини керуючого імпульсу залежно від таких параметрів, як напруга живлення бортової мережі транспортного засобу, температура на-вколишнього середовища та перепад тиску на електропневматичному клапані.
 • Документ
  Про вибір параметрів нелінійної пружної муфти як гасителя коливань у двовальних транспортних дизелях
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Шатохін, В. М.; Гранько, Б. Ф.; Соболь, В. М.; Shatokhin, V.; Granko, B.; Sobol, V.
  Запропоновано метод синтезу параметрів нелінійної пружної муфти як засобу зниження небезпечних крутильних коливань у силових ланцюгах двовальних транспортних дизелів. У його основі лежить економічна форма методу гармонічної лінеаризації для інтегральних рівнянь руху, записаних за допомогою імпульсно-частотних характеристик. Кількість рівнянь дорівнює числу нелінійностей, тому трудомісткість розв’язання задачі практично не залежить від кількості степенів вільності моделі.
 • Документ
  Автоматизація розрахунку дорожніх залізобетонних круглих водопропускних труб для роботи в безнапірному режимі в програмі УКРРВС 21
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Мусієнко, І. В.; Musiienko, I.
  У статті проведено аналіз розрахунків водопропускних споруд у сучасних автоматизованих системах: на сьогодні на виробництві використовується програма автоматизованого розрахунку водопропускних споруд ГРІС компанії КРЕДО ДІАЛОГ. Також на стадії розроблення є програма УКРРВС. Найбільш поширеною методикою автоматизованого розрахунку водопропускних споруд є методика за формулою МАДІ/СоюзДорПроекту з більш деталізованими картографічними даними для території України, яку й було взято за основу для автоматизації цього розрахунку. Вирішені такі завдання: аналіз сучасних САПР розрахунку дорожніх водопропускних споруд; розгляд сучасної методики розрахунку дорожніх залізобетонних круглих водопропускних труб для роботи в безнапірному режимі; розроблення алгоритму та програмного коду автоматизації розрахунку; створення інтерфейсу. Для автоматизації розрахунку дорожніх водопропускних труб було модернізовано програму УКРРВС.
 • Документ
  Визначення температурних напружень в асфальтобетоні методом комп’ютерного моделювання
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Маляр, В. В.; Maliar, V.
  Показана оцінка температурних напружень в асфальтобетоні під час охолодження та запропонований метод визначення температури крихкості асфальтобетону на основі скінченно-елементної моделі. Установлено, що у вільному від обмеження переміщень зразку асфальтобетону виникають внутрішні температурні напруження в процесі охолодження за рахунок різниці коефіцієнтів температурного розширення бітуму й кам’яних матеріалів.
 • Документ
  Аналіз роботи сталебетонних балок за температурного впливу
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Ігнатенко, А. В.; Синьковська, О. В.; Ihnatenko, A.; Synkovska, O.
  Здійснено дослідження напружено-деформованого стану сталебетонних балок з різною товщиною сталевого листа під впливом температури, що відповідає пожежі. Проаналізовано отримані дані та наведено висновки щодо досліджуваної конструкції за температурного впливу.
 • Документ
  Аналіз впливу підсилення діафрагмових прогонових будов на їхню просторову роботу
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Бережна, К. В.; Краснов, С. М.; Berezhna, K.; Krasnov, S.
  Для аналізу просторової роботи прогонових будов, зведених відповідно до ТП 56, створено скінченно-елементні моделі з огляду на сумісну роботу, використовуючи сталеві наклади. Розглянуто всі варіанти прольотів та габаритів типового проекту та два варіанти підсилення. Наведено аналіз впливу підсилення балок на їхню просторову роботу.
 • Документ
  Використання адгезійних домішок дад для підвищення зчеплюваності дорожніх в’язких бітумів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Пиріг, Я. І.; Галкін, А. В.; Pyrig, Ya.; Galkin, A.
  У статті розглянуто особливості впливу адгезійних домішок ДАД на властивості в’язких дорожніх бітумів. Для бітумів, модифікованих адгезійними домішками ДАД різного типу (амфотерного, катіоноактивного на основі амінів та на основі ефірів поліфосфорної кислоти) виконано визначення стандартних показників якості та адгезійних властивостей, що були оцінені різноманітними методами (зчеплюваність на склі та зчеплюваність методом обертання пляшки).
 • Документ
  Причини порушення геотехнологій у будівництві тунелів і метрополітенів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Смолянюк, Н. В.; Більченко, А. В.; Smolianiuk, N.; Bilchenko, A.
  Будівництво підземних транспортних розв’язок і метрополітенів у зв’язку зі своєю специфікою та підвищеною складністю нерідко супроводжується виникненням аварійних ситуацій. Аналіз помилок тунелебудування показав, що порушення геотехнологій є серйозною проблемою, а на виникнення аварій впливає комплекс причин, які складно спрогнозувати через їхній тісний взаємозв’язок.
 • Документ
  Вплив технології виготовлення монолітної плити на фізико-механічні характеристики покриття
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Більченко, А. В.; Кіслов, О. Г.; Bilchenko, A.; Kislov, A.
  У процесі експлуатації мостові споруди, що експлуатуються у відкритому атмосферному середовищі, піддаються дії екстремальних природно-кліматичних умов, хімічних продуктів та тимчасових і динамічних навантажень, що постійно змінюються. Мостові споруди, що побудовані в 60–80 роки минулого століття, знаходяться в критичній ситуації і вимагають капітального ремонту. Під час прогнозування довговічності мостових споруд необхідно враховувати вплив температурно-вологісних кліматичних факторів та із силових впливів, оскільки в споруді використовуються конструктивні елементи різної довговічності, які необхідно замінити після виходу їх з ладу, але основні її частини необхідно обов’язково посилювати. Найбільш вразливими елементами мостової споруди є верхня частина бетону пролітних будов (плита) і гідроізоляція, тому актуальним на сьогодні є питання посилення плит і заміна гідроізоляції. З цією метою вздовж накладної монолітної плити встановлюють нову гідроізоляцію. Метою цієї роботи є вивчення питання технології облаштування цієї плити й аналіз необхідних матеріалів і технологій під час встановлення гідроізоляційного захисту.
 • Документ
  Моделювання мосту вантового типу та дослідження частотних характеристик
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Красніков, С. В.; Krasnikov, S. V.
  Розглянуто частотні характеристики вантового мосту за кількома його схемами. Здійснено аналіз впливу на частотні характеристики типу опору за різними наборами. Серед типів опору було вибрано тверду опору, шарнір та відсутність опору. Метою дослідження є визначення причин виникнення аварійно небезпечних ситуацій, зокрема тих, що фіксуються як дорожньо-транспортні пригоди. Для цього запропоновано проаналізувати власні частоти вантового мосту за різноманітними типами його контактування (опору) з колонами. Об’єктом у нашому дослідженні є міст вантового типу, що експлуатується вже 45 років. Він є системою з трьох типів елементів: пілон, пролітна частина та колони. Предметом дослідження є спектр власних частот мосту за різноманітними його моделями. Дослідження здійснено за допомогою методів коливань та скінченних елементів, а також розроблених автором методик побудови моделей складних машинобудівних систем. За результатами досліджень були розроблені математичні тривимірні скінчено-елементні моделі частин та всієї системи мосту за різними типами опору, отримані власні частоти для кожної системи. Проведені дослідження надали підстави для висно-вків щодо конкретизації причин виникнення аварійно небезпечних ситуацій та способів їх уникнення. Було визначено унікальність розроблених моделей вантового мосту. Завдяки ним можна моделювати три стани взаємодії частин системи. Для проведення дослідження з високим ступенем достовірності реальної моделі необхідно отримати дані щодо типів з’єднання її елементів. Це можливо за допомогою унікальних авторських методик побудови моделі та використання універсальних можливостей методу скінчених елементів. Дослідження мосту іншими методами не дозволило вирішити поставленого завдання щодо виникнення аварійно небезпечних ситуацій. Результати роботи є безпосереднє практичне застосування. За результатами дослідження можна дійти висновку щодо заходів із підвищення безаварійної роботи системи та заходів з уникнення виникнення аварійно небезпечної ситуації.
 • Документ
  Визначення бічного тиску від власної ваги грунту насипу на крайні опори моста
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Кожушко, В. П.; Краснов, С. М.; Kozhushko, V. P.; Krasnov, S. M.
  Досліджено питання визначення бічного тиску ґрунту від ваги ґрунту насипу на крайні (берегові) опори моста за глибини закладання фундаменту до 3 м. Як порівняти з результатами розрахування за нормами, бічний тиск й інші величини, пов’язані з ним, залежно від висоти насипу й кута внутрішнього тертя піщаного ґрунту основи, можуть зміню-ватися до 43 %. Розглянуто варіанти розрахунку: за вимогами норм і з використанням східчастої епюри бічного тиску.
 • Документ
  Комбінований шумозахисний бар’єр з інтегрованими cонячними батареями
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Лежнева, О. І.; Вакуленко, К. Є.; Lezhneva, E.; Vakulenko, K.
  Оцінено шумове забруднення як фактор антропогенного навантаження на навколишнє середовище. Наведено досвід європейських країн щодо використання шумозахисних екранів з інтегрованими сонячними батареями, описано їхні типи та конструктивні особливості. Запропоновано модель комбінованого шумозахисного бар’єра з інтегрованими сонячними батареями, яка може бути використана для захисту міського середовища від шуму, звукових хвиль та хімічних сполук відпрацьованих газів двигунів внутрішнього зго-ряння.
 • Документ
  Екологічні ризики інновацій в управлінні автотранспортними системами
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Желновач, Г. М.; Коверсун, С. О.; Zhelnovach, G.; Koversun, S.
  Розглянуто основні екологічні проблеми функціонування автотранспортних систем України в контексті управління екологічними ризиками інноваційної діяльності. На підставі проведеного аналізу наявних підходів до управління автотранспортними системами держави розроблено заходи щодо визначення екологічних ризиків їхнього інноваційного розвитку. Запропоновано загальний організаційно-економічний механізм управління екологічними ризиками інновацій під час функціонування автотранспортних систем держави.
 • Документ
  Трансформація реактивної потужності за допомогою пасивного електронного перетворювача
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Шиндерук, С. О.; Волосюк, М. А.; Чаплигін, Є. О.; Білаш, І. О.; Shinderuk, S.; Volosyuk, M.; Chaplygin, E.; Bilash, I.
  Запропоновано найпростішу схему пасивного електронного перетворювача реактивної потужності на активну, що складається з двох індуктивно пов’язаних паралельного і послідовного резонансних контурів. Визначено умови, дотримання яких мінімізує вплив запропонованої схеми на процеси в джерелі реактивної потужності за максимуму струму в навантаженні перетворювача. Розраховані параметри реальної схеми, яка дозволяє здійснити практично без втрат перетворення реактивної потужності на активну за умови мінімального впливу на струм в джерелі.
 • Документ
  Проектування компонентів системи адаптивного управління конвеєрним транспортом
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Плугіна, Т. В.; Єфименко, О. В.; Супонєв, В. М.; Ніколайчук, Н. О.; Pluhina, T.; Yefymenko, O.; Suponyev, V.; Nikolaichuk, N.
  Розглянуто завдання підвищення ефективності функціонування системи управління конвеєрними лініями за рахунок використання алгоритмів адаптації в умовах невизначеності. Проаналізовано питання проектування компонентів системи адаптивного управління конвеєрним транспортом (КТ). Запропоновано принципи створення адаптивних систем управління, технічного забезпечення та вимоги, що висуваються до основних компонентів системи.
 • Документ
  Технологія синтезу системи дозування рідини
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Петренко, Ю. А.; Костиря, Д. А.; Аширов, Д. В.; Petrenko, Yu.; Ashirov, D.; Kostyrya, D.
  У роботі проведено аналіз технології дозування рідини. На підставі аналізу публікацій поставлена мета роботи, а саме: розробити технологію синтезу системи дозування рідини, обґрунтувати критерії вибору апаратних та програмних засобів для систем автоматизації дозування рідини, проаналізувати методи прийняття рішень у різних умовах визначеності інформації, розробити модель вибору апаратних і програмних засобів для автоматизації дозування рідини, розробити фізичну модель системи дозування рідини на платформі мікропроцесора Arduino NANO/UNO.
 • Документ
  Вимірювальна система для моніторингу просторової деформації прогонових будов мостів та шляхопроводів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Левтеров, А. І.; Levterov, A. I.
  Розглянуто методи та пристрої для вимірювання просторової деформації прогонових будов мостів та шляхопроводів із застосуванням оптичних лазерних систем, що розгортаються, для вимірювання поздовжньої деформації прогонових будов та ультразвукового датчика для вимірювання поперечної деформації.