Випуск 96

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 23
 • Документ
  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЖУРНАЛ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022)
 • Документ
  Визначення основних характеристик тягового електроприводу для електротракторів різних тягових класів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Сєріков, Георгій Сергійович; Сєрікова, Ірина Олексіївна; Sierikov, Georgy; Sierikova, Iryna
  У роботі вирішено важливе науково-практичне завдання, що дозволяє підвищити конкурентні переваги виробників сільськогосподарської продукції з допомогою використання сучасних енергоефективних тракторів з електротрансмісією. Система керування тягового електроприводу є складником сучасного електротрактора четвертого тягового класу, що набув найбільше поширення та призначена для забезпечення руху в режимах різноманітного навантаження. Проведене дослідження електродвигунів сучасного електротрактора четвертого тягового класу. Електродвигун характеризується вхідними та вихідними параметрами, внутрішніми параметрами або параметрами стану, зовнішніми впливами.
 • Документ
  Підвищення ефективності вивчення програмування та алгоритмізації за рахунок використання автоматизованої системи тестування
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Щеpбаков, О. В.; Скоpін, Ю. І.; Shcherbakov, Oleksandr; Skorin, Yuriy
  У статті розглядаються шляхи підвищення ефективності вивчення основ програмування та алгоритмізації. Перспективною формою підвищення ефективності навчального процесу є використання автоматизованих систем тестування. Аналіз наявних підходів до вирішення цього питання дозволив виокремити декілька різних варіантів організації навчального процесу з використанням автоматизованих систем тестування та виявити переваги й недоліки кожного з них. За результатами досліджень було запропоновано застосування автоматизованої тестувальної системи, що дозволяє швидко та ефективно організувати процес автоматичної перевірки програм студентів, надає студентам змогу в будь-який час перевірити свої рішення, а також залишає викладачеві можливість максимально контролювати навчальний процес і керувати ним.
 • Документ
  Підвищення якості навчального пpоцесу шляхом pозpоблення і тестування пpогpамного забезпечення інфоpмаційно-виміpювальної системи на базі віpтуальних комп’ютеpних тpенажеpів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Скоpін, Юpій Іванович; Щеpбаков, Олександp Всеволодович; Ушакова, Іpина Олексіївна; Skorin, Yuriy; Shcherbakov, Alexander; Ushakova, Iryna
  Запропонована стаття підсумовує результати проведеного авторами дослідження щодо пошуку шляхів удосконалення навчального процесу із застосуванням новітніх розробок у галузі програмного забезпечення. Доцільною формою підвищення ефективності професійного навчання визначено впровадження імітаційних віртуальних тренажерів, побудованих на базі віртуальних вимірювальних приладів, і віртуалізації вимірювальних процесів. Аналіз та оцінювання переваг і недоліків традиційних методів і засобів вимірювання довели перспективність віртуалізації. За результатами досліджень розроблено пропозиції щодо побудови віртуальних комп’ютерних тренажерів на основі віртуальних вимірювальних приладів. Такий підхід не тільки забезпечить високу якість навчання, унаочнивши його, а й уможливить створення нових віртуальних комп’ютерних систем дистанційної освіти як необхідної форми набуття знань у сучасному світі.
 • Документ
  Вплив добавок Iterlene на властивості в’язких бітумів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Пиріг, Ян Іванович; Галкін, Андрій Володимирович; Новаковська, Вікторія Яківна; Роман, Павло Сергійович; Pyrig, Yan; Galkin, Andrii; Novakovska, V.; Roman, Pavlo
  У статті наведені експериментальні дані щодо впливу адгезійних добавок Iterlene на властивості в’язкого дорожнього бітуму. Розглянуто вплив добавок з різним типом хімічної будови на зчеплюваність бітуму з поверхнею мінеральних матеріалів та на зміну властивостей бітуму після старіння за різними методами. Встановлено, що найбільший вплив на адгезійні властивості бітуму має силанова добавка Iterlene SL/100-Plus.
 • Документ
  Generalized relation of bitumen stress at shear to its penetration in a range from softening point temperature to breaking point temperature
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Zolotaryov, Victor; Золотарьов, Віктор Олександрович
  The problem of assessing the quality of bitumen is in the fact that the common quality indicators are empirical. They do not allow the objective characterization neither the consistency of bitumen no its transition from one state of matter to other. Goal. The solution to this problem is based on the principle that the resistance of bitumen to the penetration of the needle is a shear characteristic under conditions of complete adhesion to the surface of the needle. Methodology. The practical confirmation of this approach is based on the Core & Laurent method, which takes into account the rate of the bitumen layer and the resistance force to this displacement based on the geometric parameters of the needle and the force applied to it. Attempts to estimate bitumen viscosity with the depth of needle penetration have failed for two reasons. Firstly, bitumen viscosity is principally a technological characteristic. Secondly, in the simple conversion of the penetration value into viscosity neither the shear rate nor flow anomalies and a units ratio were taken into account. Results. In this research work the shear stress at penetration at the softening point temperature and breaking point temperature is taken as a mechanical characteristic of the states of matter. This statement of the problem is based on the linearity of the relationship between the test temperature and log of penetration, established by Hekelom. Later, this relationship was supplemented with a temperature of equal penetration T31 as a midpoint of the plasticity interval of bitumen with the same penetration but different penetration indexes. Practical value of this work is results in finding the relation between penetration and the reverse pliability G*/sin φ, which is applied in the Superpave system to evaluate the bitumen component in the rutting resistance of asphalt concrete.
 • Документ
  Поліфункціональні матеріали на основі феритів для очищення забарвлених стічних вод
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Даценко, Віта Василівна; Хоботова, Еліна Борисівна; Бєліченко, Олена Анатоліївна; Коров’янський, Віталій Сергійович; Datsenko, Vita; Khobotova, Elina; Belichenko, Olena; Korovianskyi, Vitaly
  У роботі вивчено фізико-хімічні властивості композитного матеріалу (КФМ), що містить ферит, отриманого методом співосадження в разі додавання FeSO4·7Н2О до сульфатного мідно-цинкового електроліту під час нагрівання, послідовного введення розчину NaOH до рН 10‒10,5 і окисника К2S2O8. Визначено, що КФМ діє як адсорбент найбільш ефективно за умови відношення «ферит: барвник МВ» 500 з сорбційною обмінною ємністю 1,9 мг/г. КФМ має властивості суперпарамагнетика, адсорбенту й фотокаталізатора. Очищення вод від органічних барвників пов’язана з одночасним протіканням процесів фотокаталітичної деградації барвників та їхньої адсорбції на поверхні фериту.
 • Документ
  Реалізація науково-технічного підходу до створення системи пуску автомобільного дизеля
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Левченко, Денис Вадимович; Грицюк, Олександр Васильович; Levchenko, Denis; Grytsyuk, Oleksandr
  У статті висвітлені основні положення щодо організації багатофакторного експериментального дослідження пускових якостей вітчизняного автомобільного дизеля. Описано створену фізичну модель на базі вітчизняного автомобільного вихрокамерного дизеля 4ДТНА. Висвітлені фактично отримані значення обраних шести факторів згідно з прийнятим планом з 77 експериментальних точок.
 • Документ
  Види та класифікація договорів у сфері інформаційних технологій
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Чирва, Юлія Євгенівна; Євстрат, Дмитро Іванович; Chyrva, Yuliia; Yevstrat, Dmitry
  Визначено, що, незважаючи на особливості різних моделей бізнесу у сфері інформаційних технологій та переважання у вітчизняному економічному просторі аутсорсингу, умовою забезпечення ефективного бізнесу та уникнення різноманітних штрафів і фінансових втрат є побудова діяльності на основі використання системи прийнятних договорів. Доведено, що систематизована класифікації договорів дає змогу не тільки визначити основні ознаки чи істотні риси того чи іншого договору, але й сприяє активізації розвитку бізнесу у сфері інформаційних технологій, адже поліпшує взаєморозуміння розробників та замовників. Розглянуто наявні види та класифікації договорів за певними ознаками, визначено обмеження їхнього практичного застосування. На основі здійсненого аналізу фахової літератури та узагальнення практичного досвіду визначено обмеження наявних класифікацій, систематизовано та вдосконалено види договорів у сфері інформаційних технологій. Висвітлено критерії систематизації та розкрито сутність видів договорів, їхні особливості застосування з урахуванням різноманітних критеріїв.
 • Документ
  Підвищення якості автоматизації бізнес-процесів шляхом розроблення і тестування методу оцінювання ефективності використання CRM-платформ на базі застосування системи Salesforce
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Федорченко, Володимир Миколайович; Федорченко, Руслана Володимирівна; Поляков, Андрій Олександрович; Fedorchenko, Volodymyr; Fedorchenko, Ryslana; Poliakov, Andrii
  Стаття підсумовує результати проведеного авторами дослідження щодо пошуку шляхів удосконалення процесу автоматизації роботи підприємства з допомогою використання передових розробок у галузі програмного забезпечення. Доцільною формою підвищення ефективності автоматизації бізнес-процесів було визначено впровадження cloud CRM платформ, побудованих на базі віртуальних ресурсів компаній вендорів, і віртуалізації бізнес-процесів. Розроблено та обґрунтовано заходи щодо вдосконалення інформаційно-аналітичної системи для управління організацією.
 • Документ
  Аналіз ефективності технологій розроблення мобільних застосунків для OC Android
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Федорченко, Володимир Миколайович; Поляков, Андрій Олександрович; Сєвєрінов, Олександр Васильович; Fedorchenko, Volodymyr; Poliakov, Andrii; Sievierinov, Oleksandr
  Запропонована стаття резюмує результати проведеного авторами дослідження щодо вибору платформ розроблення мобільних додатків для ОС Android з урахуванням їхньої продуктивності. Пропонується метод аналізу продуктивності на основі профілювання додатку за пам’яттю, за завантаженням процесора, за кількістю коду та мережної активності. За результатами дослідження платформа Xamarin має обмеження з боку дозволів, потребує більше ресурсів як пам’яті, так енергії живлення, що може бути відчутним у великих застосунках.
 • Документ
  Approaches to web application performance testing and real-time visualization of results
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Ushakova, Iryna; Plokha, Olena; Skorin, Yuri; Ушакова, Ірина Олексіївна; Плоха, Олена Борисівна; Скорін, Юрій Іванович
  Problem. Today, performance testing is an integral part of the web applications quality assur-ance whose performance failures and performance issues affect the business of their owners. Goal. The goal of the work is to generalize approaches and methods to improve the quality of web applications and develop recommendations for improving performance testing using open source tools. The object of research is the processes of testing web applications. The subject of research is the approaches, methods and tools of performance testing. Methodology. The study identified the impact of software performance testing on its quality and its main types, namely load testing, stress testing, volume testing, stability testing. The main stages of performance test-ing and their content were identified. To implement modern automated testing technologies, the advantages and disadvantages of the most popular tools for testing performance in the modern IT market and continuous visualization of their results were analyzed and identified. The follow-ing factors should be considered when selecting a performance testing tool: compatibility, scalability, clarity, and monitoring. Time series databases and visualization tools are used for continuous monitoring of test results together with testing tools. Results. During the practical implementation of the research results, the goals of different types of performance testing, indi-cators of normal operation of the system without exceeding the permissible limits, test scenarios and test results were identified. Visualization of test results in JMeter is shown and a board for continuous real-time visualization is created. Originality. The originality of the study lies in un-locking the potential of open source tools for testing the performance of web applications and visualizing its results. On the basis of comparative analysis the spheres of application of tools for performance testing are substantiated. Practical value. The practical value lies in the devel-opment of methodological bases for testing the performance of web applications in real time on the example of the connection of tools Jmeter ¬– InfluxDB – Grafana.
 • Документ
  Вибір служби вебхостингу для застосунків на базі фреймворку Django
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Парфьонов, Юрій Едуардович; Колгатін, Олександр Геннадійович; Parfonov, Yurii; Kolgatin, Oleksandr
  Статтю присвячено питанням вибору провайдера хостингу для вебзастосунків на базі фреймворку Django. Розглянуто використання мови Python для розроблення вебзастосунків, особливості створення серверної частини таких застосунків, використання для цього серверного вебфреймворку Django, показники якості функціонування застосунків, що розгорнуті на будь-якому вебхостингу, етапи вибору вебхостингу на прикладі вебзастосунку KnAS4Web. Виконано порівняльний аналіз служб вебхостингу Heroku та PythonAnywhere. Зроблено висновок про доцільність використання служби PythonAnywhere для хостингу вебзастосунку KnAS4Web.
 • Документ
  Кібербезпека автомобілів: історія цифровізації автомобілів, поточний стан проблеми, цілі сталого розвитку та стандарти
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Колодяжний, Володимир Максимович; Левтеров, Андрій Іванович; Малащук, Євген Володимирович; Kolodyazhny, Vlаdimir; Levterov, Andriy; Malashchuk, Evgen
  Розглянута сукупність методів і практик захисту від атак зловмисників для забезпечення безперебійної роботи комп’ютерів, мобільних пристроїв, електронних систем, мереж та даних транспортних засобів і транспортної інфраструктури. Наведені посилання на основні міжнародні документи, що забезпечують безпеку транспортних засобів. Указано на проблеми, що мають привести до розроблення технологій із кібербезпеки в майбутньому.
 • Документ
  Інформаційна система управління навчальною діяльністю як засіб опанування технологій програмування сервісів інтернет
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Колгатін, Олександр Геннадійович; Парфьонов, Юрій Едуардович
  У дослідженні побудовано модель реалізації технології навчання програмування сервісів Інтернет. Модель передбачає вибір способу опрацювання навчального матеріалу згідно з наявними загальними компетентностями, знаннями, уміннями та очікуваним розвитком студента в процесі опанування освітньої дисципліни. Варіанти реалізації технології навчання передбачають застосування методу проєктів та використання інтерактивних елементів системи Moodle, таких як Lesson (Урок), Workshop (Семінар), Quiz (Тест).
 • Документ
  Особливості застосування хмарної іт-інфраструктури у банківській сфері
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Золотарьова, Ірина Олександрівна; Беседовський, Олексій Миколайович; Zolotaryova, Iryna; Besedovskyi, Oleksii
  Розглянуті можливості використання інфраструктурних сервісів IaaS, PaaS, SaaS, BaaS хмарних технологій для вдосконалення роботи банківських систем. Проаналізовано функції захисту платежів, модуля-антиспаму, середовища для обміну даними.
 • Документ
  Застосування методу аналізу ієрархій для порівняння текстових редакторів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Золотарьов, Вадим Анатолійович; Zolotaryov, Vadym
  Розроблено процедуру порівняння текстових редакторів методом аналізу ієрархій. П’ять текстових редакторів порівнювалися за десятьма критеріями відповідно до 5-бальної шкали. Складено матрицю пріоритетів і проведені розрахунки для виявлення найкращого текстового редактора.
 • Документ
  Реалізація пошуку аналогічних товарів на основі FAISS
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Знахур, Сергій Вікторович; Знахур, Людмила Володимирівна; Znakhur, Serhii; Znakhur, Liudmyla
  Проблема отримання повної множини аналогічних товарів різних постачальників з урахуванням інформації щодо зображення та опису товару є актуальною для e-commerce та практично цікавою. Робота містить алгоритм побудови загальної архітектури рішення засобами GCP та створення AI компонент на базі FAISS та Deep Learning для реалізації Product Quantization пошуку товарів на основі їхніх векторів текстових ознак та зображень. Запропонований підхід пошуку аналогічних товарів використовує мережу DNN для виділення features-зображень, текстових тегів та формування на їхній основі векторів, що застосовуються для FAISS-кластеризації.
 • Документ
  Імплементація та рейтинг рішень WEB-аналітики на основі хмарних сервісів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Знахур, Людмила Володимирівна; Знахур, Сергій Вікторович; Znakhur, Liudmyla; Znakhur, Serhii
  Вартість володіння інфраструктури для WEB-аналітики e-commerce сайтів є важливим аспектом ефективності інтернет-бізнесу. У роботі проведено аналіз сучасних рішень, архітектур щодо розв’язання наскрізного завдання створення та імплементації WEB аналітики e-commerce сайтів. Проблемою, яку вирішує дослідження, є визначення оптимальної архітектури хмарних сервісів для реалізації WEB-аналітики e-commerce сайтів на основі використання інтегрального показника, який містить адитивну функцію показників функціональності рішення та вартості володіння обраних хмарних сервісів для побудови рішення.
 • Документ
  Вибір інструменту безперервної інтеграції для автоматизованого тестування програмного забезпечення
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Гризун, Людмила Едуардівна; Скоpін, Юpій Іванович; Деточенко, Ірина Миколаївна; Gryzun, Liudmyla; Skorin, Yuriy; Detochenko, Iryna
  У роботі проаналізовано можливості основних інструментів безперервної інтеграції для автоматизованого тестування та визначено критерії їхнього оцінювання. На основі визначених критеріїв розроблено модель оцінювання зазначених інструментів за допомогою СППР та використано її для вибору відповідного інструменту. Рекомендований СППР інструмент безперервної інтеграції CircleCI було запроваджено на підприємстві для тестування реального програмного продукту. Отримано та проаналізовано результати використання моделі оцінювання.